ЗАКОН за национализация на частни индустриални и минни предприятия (отм.)

Обн., ДВ, бр. 302 от 27.12.1947 г., изм. и доп., бр. 176 от 2.08.1949 г., с еднократно действие

 

I

Предмет и обем на национализацията

Чл. 1. На основание чл. 10, алинея последна от Конституцията на Народна Република България, национализират се и стават собственост на държавата, т.е. общонародна собственост, всички частнипредприятия от следните клонове на индустрията:

металодобиване; машиностроене;

производство на медна ламарина; производство на тел и гвоздеи; производство на клинци и подкови;

производство на метални, водопроводни и бергаминови тръби; производство на цимент;

производство на марсилски керемиди и капаци; производство на стъкла за прозорци и куха стъклария; розоварни;

петролни рафинерии;

производство на минерални масла, глицерин и втвърдени масла; производство на туткал;

производство на карбид;

производство на взривни материали и бикфордов фитил; производство на бакелит;

производство на газове;

химически комбинати за сапун, растителни масла и др. подобни изделия; вакуумно-консервни предприятия;

нишесте и гликоза; валцови мелници; маслобойни с рафинерии; оризови фабрики;

производство на мая за хляб; производство на макарони и фиде; книжни фабрики;

шпулни фабрики;

памучни, вълнени, ленени и вигонни предачници, камгарни тъкачници, щрайхгарни предачници и тъкачници;

 

възобновена вълна; шевни конци;

чорапни фабрики с котон машини; вятърни дъскорезници; шперплатни и фурнирни фабрики; електроцентрали;

бирени фабрики; оцетни фабрики;

Чл. 2. Национализират се също така с оглед на капацитета и значението им за народното стопанство и индустриалните и минни предприятия изброени в списъка приложен към настоящия закон и съставляващи неразделна част от него.

Забележка. Известна неточност в наименованието на поместено в

списъка предприятие или на фирмата, в сравнение с наименованието под което то е записано или зарегистрирано в съответните държавни учреждения не е пречка за национализирането на предприятието стига от наименованието поместено в списъка към настоящия член да е ясно и безспорно за кое предприятие и за коя фирма се касае.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 176 от 1949 г.) Министерският съвет, по доклад на съответния министър, може да национализира и други частни индустриални и минни предприятия, както и да освобождава от национализация, частично или изцяло, национализирани по този закон предприятия, когато това се налага от интересите на страната.

Национализацията може да обхване и всички стопански отдели, които съставляват с национализираното предприятие едно цяло и неделимо предприятие или отделянето на които е трудно и би се отразило върху нормалната дейност на

национализираното предприятие.

Чл. 3. Не подлежат на национализация кооперативните и занаятчийски предприятия, а така също печатниците, собственост на обществени организации.

Забележка. Национализират се предприятията фигуриращи, като кооперативни или занаятчийски, ако те по съдържание не са, или са престанали да бъдат такива. Факта, че дадено предприятиезарегистрирано като кооперативно, не е кооперативно, или е престанало да бъде такова се установява с протокол от Централното управление на Централния кооп. съюз, а факта, че дадено предприятиезарегистрирано като занаятчийско не е такова, се установява с протокол от Централния комитет на Общия занаятчийски професионален съюз.

Чл. 4. Настоящият закон не се разпростира върху предприятия, чуждестранна държавна собственост, намиращи се под действието на чл. 24 от договора за мир с България от 10 февруари 1947 год.

Чл. 5. Когато предприятията, които се национализират по настоящия закон са обща собственост на държавата и на частни физически или юридически лица или на кооперации и на частни физически или юридически лица, или пък на предприятия визирани в чл. 4 от настоящия закон и на частни физически или юридически лица, тогава се

национализира частта на частните физически или юридически лица.

Чл. 6. Считат се принадлежност на предприятието, подлежащо на национализация, всички постройки, складове, машини, съоръжения, магазини, кантори, транспортни средства, стопанства, ферми, работен и продуктивен добитък, жилищни сгради и др. подобни, където и да се намират които служат на предприятието.

 

Считат се принадлежност на предприятието и стават държавна собственост всички парични средства, ценни книжа и ценности намиращи се в касата на предприятието, както и всички парични и други вземания на предприятието.

Чл. 7. Когато в района на едно национализирано предприятие се намира жилището на бившия собственик и на неговото семейство, а в интереса на предприятието се укаже необходимо собственика и неговото семейство да бъдат изселени от там, то по мотивиран доклад на Министра на индустрията и занаятите, Министерският съвет решава за национализиране на жилището и неговото опразване.

В такъв случай на бившия собственик и неговото семейство се предоставя подходящо жилище, ако той не притежава жилище вън от района на предприятието.

Чл. 8. Считат се принадлежност на национализираното предприятие и се прехвърлят на негова сметка всички влогове, кредитни остатъци от текущи и др. сметки, както и всички ценни книжа и други ценности на депо в банките и други институти, водящи се на името на членовете на фирмата, или на имената на съпрузите или низходящите им, освен ако заинтересуваният докаже, че тези средства той е добил с личния си труд или произтичат от източници несвързани с предприятието.

Влогове и всички други вземания и ценности указани в алинея първа на настоящия член се блокират до деня на окончателното определяне сумата на личните средства на бившите собственици на национализираното предприятие на техните съпрузи и низходящи, като за издръжка, лична и на семействата си, бившите собственици и членове на техните семейства могат да теглят от влоговете по реда на закона за безкасовите плащания в течение на първите шест месеца от блокирането.

Чл. 9. Национализацията на предприятието обхваща всичката движима и недвижима собственост, както и всички стопански права, принадлежащи на предприятието или които му служат, като патенти, привилегии, позволителни за работа, разрешителни, периметри, образци, марки, модели и др. подобни.

Чл. 10. Считат се нищожни по право всички сделки, сключени през времето то 1 януари 1947 година до деня на влизането на настоящия закон в сила, между съпруг и съпруга, възходящи и низходящи роднини, по съребрена линия и сватовство и близки, при които сделки едната страна е собственик или съдружник на национализираното предприятие, ако тези сделки увреждат интересите на държавата.

Считат се нищожни по право всички сделки, сключени от

национализираното предприятие през времето от 1 януари 1947 година до деня на влизане настоящия закон в сила, с който се осуетява или затруднява провеждането

на национализацията, независимо с кого са сключени сделките.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 176 от 1949 г.) От пасива на

национализираното предприятие държавата поема, и то най-много до размера на актива му, само задълженията към държавните, кооперативните и обществените

учреждения, предприятия и организации, както и задълженията към трудещи се.

Всички останали задължения, включително данъците, се уреждат от бившите собственици и могат да се погасяват с евентуалния остатък от обезщетението, което те биха получили по чл. 13 от този закон.

Чл. 12. Национализираните по настоящия закон предприятия функционират съгласно разпоредбите на закона за самоиздръжка на държавните и държавно-

автономните предприятия.

 

II

Обезщетения

Чл. 13. На собствениците на национализираните предприятия държавата дава обезщетение в държавни лихвени облигации.

Размерът на обезщетението се определя на базата на оценката

на предприятието по закона за еднократния данък върху имуществата, намалена с прогресивно увеличаващ се процент, съобразно с таблица, която ще се изработи от Министерския съвет.

По изключение, когато това се налага от интересите на страната, правителството може да нареди обезщетението да се определи по взаимно споразумение, както и да се изплати в брой, изцяло или на части.

(Ал. 4, нова - ДВ, бр. 176 от 1949 г.) Част от облигациите, равна на стойността на вземанията на предприятието, се предоставя на последното, за да ги предава на собствениците му в зависимост от реализиране на вземанията, събирането на които, като държавни, става в полза на предприятието по реда на закона за събиране данъците и другите държавни вземания, въз основа на заповед за плащане, издадено от министъра на финансите по искане на предприятието.

Чл. 14. Не се дава обезщетение на собствениците на национализирани предприятия, които активно са служили или помагали:

а) на германската държава, на германската армия или на нейните поделения през време на последната Световна война, както и на фашистката италианска държава, на армията й и на нейните поделения до деня на капитулацията на Италия пред обединените нации;

б) на българската фашистка полиция, жандармерия или армия срещу борците против фашизма и техните организации през времето от 1 март 1941 г. до края на 1944 г.;

в) на чуждите агенти и шпиони и на уличените в дейност за реставриране на фашистката диктатура след 9 септември 1944 г. до влизането в сила на настоящия закон.

Лишаването от обезщетение се решава от Министерския съвет по мотивиран доклад на Министра на индустрията и занаятите.

 

III

Наказателни разпореждания

Чл. 15. Който, по какъвто и да било начин, извърши действия от естество да осуети или затрудни национализацията по този закон, или пък унищожи, повреди, укрие, отчужди, изнесе или по какъвто и да е начин намали стойността на подлежащото на национализиране имущество или представи на държавните органи не точни или не пълни данни за това имущество, се наказва за саботаж по закона за защита на народната власт, като освен предвиденото в този закон наказание му се конфискува цялото имущество.

Чл. 16. Чиновник, служащ или натоварено по силата на настоящия закон лице, което не изпълни или забави изпълнението на задължения произтичащи от настоящия закон, или от предписанията издадени въз основа на него, се наказва за саботаж по закона за защита на народната власт като освен предвиденото по този закон наказание, му се конфискува цялото имущество.

Чл. 17. Делата за престъпни деяния по този закон се разглеждат по ускорената процедура предвидена в гл. II, книга 6 от закона за наказателното съдопроизводство.

 

IV

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ

Чл. 18. От деня на влизане настоящия закон в сила Общият съюз на българската индустрия с неговите клонове и поделения по места, се разтурва, като всички техни и на клоновете и на поделенията им движими и недвижими имоти, парични средства и ценни книжа се национализират безвъзмездно.

Чл. 19. От деня на влизане настоящия закон в сила Правителството чрез свои органи или упълномощени лица приема от досегашните собственици или от техните представители или пълномощници национализираните предприятия.

В случай на отсъствие на собственика или неговия представител или

пълномощник, предприятието се приема в присъствието на представител от общинската власт.

Чл. 20. От деня на влизане настоящия закон в сила собствениците, управителите, директорите, счетоводителите и техническите кадри в

национализираното предприятие се считат стопански мобилизирани и ще работят като специалисти, с изключение на тия, които упълномощеният от Правителството орган или лице освободи с писмена заповед.

Считат се стопански мобилизирани също така и новоназначените директори и счетоводители на национализираните предприятия.

Предвиденото в настоящия член стопанско мобилизиране важи за срок не повече от шест месеци от деня на поемане предприятието от държавата.

Чл. 21. В срок от шест месеци национализираното предприятие може да разтрогне договори, сключени с други фирми.

Чл. 22. Разрешава се на Министра на индустрията и занаятите да направи нужните изменения в щата на министерството в кръга на бюджета за 1947 г., които изменения се налагат от национализациятана частните индустриални предприятия със съгласие на Министра на финансите.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 176 от 1949 г.) Предприятия, както и клонове и отдели от такива, завзети по повод на национализацията и невърнати на собствениците им, се национализират от деня на тяхното завземане.

Национализират се, и то от деня на тяхното първоначално завземане, и

всички предприятия, изброени в списъците към 24-то постановление на Министерския съвет, от 30 юли 1948 година, протокол № 112, и 14-то постановление на Министерския съвет, от 16 ноември 1948 година, протокол № 160.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 176 от 1949 г.) Предприятия и имущества, завзети като национализирани или по повод национализацията, а след това освободени и върнати на собствениците на каквото и да било основание, се считат национализирани за времето, през което са били завзети и собствениците им не могат да търсят обезщетение за тяхното използуване. Машините и инсталациите от такива предприятия, дадени на други предприятия за комплектуване, се считат национализирани и не се връщат на собствениците им.

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 176 от 1949 г.) Засегнатите от приложението на този закон лица, могат в едномесечен срок от деня на завземане национализираните предприятия, да предявят претенции пред надлежните лица в места. Предявените писмени такива, до влизане на настоящия закон в сила, се считат направени в срок.

Чл. 23. Подробностите по приложението на настоящия закон се уреждат с правилник,

 

одобрен от Министерския съвет.

Чл. 24. Настоящият закон влиза в сила от деня на гласуването му от великото Народно събрание, за което се оповестява по радиото.

 

СПИСЪК

на индустриалните и минни предприятия, които се национализират по чл. 2 от Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия

  1. Предприятия за производство на строителни материали

 

Работник А. Д. - София Спиркови О. О. Д-во - София Виларов - Успех - София Никола Попов - София Братя Димови - София Любомир Г. Спасов - София Карагьозов - София

Успех А. Д. - София

Милка Д. Марковска - София Александър Г. Спасов - София

Никола Д. Зашев - София - Красно село Ерц - с. Земен, радомирско

Кольо Петков - с. Земен, радомирско Братя Николови - с. Земен, радомирско Йорданов-Стоянчев - с. Земен, радомирско Тасе Костадинов - с. Земен, радомирско Арсо Ковачев - с. Земен, радомирско Коста Аврамов - с. Земен, радомирско Йордан Пенев - с. Земен, радомирско

Тодор Величков - с. Земен, радомирско Славчо Тренев - с. Земен, радомирско Франсез  -  с.  Земен,  радомирско Димитър Шонев - с. Сливница, софийско Евтим Шонев - с. Сливница, софийско Ставри Димов - с. Сливница, софийско Калцит - с. Сливница, софийско

Борис Шонев - с. Сливница, софийско Рачо Димитров - с. Сливница, софийско Владо Димитров - с. Сливница, софийско Тодор Първанов - с. Сливница, софийско Иван Митев - с. Сливница, софийско Борис Велев - с. Сливница, софийско

Георги Апостолов - с. Сливница, софийско Анастас Найденов - с. Сливница, софийско Младен Николов - с. Сливница, софийско Асен Лилов - с. Сливница, софийско Петър Петков - с. Сливница, софийско Георги Риденов - с. Сливница, софийско Илия Нацков - с. Сливница, софийско Борис Йонев - с. Сливница, софийско

 

Славчо Весев - с. Сливница, софийско Никола Апостолов - с. Сливница, софийско Евтим Шолев - с. Сливница, софийско Милен Стоянов - с. Сливница, софийско Борис Павлов - с. Сливница, софийско Прогрес - с. Искрец, свогенско

Скала о. о. д-во - с. Искрец, свогенско Никола Андреев - с. Искрец, свогенско Калцит о. о. д-во - с. Церово, свогенско Васил Андонов - с. Церово, свогенско Георги Йорданов - с. Церово, свогеноско Чешмеджиев - с. Церово, свогенско Славчо . . . - гара Лакатник, софийско

Варница о. о. д-во - гара Драгоман, софийско Атанас Ст. Наков и Бр. Митеви - Перник Георги М. Кьосев - Перник

Димитър Г. Бенев - Перник Крум Костов - Перник Христо И. Табаков - Перник

Христина И. Табакова - Перник

Йордан Ил. Чаков и & Биков - с. Боснек, пернишко Добри Т. Досин - с. Боснек, пернишко

Петър Л. Ладжов - с. Боснек, пернишко Иван Илиев - с. Боснек, пернишко Борис П. Чаков - с. Боснек, пернишко Братя Иванови - с. Боснек, пернишко

Асен Г. Масларски - с. Студена, пернишко Васил Ив. Мурашки - с. Крапец, пернишко Клисурката о. о. д-во - Габрово

Цаню Г. Тухладжиев, съб. д-во - Габрово Варовик, о. о. д-во - с. Самоводене, търновско Хидровар, о. о. д-во - Ловеч

Наследници Андрей Тонев и С-ие - Ловеч Скала, о. о. д-во - Ловеч

София Иванчева - с. Златна Панега, тетевенско I-ви бълг. ринг. варница - с. Черепиш, врачанско Калцит. акц. д-во - с. Кунино, врачанско

Митю С. Миков - с. Зверино, врачанско Ангел Ив. Йолов - Враца

Димитър Х. Чакъров - с. Река Девня, варненско Славчев - Бабаджанов, съб. д-во - Димитровград Стойко Димитров Петков - с. Княжево, елховско Братя Маринкови - с. Голямо Шивачево, сливенско Павел Стефанов и С-ие брат - Айтос

Братя Пещерлиеви - с. Триводици, пазарджишко Тодор Щерев Димитров - с. Триводици, пазарджишко

Пенчо Керемеджиев - тухларна - с. Обзор, поморийско

2.   Химически предприятия


Братя Каназиреви - София Братя Ив. Каназиреви - София Тодор Милев - София Жермандре - София

Л. Т. Пивер - София Фахпро - София

Заводи Чилов - гара Костинброд, софийско Цено Луканов - гара Яна, новоселско Искович и С-ие Леви - София

Иван Цочев - София

Никола Стоименов - София - гара Искър Кирил Бугарчев - София - гара Искър Димо Бугарчев - София - гара Искър

Благой Бугарчев - София - гара Яна, новоселско Химик, о. о. д-во - с. Своге, софийско

Борис Керемидчиев - София - гара Искър Родохимия - София

Верила акц. д-во - гара Робертово, новоселско Власина А. Д. - Трън

Карбона - гара Курило, софийско Химит - гара Своге, софийско

Рилски манастир (суха дестилация) - дупнишко Емануил П. Кашев - Габрово

Инж. Владимир Явашев - Габрово Инж. Иван Ст. Дончев - Ловеч

Ескана - Димо Грозев - с. Стара река, еленско Братя Карамихайлови - Дряново

Братя Азманови - Стара-Загора Христо Зидаров - Стара-Загора I-ва бълг. ф-ка за копчета - Варна Пресметал А. Д. - Варна

Леви и Сие - Варна Братя Иванови - Попово Ст. Донев - Варна

Хирш - Русе

Беджев-Руменчев - Русе Бъчваров - Русе

Разлог, О. О. Д-во - Бургаз Инж. Павел Данчев - Ямбол Изток - Пловдив

Стефан А. Николов - химическо -Търговище

 

3.   Консервни предприятия


Консервени кутии - с. Казичене, новоселско Рекс акц. д-во - с. Църква, пернишко

Фархи - Радомир - гарата Петко Велев Петков - София Въгледвуокис, акц. д-во - София Канторен дом, акц. д-во - София Тодор Карапетков - София

Итало-българско д-во - Гуардини - Фачникани - Левски Данчо М. Цанков, съб. д-во - Гуардини - Фачникани - Левски Царевец - с. Килифарево, търновско

Свети Трифон - с. Килифарево, търновско Ренета - Горна-Оряховица

Плодова индустрия - с. Калтинец, г.-оряховско

Бр. Йорданови и Сие Кърчеви - с. Теминско, г.-оряховско Илия Николов Йосифов - с. Сергювец, г.-оряховско Пармина о. о. д-во - Горна-Оряховица

Мелта акц. д-во - Ловеч Геа акц. д-во - Ловеч Цокер - Ловеч

Братя Таслакови - Троян Сидра, акц. д-во - Трявна Кабо - Свищов

К. Берлинов и Сие - Пловдив Лъч - Пловдив

Лед - Пловдив

Грозд, о. о. д-во - с. Кричим, пловдивско Братя Матеви - Карлово

Балкан, о. о. д-во - Първомай Игнат М. Игнатов - Първомай

Стефан Попов и Сие Коцеви - с. Бенковски, пловдивско Кегин, акц. д-во - Голямо Конаре, пловдивско

Кръстю Ат. Колев - с. Кадиево, пловдивско

Петър Алек. Димитров - Куртово Конаре, пловдивско Иван Нен. Дишков - Куртово Конаре, пловдивско Борис Хр. Попов - с. Куртово Конаре, пловдивско Пиперка, о. о. д-во - Асеновград

А. Паунов Атанасов - Първомай Игнат Николов Игнатов - Първомай Тодор В. Джангозов - Първомай Христо Д. Сърбов и Сие - Първомай Белмекен - Пазарджик

Витаминоза, о. о. д-во - Пазарджик  Братя Тахтакови - с. Лозен, пазарджишко

Петър Йор. Копчев - с. Теодосиево, г.-оряховско Хаджи Добрев - Хасково

Серафима Т. Кожухарова - с. Оризово, чирпанско

Инж. Богдан Т. Банков, о. о. д-во - с. Оризово, чирпанско Антон Киряков - Варна

Илия Иванов - Варна Никола М. Вълков - Варна

Яни Киряков, акц. д-во - Варна

 

Янко Костов - Варна

Благой Фанев, акц. д-во - Варна

Срацимир, акц. д-во - с. Чернево, варненско Г. Карамфилов - Шумен

Братя Басхиеви - Шумен

Яни Киряко, акц. д-во - Балчик Смядовски Глиган - с. Смядово, шуменско Галата, акц. д-во - Варна

Съединение - Варна Черноморие, акц. д-во - Созопол Лебед - Бургаз

Братя Кацарови, съб. д-во - Бургаз Иван Станев - Бургаз

Михаил Карагьозов - Бургаз Любен Карагьозов - Бургаз Големи бъл. хладилници - Бургаз

Големи бълг. хладилници - Петко Тодоров и & - Бургаз Братя Лакови - Бургаз

Богдан Маджунков - Русе Русенска консервна ф-ка - Русе Вакумплод, о. о. д-во - Русе Винома, акц. д-во - Русе

Васил Д. Воденичаров - Пловдив Реколта - Пловдив

Ст. Обрейков - Пловдив Иван Маринов - Ямбол

Поело, акц. д-во - топилна за мас - София Екстопилна - топилна за мас - с. Кумарица, софийско Хите- България - топилна за мас - София

Мас . . . топилна за мас - Варна

Иван А. Попов - топилна за мас - Русе

Бохот, акц. д-во - консервна - с. Хотница, търновско Винарство, о. о. д-во - консервна - Русе

Петър Гусев - консервна - София

Петър Йорд. Кънчев - черв. пипер - с. Теодосиево, търновско Георги Радков, о. о. д-во - хладилник - Разград

Ориз, о. о. д-во - червен пипер - Пазарджик Владо Г.  Попов - хладилник - Пещера

 

4.   Предприятия за захар и захарни изделия

 

Пеев - София Балъкчиев - София

Щастие - София - с. Обеля Бераха - София

Звезда - София Ароев - София Слънце - София Ерма - София Пчела - София Славия - София

Христо Райков - София Иван К. Иванов - София Угрин Н. Гударовски - София Витоша -  Кюстендил Пчела - Плевен

Младост - Плевен

Братя Цвяткови - Търново Орбис, акц. дво - Горна Оряховица

Българо-чехско, акц. д-во - Г.-Оряховица

(захарна, спиртна, въгледвуокисна, шподиум и поташна ф-ки) Рекорд - Пловдив

Алберт Авдала - Пловдив Извор - Пловдив

Илия Ангелво и сие (петмезч.) - с. Овчеполци, пазарджишко Руско Петров Русев - Кърджали

Чальовски - Бургаз

Братя Атанасови, съб. д-во - Бургаз Мих. Балахуров - Ямбол

Жул Бену - Ямбол

 

5.   Хранителна индустрия

Мелница Братя К. Николови и В. П. Таневи - с. Врачеш, ботевградско Мелница Игнат Тошев и Сие - с. Радотина, ботевградско

Мелница Савов, Костов, Бърбушев и С-ие - с. Боженца, ботевградско Мелница Ив. Бояджиев, Т. Милушев и Сие - с. Новачене, ботевградско; Мелница Марин Вълков - Ботевград

Мелница Тодор Чергинов и Г. Маринов - с. Своде, ботевградско Мелница Братя Василеви - с. Своде, ботевградско

Мелница Глиша Цолев - Брезник Мелница Братя Джамбазки - Брезник

Мелница Георги Гигов - с. Ребро, брезнишко Мелница Симо Пулев - с. Бегунци, брезнишко Мелница К. Кафеджийски - с. Кошарево, брезнишко

Мелница Александър Лазаров - с. Растник, брезнишко

Мелница Крум Н. Джотев - шосето с. Слаковци - Батановци, брезнишко Мелница Кирил Ив. Младенов - Брезник

Мелница Йордан П. Недев - с. Режанци, брезнишко Мелница Братя Митеви - с. Бегунци, брезнишко Мелница Братя В. Ковачеви - с. Габер, годечко Мелница Александър Б. Басменков - гара Драгоман Мелница Братя Станоеви - с. М. Малово, годечко Мелница Стоян Недялков - с. Цацаровци, годечко Мелница Пейчо Милушев Иванов - с. Годеч Мелница Ганчев - с. Цацаровци, годечко

Мелница наследници М. Величкова - Дупница Мелница Братя Паризови - Дупница

Мелница Зах. Вас. Пульов - с. Джерман, дупнишко Мелница Коста В. Шушков - с. Ехиново, дупнишко

Мелница Димитър В. Митев - с. Долистратево, дупнишко Мелница Васил Атанасов Плачков - с. Бобов дол, дупнишко Мелница Братя Панайот и Ат. Нанкиеви - с. Мламолово, дупнишко Мелница Марко Ив. Милевски - Бобошево, дупнишко

Мелница Стоичко Нак. Рампов - с. Бобошево, дупнишко Мелница Георги Ст. Хаджийски - с. Драгодан, дупнишко Мелница Георги К. Тодоров - с. Крайници, дупнишко Мелница Димитър А. Бозовски - с. Кочериново, дупнишко Мелница Илия Т. Сапунджийски - с. Бараково, дупнишко Мелница Никола Ив. Захариев - с. Хомориево, дупнишко Мелница Георги Н. Палакарски - с. Расилово, дупнишко Мелница Любен Н. Надников - с. Расилово, дупнишко Мелница Вучко Хр. Гладников - с. Расилово, дупнишко Мелница Васил С. Госийски - с. Самораново, дупнишко

Мелница Костадин Ст. Гребенчарски - с. Сапарева баня, дупнишко Мелница Стоилчо Г. Севгини - с. Смочево, дупнишко

Мелница Ангел В. Попов - с. Смочево, дупнишко Мелница Андон С. Мавров - с. Червен бряг, дупнишко Мелница Братя Петкови - с. Мърводол, дупнишко Мелница Борис Т. Лазови - с. Мърводол, дупнишко

Мелница Кръстю Мичев и Н-ци Ив. Димитров - с. Д. баня, ихтиманско Мелница Мария Г. Димитрова - с. Долна Баня, ихтиманско

Мелница Йосиф Йосифов - с. Долна Баня, ихтиманско

Мелница Аргир М. Мирзов и Хр. Пандов - с. Д. баня, ихтиманско

 

Мелница Димитър Станоев Пенков - с. Момина Баня, ихтиманско

Мелница Никола Атанасов Манолов и Н. М. Мирзов - с. Момина Баня, ихтиманско Мелница Спас Ст. Иванов и Б. Н. Митов - с. М.-Баня, ихтиманско

Мелница Бр. Ангелов Колибарови - с. Момина-баня, ихтиманско

Мелница наследници на Стояна Тод. Христова - гара Костенец, ихтиманско Мелница Бр. Заркови Ангелови - гара Костенец, ихтиманско

Мелница Георги П. Менасиев - с. Костенец, ихтиманско Мелница Иван П. Нанин - с. Костенец, ихтиманско Мелница Кирил Нестеров Ценов - с. Белица, ихтиманско

Мелница Стоян Николов Дупаринов - с. Бринско, ихтиманско Мелница Стоян Чамполов - с. Мухово, ихтиманско

Мелница Бр. Гунчеви - с. Мухово, ихтиманско Мелница Гуна Манасиева - Кюстендил

Мелница Стефан Костов - с. Стенско, кюстендилско

Мелница Бр. Мечкарски и С-ие Лемон Деспотов - с. Згледница, новоселско Мелница Бр. х. Петкови - с. Згледници, новоселско

Мелница Христо Дойчинов - с. Робертово, новоселско Мелница н-ците на Стоил Коцев - с. Долни-Богров, новоселско Мелница Братя Ладжови - с. Гайтанево, новоселско

Мелница Л. Петков Ст. Анев, Л. Пантелеева - с. Д. Малина, новоселско Мелница Варадин Велчев и Слави Иванов - с. Бухово, новоселско Мелница Кирил Андреев Митрев - гара Яна, новоселско

Мелница Никола Г. Славов - с. Робертово, новоселско Мелница Асен Коцев - Перник

Мелница Иван Белев Хаджийски - Перник Мелница Петко Марков - Перник

Мелница Бр. Миланови, Петрови и С-ие - с. Богданов-дол, пернишко Мелница Атанас Пенев Шукеров - с. Богданов-дол, пернишко Мелница Братя Алексиеви - с. Църква, пернишко

Мелница Братя Живкови - с. Църква, пернишко Мелница Бр. Богдан и С-ие Попови - с. Църква, пернишко Мелница Братя Недялкови - с. Мошино, пернишко Мелница Братя Георгиеви - с. Дивотино, пернишко Мелница Борис Стефанов - с. Мещица, пернишко Мелница Братя Мартинови - с. Батановци, пернишко Мелница Цветана Б. Лисева - с. Мирково, пирдопско Мелница Илия Т. Мечкаров - с. Мирково, пирдопско Мелница Иван Ц. Данкин и С-ие - с. Мирково, пирдопско Мелница Стоян П. Шентов - с. Бенковски, пирдопско Мелница Лукан Ив. Джуранов - Пирдоп

Мелница Симеон Миладинов - с. Сирищник, радомирско Мелница Владимир Димов - с. Глобуш, радомирско Мелница Братя Ананиеви - с. Глобуш, радомирско Мелница Петър Ненков - с. Дрен, радомирско

Мелница Свилен Папунков - с. Дрен, радомирско Мелница Станке Никлев - с. Прибой, радомирско Мелница Йордан Кръстев - с. Земен, радомирско Мелница "Струма" - о. о. д-во - с. Земен, радомирско Мелница Любен Андонов - с. Дебели лак, радомирско Мелница Сотир Василев - с. Дивля, радомирско Мелница Георги Табаков и Тома Иванов - радомирско Мелница Стоил Божилов - с. Борнарево, радомирско

 

Мелница Иван Ташков - с. Калище, радомирско Мелница Асен Кондаков - с. Егалица, радомирско

Мелница Стоян Йорданов Гигов - с. Чоплево, радомирско Мелница Братя Анани Мачкови - с. Жебна, радомирско Мелница Братя Николови - с. Врабча, радомирско Мелница Йордан М. Алексиев - с. Врабча, радомирско

Мелница Георги Златков и Сие - с. Долни Раковец, радомирско Мелница Илия Иванов - с. Баба, трънско

Мелница Люба Недялкова - с. Баба, трънско

Мелница Лазар Митов и Сие - с. Филиповци, трънско Мелница Тодор Митов Търлишки - с. Масловощица, трънско Мелница Тодор Стойчев Колев - с. Забел, трънско

Мелница Михаил Ал. Захариев - Трън

Мелница Борис Велинов Стойнов - с. Бусинци, трънско Мелница Христо К. Кожухаров - с. Бусинци, трънско Мелница Никола Йосифов Пеев - с. Главановци, трънско Мелница Иван Николов - с. Главановци, трънско Мелница Луко Стефанов - с. Зелени град, трънско Мелница Георги Милошев - с. Горочевци, трънско Мелница Братя Ангелови - с. Лева река, радомирско Мелница Рангел Григоров - с. Докьовица, радомирско Мелница Стефан Иванчев - с. Мала Църква, самоковско

Мелница Н. П. Ятакиев и Ив. П. Колев - с. Раилово, самоковско Мелница Стойко Мирчев - с. Драгошиново, самоковско Мелница Никола Даскалов - между Самоков и Драгошиново

Мелница Христо Юфов и Сие - между Калфово и Шишманово, самоковско Мелница Васил Мишов - Самоков

Мелница Стилиян Челебиев - Самоков Мелница Павел Яръков - Самоков  Мелница Стоян Челебиев - Самоков Мелница Кольо Божков - с. Обоя, софийско Маслобойна Кристал - Плевен

Маслобойна Христо Р. Геров - с. Бръшляница, плевенско Маслобойна Братя Киселкови - гр. Левски

Маслобойна Христо Б. Койчев - с. Рибен, плевенско Маслобойна Йорданка Д. Балканска - с. Пордим, Плевенско Маслобойна Братя Коеви - с. Пордим, плевенско Маслобойна Панайот Ламбиев - с. Оряховица, плевенско

Маслобойна Дунчо Илиев и Ив. Ников - с. Долен Дъб, плевенско Маслобойна Бр. Славови и Сие - с. Тръстеник, плевенско Маслобойна Наум В. Стефанов - с. Староселци, плевенско Маслобойна Христо Ликов - с. Горни Дъбник, плевенско Мелница Дервент А. Д. - Търново

Мелница Братя Велкови, съб. д-во - гр. Търново

Мелница Никола Ст. Станчев и Сие Иванов - с. Белковец, търновско Мелница Христо Велчев и Сие - с. Капиново, търновско

Мелница насл. Стойчо Ив. Цуцуманов - с. Капиново, търновско Мелница Иван Кефиров - с. Леденик, търновско

Мелница Претипа, о. о. д-во - с. Килифарево, търновско Мелница Христо Ив. Кефиров - с. Шемшево, търновско Маслобойна Иван М. Цонков - с. Килифарево, търновско Маслобойна Христо М. Минев - с. Самоводене, търновско

 

Маслобойна Байчо Трифонов и Сие - с. Балван, търновско Маслобойна Иван Панайотов и Сие - с. Полски Тръмбеш, търновско Маслобойна Георги Обр. Драшев - с. Ресен, трънско

Маслобойна Кристал - с. Дебелец, търновско

Маслобойна Георги Ив. Ковачев - с. Драгижево, търновско Маслобойна Бею Н. Савов - с. Мердане, търновско

Мелница насл. Михаил М. Луканов - с. Кесарево, горонооряховско Мелница Георги х. Николов - с. Сливовица, горнооряховско Мелница Йордан Ст. Бъчвъров - с. Славовица, горооряховско Мелница Тайгер - с. Върбица, горнооряховско

Маслобойна Георги Михов - с. Драганово, горнооряховско Маслобойна Стефан Ц. Буров - с. Джулюница, горнооряховско Маслобойна Енчо Качамаков - с. Калтинец, горнооряховско Маслобойна Братя Йордан Тодорови - Стражица, горнооряховско Маслобойна Димитър Т. Стефанов - с. Кесарево, горнооряхвско Маслобойна Станко Йорд. Станков - с. Сергювец, горнооряховско Маслобойна Иван Н. Чуклев - с. Поликрайще, горнооряховско Маслобойна Димо Т. Гръцов и Сие - с. Горско н. село, горнооряховско Маслобойна Петър Йор. Канжев - с. Теодосиево, горнооряховско Маслобойна Никола Ганчев - с. Д. Оряховица, горнооряховско Маслобойна Михаил Бъчваров - Лясковец

Мелница Ною Егьозов - с. Пашовско, горнооряховско Мелница Тотю Минков и Сие - с. Джулюница, горнооряховско Мелница Никола П. Стоянов - с. Драганово, горнооряховско

Маслобойна Георги Хр. Бозаджиев - с. Теодосиево, горнооряховско Маслобойна Братя Минкови - с. Сушица, горнооряховско

Мелница Христо Пунев - с. Ловни дол, севлиевско Мелница Петър Янев - с. Горна Росица, севлиевско Мелница Цоню Бъчваров - с. Горна Росица, севлиевско Мелница поп. Тодор - Севлиево

Мелница Иван Ковачеви - с. Гъбене, севлиевско Мелница Пенко Б. Беловеждов - с. Душево, севлиевско Мелница Тонко Кънев - с. Душево, севлиевско Мелница Вега - с. Малък Вършец, севлиевско Маслобойна Балкан, О. О. Д-во - Севлиево Маслобойна Дянко Табаков - Севлиево

Маслобойна Иван Кънев и Сие Ралчев, А. Д. - с. Добромирка, севлиевско Маслобойна Киро П. Сомлев - с. Сенник, севлиевско

Мелница поп Дамян с. Градище, севлиевско Мелница Марин Маринов - с. Янтра, севлиевско

Мелница Дамян Хр. Калчев и Сие - с. Кормянско, севлиевско Мелница Братя Корназови и Сие - с. Горна Росица, севлиевско Маслобойна Иван Москов - с. Летница, ловчанско Маслобойна Слънчоглед, А. Д. - с. Александрово, ловчанско Маслобойна Еню Стоянов - с. Слатина, ловчанско Маслобойна Братя Димитрови - с. Иоглав, ловчанско Мелница Георги Т. Домусчиев - с. Деветаки, ловчанско Мелница Ангел Хитев - с. Гозница, ловчанско

Мелница Христо Кичков и Сие - с. Родювене, ловчанско Мелница Нино Христов Нинов - с. Драган, ловчанско Мелница Гена Д. Сиракова - с. Сопот, ловчанско Мелница Митю Ненов Митев - с. Казачево, ловчанско

 

Мелница Тодор Николов - с. Хлевене, ловчанско Мелница Братя Георгиеви - с. Сливек, ловчанско Мелница Баю Хичков и Сие - с. Сливек, ловчанско Мелница Бочо Иванов Ковачев - с. Пресяка, ловчанско Мелница Васил Мирчев - с. Пресяка, ловчанско Мелница Нето Петров - с. Радювене, ловчанско Мелница Дечо Е. Апостолов - с. Крушуна, ловчанско Мелница Дочо Дочев Дочков - с. Крушуна, ловчанско Мелница Братя Стоеви - с. Крушуна, ловчанско Мелница Марин Ст. Крачунски - с. Борима, троянско Мелница Васил Бурджуков - с. Орешак, троянско Мелница Братя Гръцки - с. Голяма Желязна, троянско

Мелница Дамян Бояджиев - с. Голяма Желязна, троянско Мелница В. Пъдевски - Троян - м. Велчевска

Мелница Цачо Оряшков - Троян

Мелница Братя Димитрови - Троян - м. Велчевска Мелница Иван Хр. Попов и Сие - с. Дебнево, троянско Мелница Тотю Бонев - с. Велчево, (Скандало), троянско Мелница Андрей Б. Лазаров - с. Черни осъм, троянско Маслобойна Васил Копрински и Сие - с. Орешак, троянско Маслобойна Слънце - Марин Иванов - с. Дебнево, троянско Мелница Михаил Стоянов и Сие - Елена

Мелница Братя Йордан Боеви - Елена Мелница Бр. Панайотови - Елена-Боаза

Мелница Братя Ненови - с. М. Пърчевци, еленско Мелница Христо П. Мутакеров - с. Янковци, еленско Мелница Калчо Т. Калчев - с. Шишковци, еленско Мелница Тръшниеви и Сие Дикова - с. Костел, еленско Мелница Иван Калмуков - с. Чакали, еленско

Мелница Петър Калимеров - с. Беброво, еленско Мелница Драганов и Сие Кожухаров - с. Беброво, еленско Мелница Стефан Ив. Попов и Сие - с. Беброво, еленско Мелница Петър Д. Пашев - с. Средно, еленско

Мелница Славка Женкова - с. Средно, еленско Мелница Петър Ст. Георгиев - с. Тодевци, еленско Мелница Кою Димитров - с. Тодевци, еленско Мелница Ради М. Рашков - с. Дрента, еленско

Мелница Стефан Ст. Алтъков - с. Константин, еленско Мелница Стефан Д. Карачоров - с. Константин, еленско Мелница Ради Милев Дечев - с. Стеврек, еленско Мелница Братя Кисьови - с. Дединци, еленско

Мелница Трифон Сапунджиев - с. Дединци, еленско Мелница Марко П. Марков - с. Дединци, еленско Мелница Никола Савов и Сие - с. Стара река, еленско Мелница Дамян Ст. Ранов - с. Кипилово, еленско Мелница Хашин Мехмедов - с. Стрелци, еленско Мелница Братя Ганеви - с. Бродинци, еленско Мелница Сава П. Коларов - с. Ничевци, еленско Мелница Петър П. Лазаров - с. Шилковци, еленско Мелница Никифор Валчев - с. Шилковци, еленско Мелница Стефан Г. Вълканов - с. Чакаля, еленско Мелница Братя Хараланови - с. Стара река, еленско

 

Мелница Братя Ташлиеви - с. Стара река, еленско Мелница Илия Н. Генчев - с. Кипилово, еленско Мелница Еленка Н. Сиракова - с. Константин, еленско Мелница Петър Марков - с. Марян, еленско

Мелница Слав Лечев и Сие Кривулев - с. Долен Марян, еленско Мелница Кънчо Иванов Кънов и Сие - с. Златарица, еленско Мелница Иван Бурнев - с. Росно, еленско

Мелница Юсеин Шабанов - с. Стеврек, еленско Мелница Юмер А. Бойлиев - с. Стеврек, еленско Мелница Борис Чотоклиев - с. Стеврек, еленско Мелница Христо Костадинов - с. Руховци, еленско Мелница Пена Захариева Симеонова - Трявна Мелница Иван п. Рачев - с. Ганчевци, дряновско Мелница Братя Кънчеви - с. Соколово, дряновско

Мелница Христо П. Паскалев - с. Соколово, дряновско Маслобойна Никола К. Рамболов - Дряново Маслобойна Братя Рамболови - Трявна

Маслобойна Кънчо Досев - с. Царева ливада, дряновско Мелница Христо Дечев - с. Градище, павликенско Мелница Христо М. Вълчев - с. Патреш, павликенско Мелница Русан Златев - с. Недан, павликенско Маслобойна Илия Фратев - Павликени

Маслобойна Изгрев - Колю Иванов - Павликени Маслобойна Мак - Колю Боянов - Павликени

Маслобойна Никола Костадинов - с. Караисен, павликенско Маслобойна Кирил Д. Геновски - с. Караисен, павликенско Маслобойна Наследници К. Абаджиев - с. Божурлук, свищовско Мелница Съединение - с. Масларево, свищовско

Маслобойна Стилиян Киров - Свищов Маслобойна Христо Киров - Свищов

Маслобойна Слави Гюдерев и Сие - с. Вардим, свищовско Маслобойна Димитър Стоев и Сие - с. Драгомирово, свищовско Маслобойна Илия Ив. Пенчев - с. Белене, свищовско Маслобойна Тихолов - Врабевски - с. М

Маслобойна Кони Атанасов и Сие - с. Павел, свищовско Мелница Таско Тошоланов - с. Загражден, никополско Мелница Георги Петров и Сие - с. Сомовит, никополско Мелница Гаврил Маринов - с. Драган Войвода, никополско Мелница Симеон Желязков - с. Драган Войвода, никополско Мелница Братя Драмбозови - с. Въбел, никополско Мелница Димитър Плачков - с. Въбел, никополско

Мелница Христо Динчев - с. Асеново, никополско Мелница Георги Ив. Попов - с. Изгрев, никополско Мелница Минко Данаилов - с. Шияково, никополско Мелница Асен Великов - с. Коприва, никополско Мелница Братя Томови - с. Лозица, никополско Мелница Ангел Иванов - с. Лозница, никополско

Мелница Наследници М. Георгиев - с. Дебово, никополско Мелница Братя Томови - с. Слатина, никополско Мелница Братя Генови - с. Слатина, никополско Мелница Николай Каменов - с. Мършавица, никополско Мелница Деко Павлов - с. Коиловци, никополско

 

Мелница Димитър Н. Станков - с. Бяла вода, никополско Мелница Братя Бръшлянови - с. Кулина вода, никополско Мелница Братя Алексиеви - с. Кулина вода, никополско Мелница Енчо Цвятков - с. Кулина вода, никополско Мелница Братя Петрови - с. Мечка, никополско  Мелница Андрей Петров - с. Мечка, никополско Мелница Георги Яков - Никопол

Маслобойна Климент Ив. Крамолински - с. Славяново, никополско Маслобойна Петко Г.  Попов - с. Изгрев, никополско

Маслобойна Васил К. Василев - с. Новачене, никополско Маслобойна Братя Славчеви - с. Брест, никополско Маслобойна Димитър Цв. Ангелов - с. Гулянци, никополско Маслобойна Рекорд - с. Гулянци, никополско

Маслобойна Панамски-Троянски - с. Милковци, никополско Маслобойна Братя Пирничеви - с. Милковци, никополско Маслобойна Георги Ненов - с. Гиген, никополско Маслобойна Ангел Марков - с. Муселиево, никополско Мелница Цано Цанков и Сие - с. Тодоричене, луковитско Мелница Неко Ников - с. Тодоричене, луковитско

Мелница Стою Буров и Сие - с. Карлуково, луковитско Мелница Тодор Анг. Радев - с. Бежаново, луковитско Мелница Братя Куневи - с. Бежаново, луковитско Мелница Еминовската - с. Бежаново, луковитско Мелница Иван Великов - с. Бежаново, луковитско Маслобойна Йото Панкулов - Луковит

Маслобойна Крум и Сие Цв. Савчев - с. Горник, луковитско Маслобойна Нейчо Минков Кофовски - с. Дерманци, луковитско Мелница Цветанка Марин, Воденичарова - с. Джурово, тетевенско Мелница Мелница - с. Джурово, тетевенско

Мелница Братя Василковски - с. Славщица, тетевенско Мелница Динка Спасова - с. Бълг. извор, тетевенско Мелница Братя Маркови - с. Златна Панега, тетевенско

Мелница Иван Къльов Кутевски - с. Златна Панега, тетевенско Маслобойна Антон Георгиев - Брезник

Маслобойна Борис Клинчев - Дупница Маслобойна Атанасов - Дупница Маслобойна Х. Барух - Дупница

Маслобойна Гюрюлтията - Ст. Злобошки - Кюстендил Маслобойна Братя Стефкини - Самоков

Маслобойна Атанас Лъвчиев - с. Шишманово, самоковско Маслобойна Братя Радойкови - Самоков

Маслобойна Братя Папазови - с. Долна Диканя, радомирско Маслобойна Съби Радойковски - гара Ал. Димитров, радомирско Маслобойна Йордан Бонев и Сие - с. Драгоман, годечко Маслобойна Сергий Джавалиев - с. Годеч

Маслобойна Братя Лавчийски - Ихтиман Маслобойна Братя Клисарски - Ихтиман

Маслобойна Георги Дим. Филипов - с. Долна Баня, ихтиманско Маслобойна Иван Д. Попов - с. Долна Баня, ихтиманско Маслобойна Георги П. Манафски - гара Костенец, ихтиманско Маслобойна Христо Ст. Христов - гара Костенец, софийско

 

Маслобойна, Маслобойна - с. Гонеш, годечко Мелница Минко П. Чакъров - с. Болярино, пловдивско

Мелница Костадин Г. Михайлов - с. Чалъкови, пловдивско Мелница Георги Вангъров - с. Шишманци, пловдивско  Мелница Католическа митрополия - с. Брани поле, пловдивско Мелница Веселина Петрова - с. Първенец, пловдивско Мелница Кирил Н. Серков и Сие - с. Брестник, пловдивско Мелница Никола Ив. Кочанов - с. Брестник, пловдивско Мелница Георги Ив. Ходжов и Сие - с. Златосел, пловдивско Мелница Кунчо В. х. Грозев и Сие - с. Зелениково, пловдивско Мелница Братя Атанасови - с. Драганово, пловдивско Мелница Стоян Б. Стоянов и Сие - с. Тюркмен, пловдивско Мелница Артин Х. Аведисян - с. Секирово, пловдивско Мелница Иван Андреев Бакалски - с. Секирово, пловдивско Мелница Тереза Исева Папукян - с. Парчевич, пловдивско Мелница Обрейко В. Еневски - с. Момино село, пловдивско Мелница Вангел Търнев и Сие - с. Главатар, пловдивско Мелница Братя Кънчеви - с. Калковец, пловдивско

Мелница Братя Коеви - с. Стрелци, пловдивско Мелница Стоян В. Даскалов - с. Стрелци, пловдивско Мелница Васил Стефанов Гятов - с. Труд, пловдивско

Мелница Мария Г. Мандаджиева - с. Крислово, пловдивско Мелница Наследници Ив. Личеви - с. Граф Игнатиево, пловдивско Мелница Братя Павлови - с. Граф Игнатиево, пловдивско Мелница Тодор А. Чернев - с. Чернозем, пловдивско

Мелница Братя Кузманови и Сие - с. Чернозем, пловдивско Мелница Кузман Р. Торнзов и Сие - с. Чернозем, пловдивско Мелница Георги К. Рогачев - с. Чернозем, пловдивско Мелница Братя Дойкови - с. Ръжево Конаре, пловдивско Мелница Братя Боневи - с. Ръжево Конаре, пловдивско Мелница Тома П. Палийска - с. Ръжево Конаре, пловдивско Мелница Августин Ангелов - с. Житница, пловдивско Мелница Димитър Щерев - с. Дълго поле, пловдивско Мелница Пейчо Пейчев - с. Ново Железаре, пловдивско Мелница Стефан Енев - с. Кръстевич, пловдивско Мелница Братя Ангелови и Сие - с. Царимир, пловдивско Мелница Тоню П. Димитров - с. Голям Чардак, пловдивско

Мелница Братя Илиеви Кашилски - с. Голям Чардак, пловдивско Мелница Рангел Лазаров и Сие - с. Любен, пловдивско

Мелница Братя Ст. Койчеви - с. Любен, пловдивско Мелница Атанас Г. Пенев - с. Царацово, пловдивско Мелница Костадин А. Керимов - с. Воисил, пловдивско Мелница Братя Маринови и Сие - с. Костиево, пловдивско

Мелница Братя Ст. Зайкови и Сие - с. Гол. Конаре, пловдивско Мелница Костадин К. Буров и Сие - с. Гол. Конаре, пловдивско Мелница Стефан Г. Гишин и Сие - с. Голямо Конаре, пловдивско Мелница Стоянка Попова и Сие А. Д. Попов - с. Палатово, плов. Мелница Атанас Димитров - с. Ново село, пловдивско

Мелница Стоян М. Шопов и Сие - с. Брестовица, пловдивско Мелница Ангел А. Калинов - с. Кричим, пловдивско

Мелница Костадин Иванов и Сие - с. Кричим, пловдивско Мелница Данаил К. Димитров - с. Куртово Конаре, пловдивско

 

Мелница Н-ници Петър Н. Юруков и Сие - с. К. Конаре, пловд. Маслобойна Георги Ив. Вангъров и Сие - с. Белозем, пловдивско Маслобойна Августин Ангелов - с. Житница, пловдивско Маслобойна Никола П. Георгиев - с. Желязново, пловдивско Маслобойна Димитър П. Юруков и Сие - с. Бенковски, пловдив. Маслобойна Г. Ив. Хамбарлийски и Сие - с. Г. Игнатиево, пловд. Маслоб. Бр. Николови и Сие Чобанови - с. Г. Конаре, пловдивско Маслобойна Стефан Атанасов Танев - гара Кричим, пловдивско Маслоб. Радни Иванов и Сие М. Стоилов - с. Брезово, пловдивско Маслоб. Милю Ив. Върбанов и Сие - с. Брезово, пловдивско Маслоб. Н. П. Кацаров, Дюлгеров и Сие - с. С. Железаре, пловд.

Маслоб. Братя Георги Проданови - с. Цалапица, пловдивско Маслобойна Благой Ив. Порязов - с. Калояново, пловдивско Маслобойна Ради Колев и Сие - с. Строево, пловдивско Маслобойна Съби М. Райков и Сие - с. Стрема, пловдивско Маслобойна Ботю Хр. Рогачев - с. Чернозем, пловдивско Маслобойна Тодор Ив. Казаков - с. Чоба, пловдивско Маслобойна Найден Райчев и Сие - с. Брани поле, пловдивско Маслобойна Георги Рашков и Сие - с. Ръж. Конаре, пловдивско Маслобойна Гено Т. Шуртуков - с. Св. Наум, пловдивско Маслобойна А. Василев и Сие - с. Тодор Каблешково, пловдивско Маслоб. Атанас В. Даскалов и Сие - с. Стрелци, пловдивско Мелница Страшимир А. Илиев - Асеновград

Мелница Кочо Ст. Николов - Асеновград

Мелница Чая О. О. Д-во (Гулевата воденица) - Асеновград Мелница Милко К. Младенов - Асеновград

Мелница Георги Н. Арвантинов - Асеновград

Мелница Васил Д. Ганев и Сие - с. Богданци, асеновградско Мелница Братя П. Маровски - с. Болярци, асеновградско Мелница Комня Бинева - с. Златовръх, асеновградско Мелница Янко Ст. Янков - с. Крумово, асеновградско Мелница Георги П. Бургазов - с. Момино, асеновградско Мелница Георги Христозов - с. Поповица, асеновградско Мелница Стоян Панайотов - с. Ахматово, асеновградско Мелница Братя П. Кисимови - с. Надеждино, асеновградско Мелница Бр. Спасови и Сие А. Хр. Кетипов - с. Павелско Мелница Димитър Торбелов - с. Чешмигирово, асеновградско

Мелница Наследници Павел Георгиев - с. Чешмигирово, асеновградско Мелница Кръстю Трендафилов - с. Ягодово, асеновградско

Мелница Коста Маринов - с. Ягодово

Маслобойна Д. П. Марчев (маслобойна и петмез) Асеновград Маслобойна Никола Аргиров (маслоб. и петмез) Асеновград Маслоб. Милю Ив. Чанков (маслоб. и петм.) с. Златовръх, асеновгр. Маслобойна Минчо Малаков - с. Поповица, асеновградско Маслобойна Братя Николови - с. Поповица, асеновградско

Мелница Бр. Златареви - Карлово

Мелница Бр. Зозекови - с. Долна махала, карловско Мелница Никола Хр. Чакъров - с. Горни Домлян, карловско Мелница Цвятко Д. Нешев - Калофер

Мелница Тодор Д. Коджейков - Калофер Мелница Иван В. Возеков - с. Бегово, карловско

Мелница Наследници Кочо х. Калчев - с. Бегово, карловско

 

Мелница Братя Мънкови - с. Ив. Вазов, карловско Мелница Пенчо Ст. Пенев - с. Свежен, карловско Мелница Братя Тодоранчеви - с. Богдан, карловско Мелница Братя Назарови - с. Богдан, карловско Мелница Стойко Хр. Чакъров - с. Бегунци, карловско Мелница Братя Димитрови - с. Домлен, карловско Мелница Киро П. Велев - с. Столетово, карловско Мелница Адриана Гюмюшева - с. Столетово, карловско

Мелница Наследници Еф. Радославов - с. Хр. Данов, Карловско Мелница Бр. Сиракови - с. Мали Богдан, карловско

Мелница Бр. Сиракови и Сие - с. Мали Богдан, карловско Мелница Бр. Делипунчеви - с. Каравелово, карловско Мелница Матю Ив. Шаламанов - с. Каравелово, карловско Мелница Димитър Бареков - с. Баня, карловско

Мелница Васил Попов - с. Михилци, карловско Мелница Братя Барутчиски - с. Пролом, карловско Маслобойна Иван Танков - Карлово

Маслобойна Братя Султанови - с. Долна махла, карловско Маслобойна Тодор А. Тетеринов - с. Долна махала, карловско Маслобойна Свещ. Г. Бранков - с. Соколица, карловско Маслобойна Братя Йовчеви и Сие - с. Каравелово, карловско Маслобойна Иван Динжилов - с. Баня, карловско

Маслобойна Апостол К. Геджев и Сие - Първомай Маслобойна Русинов-Ахчиев и Сие - Първомай Маслобойна Пеню Т. Пенев - Първомай

Мелница Братя Славови - с. Виница, първомайско Мелница Тошо Тенев и Сие - с. Крушево, първомайско Мелница Родопи о. о. дружество - с. Попово, първомайско

Маслобойна Родопи, о. о. дружество - с. Попово, първомайско Мелница Стефан Г. Шифиров - с. Драгойново, първомайско Мелница Колю Райков Митев - с. Езерово, първомайско Маслобойна Руси Ив. Гаджев - с. Езерово, първомайско Мелница Братя Маринови - с. Дебър, първомайско

Мелница Колю К. Кавазов - с. Дебър, първомайско Мелница Колю Славов и Сие - с. Дебър, първомайско Мелница Илю Д. х. Минов и Сие - с. Дебър, първомайско Маслобойна Иван Цонев и Сие - с. Дебър, първомайско

Мелница Запрян Янев Гърков - с. Дълбок извор, първомайско Маслобойна Братя Пашеви - с. Караджалово, първомайско Маслобойна Теню К. Сталев - с. Караджалово, първомайско Мелница Деню Димитров и Сие - с. Върбица, първомайско Мелница Кирил Манолов - с. Леново, първомайско

Мелница Атанас Запрянов - с. Царско село, първомайско Мелница Ангел П. Тачев - с. Исперихово, пещерско Мелница Братя Тачеви - с. Бяга, пещерско

Мелница Атанас П. Тачев - с. Бяга, пещерско Мелница Т. Ив. Ангелов - с. Бяга, пещерско Мелница Апостол Мадин - с. Радилово, пещерско Мелница Бр. Г. Златкови - Брацигово

Мелница Наследници Георги Н. Янев - с. Батак, пещерско Мелница Никола П. Туртов - Пещера

Мелница "Смилец" - Г. Шарпаклийски и Сие - с. Смилец, панагюрско

 

Мелница Бр. Такучеви - с. Стрелча, панагюрско Мелница Бр. Спасови - с. Бъта, панагюрско

Мелница Г. Трендафилов и Сие - с. Д. Левски, панагюрско Маслобойна Братя Чочеви и Сие Босев - с. Попинци, панагюрско Маслобойна Братя Йовкови Токучиеви - с. Стрелча, панагюрско Маслобойна Петър Г. Стоянов и Сие - с. Стрелча, панагюрско Мелница Наследници Ив. Кошлукови и Сие - с. Царево, пазардж. Мелница Коста х. Костов - с. Звъничево, пазарджишко Мелница Бр. Ив. Божинови - с. Лозен, пазарджишко

Мелница Гаврил К. Кадирев - с. Лозен, пазарджишко Мелница Братя В. Пройчеви - с. Лозен, пазарджишко Мелница Наследници Шишкови - с. Големаново, пазарджишко Мелница Тодор Караджов - с. Големаново, пазарджишко Мелница Васил Бояджиев - с. Сарая, пазарджишко

Мелница Асен Н. Димов и Сие - с. Пищигово, пазарджишко Мелница Братя П. Палешникови - с. Пищигово, пазарджишко Мелница Петър Ст. Лисев и Сие - с. Лисичево, пазарджишко Мелница Тодор Т. Въргов - с. Каменица, пазарджишко Мелница Иван Д. Масларов - с. Лъжене, пазарджишко Мелница Делчо Д. Панев - с. Злокучане, пазарджишко Мелница Кузо Кузов - с. Величково, пазарджишко

Мелница Братя Дулчеви - с. Сбор, пазарджишко

Мелница Тодор И. Кисяков и Сие - с. Триводици, пазарджишко Мелница Троян Г.  Нанкин - с. Триводици, пазарджишко Мелница Наследници Н. Кръстеви - с. Сараньово, пазарджишко Мелница Наследници Радулови и Сие - с. Марица, пазарджишко Мелница Никола Ангелов Попов - с. Калугерово, пазарджишко Мелница Братя Г. Сиракови и Сие - с. Калугерово, пазарджишко Мелница Щерю М. Живков и Сие Кърджиеви - Пазарджик Мелница Ангел и Калина Сотирови - Пазарджик

Мелница Благо Илиев и Сие Генов - с. Щърково, пазарджишко Мелница Тодор Ст. Гълъбов - с. Црънча, пазарджишко Мелница Стоил Петров - с. Братаница, пазарджишко Мелница Иван Иванов - с. Братаница, пазарджишко

Мелница Наследници Г. Груев и Сие - с. Драгар, пазарджишко Мелница Братя Тодорови Етови - с. Ветрен, пазарджишко Мелница Стоян Г.  Байдов - с. Ветрен, пазарджишко Мелница Братя Димкови - с. Росен, пазарджишко

Мелница Братя Маджарови - с. Росен, пазарджишко Мелница Райко Дедев - с. Йвайло, пазарджишко Мелница Борис Дойчинов - с. Виноградец, пазарджишко

Мелница Александър Илиев - с. Мененкьово, пазарджишко Маслобойна Никола Рашков - с. Виноградец, пазарджишко Маслобойна Бр. Панкови "Распопови" - с. Главиница, пазарджишко Маслобойна Иван х. Николов - гара Белово, пазарджишко Маслобойна Братя Димови - с. Алеко Константиново, пазарджишко Маслобойна Темелко Дамянов - с. Черногорово, пазарджишко Маслобойна "Ягода", съб. д-во - с. Черногорово, пазарджишко Маслобойна Стоян Иливанов - с. Мало Конаре, пазарджишко Маслобойна Фанка А. Кърджиева - Пазарджик

Маслобойна Найден Михайлов - Пазарджик Маслобойна Никола Шантов - Пазарджик

 

Маслобойна Янко Н. Черваров - Пазарджик Маслобойна Генчо Дечев - с. Калугерово, пазарджишко

Маслобойна Петър Мазнев - с. Сараньово, пазарджишко Маслобойна Стоян Байлов - с. Хаджиево, пазарджишко Маслобойна Георги Радев - с. Бошуля, пазарджишко Маслобойна Стефан Атанасов - с. Лъджене, пазарджишко Маслобойна Христо В. Генов - с. Щърково, пазарджишко

Маслобойна Трен, Ангелов и Сие Тонев - с. Звъничево, пазарджишко Мелница Стойков и Сие Николов - с. Горен Близнак, варненско Мелница "Бряст" - с. Пода, варненско

Мелница Милош Д. Милошев - с. Садово, варненско Мелница Иван Илиев Драголов - с. Река Девня, варненско Мелница Димитър Господинов - с. Река Девня, варненско Мелница Христо Д. Каваклийски - с. Река Девня, варненско Мелница Братя Кръчмарови - с. Река Девня, варненско

Мелница Наследници Мустафа Исмаилов - с. Пясъчник, варненско Мелница Паскал Христов - с. Осеново, варненско

Мелница Никола Проданов - с. Ген. Киселов, варненско Мелница Тодор Панчев - с. Попович, варненско Мелница Димитър Прокопиев - с. Бояна, варненско Мелница Михаил Петров - с. Батова, варненско Мелница Братя Йорданови - с. Водица, варненско

Маслобойна Братя Хр. Желязкови - с. Белослав, варненско Маслобойна Асен Попов и Сие - с. Белослав, варненско Маслобойна Григор Д. Георгиев - с. Река Девня, варненско Маслобойна Атанас П. Кръстев - с. Нов Градец, варненско Маслобойна Стефан Иванов - с. Оборище, варненско Маслобойна Георги Господинов - с. Долен Чифлик, варненско Маслобойна Невяна п. Димитрова - с. Долен Чифлик, варненско Маслобойна Георги Д. Георгиев - с. Река Девня, варненско Мелница Еню Бояджев - гр. Търговище

Мелница Стоян Радков - гр. Търговище

Мелница Недялка П. Каракалева - с. Лиляк, търговишко Мелница Тодор Сапунджиев - с. Черковна, търговишко Мелница Братя Къндеви - с. Пробуда, търговишко Мелница Велчо Русев Тилков - с. Цветница, търговишко Мелница Димитър Харизанов - с. Драгановци, търговишко Мелница Юсеин Х. Исменов - с. Кралево, търговишко Мелница Рашко Стоянов - гр. Търговище

Мелница Димон Руси Димовова - гр. Търговище Мелница Стоян Владимиров - гр. Търговище Мелница Тодор Ст. Казанджиев - гр. Търговище

Маслобойна Наследници Гроздана Георгиева - гр. Търговище Маслобойна Владимир Стоименов - гр. Търговище

Мелница Дею Ив. Деев - с. Макариополско, търговишко Мелница Христо Стойчев . с. Надарево, търговишко Мелница Братя Стойкови - с. Надарево, търговишко Мелница Ангел Ст. Минчев - с. Надарево, търговишко Мелница Иван Колев Габровски - гр. Търговище Мелница Йордан Маринов - с. Кочево, преславско Мелница Щерю Петров и Сие - с. Драгоево, преславско Мелница Георги Вълков и Сие - с. Златар, преславско

 

Мелница Минчо Игнатов Костов - с. Евдокия, преславско Мелница Добри Начев Добрев - с. Евдокия, преславско Мелница Тодор Стойчев и Сие - с. Пчелно, омуртагско Мелница Тодор Войнов - с. Могилец, омуртагско

Мелница Иван Ангелов - с. Любичево, омуртагско Мелница Христо Иванов - с. Палатица, омуртагско Мелница Ради Стоянов - с. Пчелно, омуртагско Маслобойна Иван Ив. Марков - с. Извор, омуртагско Маслобойна Бр. Драганови - с. Извор, омуртагско Маслобойна Маню Димов Колев - с. Славяново, поповско Маслобойна Иван П. Курустанев - с. Водица, поповско Маслобойна Илия Апостолов - с. Глогина, поповско Маслобойна Симеон Милтенов - с. Драгиново, поповско Маслобойна Братя Доневи - с. Дралфа, поповско Мелница Лазар Йовков - с. Захари Стоянов, поповско Мелница Черню Камбуров - с. Ковачевец, поповско

Мелница Михаил Ив. Сапунджиев и Сие - с. Грънчарово, поповско Мелница "Мелница", съб. дружество - с. Маково, поповско Мелница Недю Янков - с. Медовина, поповско

Мелница Кюран Гецов - с. Садина, поповско Мелница Стоян Н. Георгиев - с. Марчино, поповско Мелница Златю Г. Златев - с. Ломец, поповско Маслобойна Илия Синянски - гр. Добрич Маслобойна Слави Бешков - гр. Добрич Маслобойна Марко Кючук и Сие - гр. Добрич Маслобойна Стоян Дамянов - гр. Добрич Маслобойна Васил Казаков - гр. Добрич

Маслобойна "Бъдеще" и Добружанска индустрия" - гр. Добрич Маслобойна Братя Бончеви - гр. Добрич

Маслобойна Георги Бешков - с. Карапелит, добришко Маслобойна Георги Златев - с. Коритен, добришко Маслобойна Н-ци Алтъковачеви - с. Ст. Караджа, добришко Маслобойна Братя Кирилови - гр. Добрич

Мелница Ганчо Пенчев - с. Белоградец, новопазарско Мелница Братя Чомакови - с. Лиси Връх, новопазарско

Мелница "Извор", съб. д-во (мелница) - с. Сини вир, новопазарско Маслобойна "Извор", съб. д-во (маслобойна) - гр. Нови Пазар Маслобойна Иван Попов Илиев - гр. Нови Пазар

Маслобойна Иван Т. Чакъров - с. Войвода, новопазарско Маслобойна Тдор Рохлев - с. Дойренци, новопазарско

Мелница Филип Ив. Прудкин - с. Доктор Стамболски, новопазарско Маслобойна Йордан Йорданов Михайлов - с. Смядово, шуменско Маслобойна Жеко Киров - с. Злокучен, шуменско

Маслобойна Елена Ст. Генчева - гара Хитрино, шуменско Маслобойна Герчо Димитров - с. Св. Климент, шуменско Маслобойна Кръстю Т. Гешев - с. Браничево, шуменско Мелница Михо Д. Скрипаков - с. Ракла, провадийско Мелница Стоян Драганов - с. Аспарухово, провадийско

Мелница Марийка Генчева и Сие Дриневи - с. Друмево, провад. Маслобойна Велю Иванов - гр. Провадия

Маслобойна Братя Желеви - гр. Провадия

Маслобойна Братя Димови - с. Вълчи дол, провадийско

 

Маслобойна Тодора Костова - с. Вълчи дол, провадийско Маслобойна Симеон Недев и Сие - с. Доброплодно, провадийско Маслобойна Демостен Ат. Калъчев - с. Синдел, провадийско Маслобойна Велчо Неделков - с. Синдел, провадийско Маслобойна "Аминкин", о. о. д-во - с. Вълчи дол, провадийско Маслобойна Георги П. Антов - с. Дългопол, проводийско Мелница Лефтер Сотиров - с. Раковец, провадийско

Мелница Тодор Райчев и Сие Димов - с. Блъсково, провадийско Мелница Братя Минчеви - с. Блъсково, провадийско

Мелница Георги Вълчанов и Сие - с. Вълчи дол, провадийско Мелница Енчо Зафиров - с. Поляците, провадийско Мелница Стоян А. Локманджиев - с. Венчан, провадийско Мелница Иван Минев - с. Тутраканци, провадийско Мелница Манол Илиев - с. Рояк, провадийско

Мелница Ангел П. Михнев - с. Добротич, провадийско Мелница Христо Ангелов - с. Водици, провадийско Маслобойна Васил Коларов - с. Спасово, генералтошевско Маслобойна Ради Дончев Богданов - с. Белоклас, генералтош. Маслобойна Янчо Христов - с. Генерал Тошево

Мелница Силейман Х. Джевидов - гр. Балчик Мелница Тодор В. Тодоров - гр. Балчик

Мелница Наследници Михаил Димитров - гр. Каварна Мелница Асен Ж. Петков - гр. Каварна

Мелница Петър Атанасов Желев - с. Оброчище, балчишко Мелница Йови Дим. Петков - с. Оброчище, балчишко Мелница Стефан Монев Абаджиев - с. Батова, балчишко Мелница Нури Намазов Асанов - с. Батова, балчишко Мелница Енчо Стефанов Танчев - с. Батова, балчишко Мелница Ангел Г.  Джелебов - с. Батова, балчишко Мелница Тефик Мурадов Мехмедов - с. Батова, балчишко Маслобойна Братя Г. Илиеви и Сие Папазов - гр. Каварна Маслобойна Марко Янков Кючуков - гр. Каварна Маслобойна Енчо Димитров Рашков - с. Шабла, балчишко Мелница Тотю Н. Стоев - с. Н. Камена, тервелско Мелница Братя Треневи Попови - с. Алеково, тервелско Мелница Илия Новаков - с. Кутловица, тервелско Мелница Иван Воденичаров - с. Мали Игор, тервелско Маслобойна Братя Петкови Вуцови - с. Безмер, тервелско

Маслобойна Кънчо Димитров и Сие Е. Колева - с. Княжево, тервелско Маслобойна Стефан Пройнов Стоянов - с. Бистра, тервелско Мелница Братя Влаеви - с. Садийско поле, новозагорско

Мелница Христон П. Христов - с. Бисер, харманлийско Маслобойна Бъчваров и Сие Койчев - Стара Загора Мелница Иван Г. Деливанов - Ивайловград

Мелница Петко Иванов и Сие - Ивайловград Мелница Свирач - с. Свирач, ивайловградско

Мелница Тодор Ст. Сепетлиев и Сие - с. Кобилно, ивайловградско Мелница Димитър Ангелов Узунов и Сие - с. Бело поляне, Ивайловградско Мелница Никола Хр. Шишков - с. Стремци, кърджалийско

Мелница Руси Д. Русев - Кърджали Мелница Васил Ст. Парапанов - Кърджали

Мелница Васил Дим. Златев - с. Зорница, крумовградско

 

Мелница Димитър Г. Бакларов - с. Габарево, казанлъшко Мелница Христо К. Тотев с. Дунавци

Мелница Хасан Х. Мехмедов - Момчилград

Мелница Хаджи Петрови - с. Любимец, новозагорско  Мелница Колю Господинов - с. Любенова махала, новозагорско Мелница Георги Проданов - с. Любенова махала, новозагорско Мелница Иорго П. Георгиев - с. Градец, новозагорско

Мелница Андрея Стоянов и Сие - с. Пет Могили, новозагорско Мелница Братя Хвърчанови - с. Бял кладенец, новозагорско Мелница Петър Ив. Петров - с. Прохорово, новозагорско Мелница Братя Къневи - с. Попово, новозагорско

Мелница Братя Попови - с. Садиево, новозагорско Мелница Христо Т. Капсуманов и Сие - Свиленград Мелница Иван Хр. Русев и Сие - с. Студена, свиленградско Мелница Янко К. Кемаров и Сие с. Варник, свиленградско Мелница Георги Жеков Кашеров - с. Щит, свиленградско

 

Мелница Добри Атанасов и Брат - с. Коларово, старозагорско Мелница Найден Желеви и Сие - с. Оборите, старозагорско Мелница Георги Иванов Бонев - с. Тракия, старозагорско Мелница Братя Пеневи - с. Лясково, старозагорско

Мелница Марин Попов - с. Трънково, старозагорско Мелница Минчо Ив. Минчев - с. Пряпорец, старозагорско Мелница Братя Таневи - с. Расиманово, старозагорско Мелница Слави Д. Колев - с. Колена, старозагорско Мелница Д-р Делийски - с. Раднево, старозагорско Мелница Бр. А. Пулеви - с. Гълъбово, старозагорско

Мелница Ганю М. Гюмюшев - с. Калояновци, старозагорско Мелница Слави П. Хитров - с. Пръстен, старозагорско

Мелница Георги Райков Митев - с. Долно черковище, харманлийско Мелница Христо Ив. Марков - с. Обручще, харманлийско

Мелница Тарабанови - Харманлий Мелник Кузманов - Харманлий

Мелница Георги Калфов - с. Навъсен, харманлийско Мелница Иван Марков Сие - с. Обручище, харманлийско

Мелница Вълко Д. Терзиев - с. Болярски извор, харманлийско Мелница Пантелей Ст. Блянгов - с. Славяново, харманлийско Мелница Курти Г. Чорлев - с. Черепово, харманлийско Мелница Христо Ив. Балабанов - с. Главан, харманлийско Мелница Братя Маджарови - с. Орешец, харманлийско Мелница Ганю П. Абаджиев - с. Бисер, харманлийско Мелница Цвятко Ж. Бонев - с. Белица, харманлийско Мелница Стойко Хр. Дубев и Сие - с. Българен, харманлийско Мелница Гено Д. Делев - с. Рогозиново, харманлийско Мелница Недю Г. Абаджиев - с. Нова махала, харманлийско Мелница - с. Брестово, хасковско

Мелница Костадин Николов и Сие - с. Спахиево, хасковско Мелница Братя Петкови - с. Брегово, хасковско

Мелница Георги К. Георгиев - с. Българово, хасковско Мелница Куза Кирев - с. Българово, хасковско Мелница Янко Годев Костов - с. Гарваново, хасковско

Мелница Братя М. Уралови - с. Жълти Бряг, хасковско

 

Мелница Руса П. Петрова - с. Диново, хасковско Мелница Братя Мариеви и Сие - с. Тънково, хасковско Мелница Тодор Тонев - с. Малък Извор, хасковско

Мелница А. Бобчев и Сие "Марица" съб. д-во с. Горски извор, хасковско Мелница Колю Т. Байков - с. Черна Гора, чирпанско

Мелница Митю М. Караманев - с. Гранит, чирпанско Мелница Братя Найденови - с. Опълченци, чирпанско Мелница Братя Велчеви - с. Плодовитово, чирпанско Мелница Станчо А. Доневски - с. Православ, чирпанско Мелница Райко К. Райчев - с. Радомир, чирпанско Мелница Манол Н. Колев - с. Горно Белово, чирпанско Мелница Борис В. Гогов и Сие - с. Черноконево, чирпанско Мелница Братя Милеви - с. Държава, чирпанско

Мелница Братя Йорданови Делчеви - с. Ценово, чирпанско Мелница Цвятко И. Цвятков - с. Зетьова, чирпанско Мелница Ганю Г. Цвятков - с. Зетьово, чирпанско

Мелница Наследници Енчо Тодорови и Сие - с. Димитриево, чирпанско Мелница Петко М. Авджиев - с. Свобода, чирпанско

Мелница Иван А. Косачев - Чирпан Мелница Стоян Д. Иванов - Чирпан

Мелница Пенчо К. Арабаджиев - с. Нова махала, чирпанско Мелница Иван Д. Христов - с. Сърневец, чирпанско Мелница Делчо В. Ракъжийски и Сие - с. Спасово, чирпанско Мелница Байко Т. Байков и Сие - с. Изворово, чирпанско Мелница Христо К. Кондов - с. Рупките, чирпанско

Мелница Станчо Видев Габеров и Сие - с. Ср. Градище, чирпанско Мелница Пею п. Георгиев - с. Пъстрово, чирпанско

Мелница Никола Д. Иванов и Сие - с. Съединение, чирпанско Мелница Христо Радев Танев - с. Стражар, чирпанско

Маслобойна Васил Бозуков и Милчев - с. Нови Пазар, кърджалийско Маслобойна Славчо Йор. Ризов - с. Средна Арда, кърджалийско Маслобойна Братя Ризови - Кърджали

Маслобойна Пенчо К. Курукънев - с. Дъбово, казанлъшко Маслобойна Георги Ив. Тодорин - с. Дъбово, казанлъшко

Маслобойна Теню Ст. Гърбачев и Сие Пондев - с. Розово, казанлъшко Маслобойна Миладин Ив. Велев и Сие Цветков С-ие - с. Розово, казанлъшко Маслобойна Стоян Сл. Боев и Сие - Нова Загора

Маслобойна Рачо Демирев - Нова Загора Маслобойна Дейка Караиванова - Нова Загора Маслобойна Марин К. Маринов - Свиленград Маслобойна Никола Таушанов - Свиленград

Маслобойна Нейко П. Нейчев и Сие - с. Любимец, свиленградско Маслобойна Д-р Ив. Гочев - с. Любимец, свиленградско Маслобойна Бр. Бакърджиеви - Свиленград

Маслобойна Минко Ст. Стоянов - с. Раднево, старозагорско Маслобойна Колю Коюмджиев - с. Цар Аспарухово, старозагорско Маслобойна Геню Д. Ракчиев - гара Гълъбово, старозагорско

Маслобойна Жеко Хубенов Абрашев и Сие - с. Климентово, старозагорско Маслобойна Димо Тодоров - с. Венец, старозагорско

Маслобойна Стефан Г. Джангъров - с. Белчево, старозагорско Маслобойна Георги Ив. Бонев - с. Тракия, старозагорско Маслобойна Желязко Т. Пиперски - с. Михайлово, старозагорско

 

Маслобойна Колю Симеоновски - с. Трънково, старозагорско

Маслобойна Братя Атанасови, Ст. Проданови - с. Стрелец, старозагорско Маслобойна Теню Д. Кърджалиев - с. Любеново, старозагорско Маслобойна Стефан Г.  Бъчваров - с. Михайлово, старозагорско Маслобойна Колю Ганчев и Сие - с. Самуилово, старозагорско

Маслобойна Михал Трандев - гара Марица, старозагорско Маслобойна Андон Б. Андонов - с. Елена, харманлийско Маслобойна Д. Ширков, Н. Читкушев и Сие Томов - Хасково Маслобойна Тодор Д. Атанасов - Хасково

Маслобойна Тенчо Д. Гочев - Хасково

Маслобойна Георги Кръстев и Сие Ангелов - с. Въгларово, хасковско Маслобойна Славчо Г. Славчев . с. Сусам, хасковско

Маслобойна Коста А. х. Тенев - с. Ябълково, хасковско Маслобойна Янко Ив. Видов - с. Добрич, хасковско Маслобойна Иван Маразов - с. Жълти бряг, хасковско Маслобойна Братя Уралови - с. Жълти бряг, хасковско Маслобойна Иван В. Тошков и Сие - с. Старо село, хасковско Маслобойна Павел Киров Стойчев - с. Брод, хасковско Маслобойна Д. Вълков и Сие К. Христозов - Димитровград Маслобойна Вълчан Христозов - Димитровград

Маслобойна Георги К. Митев и Сие Кършиклечков - Хасково Маслобойна Колю Христозов Будаков - с. Горски Извор, хасковско Маслобойна Тодор Димов Чочков и Сие - с. Спасово, чирпанско Маслобойна Стефан М. Попов - с. Ветрен, чирпанско

Маслобойна Йордан Х. Панов и Сие - с. Оризово, чирпанско Маслобойна Иван Г. Добрев - с. Свобода, чирпанско Маслобойна Братя Геневи - с. Малко Търново, чирпанско Маслобойна Стефан Ив. Тянков - Чирпан

Маслобойна Стоян Аврамов Друмев - Чирпан Маслобойна Братя Ив. Тянкови съб. д-во - Чирпан Маслобойна Петър Т. Златев и Сие - Чирпан Маслобойна Павел Иванов Сираков - Чирпан Маслобойна Васил Г. Пенев - с. Зетьово, чирпанско

Маслобойна Братя Кабакови и Сие - с. Меричлери, чирпанско Маслобойна Таню Кънев Танев - с. Държава, чирпанско Маслобойна Братя Арабаджиеви - с. Черна гора, чирпанско Маслобойна Дженю А. Дженев - Чирпан

Мелница Черепишки манастир (караджейка) - с. Черепиш, врачанско Мелница Черепишки манастир (караджейка) - с. Черепиш, врачанско Мелница Бено В. Велчовски - с. Струпец, врачанско

Мелница Братя Стефанови Мечкарски - с. Струпец, врачанско Мелница Цоло Цонков и Сие - с. Синьо бърдо, врачанско Мелница Георги Иванов - с. Роман, врачанско

Мелница Кр. Доков - с. Долна Бешовица, врачанско Мелница Кръстю Николов - с. Долна Бешовица, врачанско Мелница Пешо Митов и Сие - с. Крета, врачанско Мелница Цено Мишев и Сие - с. Дерманци, врачанско Мелница Георги Иванов - с. Роман, врачанско

Мелница Братя Николови - с. Царево, врачанско Мелница Васил Игантов Авгарски - с. Караш, врачанско Мелница Прокопи Йолов - с. Кунино, врачанско Мелница Александър Петков - с. Хубавене, врачанско

 

Мелница Братя Христови - с. Хубавене, врачанско Мелница Георги Йончев - с. Пудрия, врачанско Мелница Христо Константинов - с. Ракево, врачанско

Маслобойна Никола Димитров и Сие - с. Криводол, врачанско Маслобойна Георги Н. Йотов - с. Голямо Пешене, врачанско Маслобойна Христо Генков - с. Ракево, врачанско

Мелница Трифон Димитров - с. Главаци, врачанско Мелница Кръстю Ралчев - с. Баница, врачанско Маслобойна Тодор Ив. Тодоров - с. Главанци, врачанско Маслобойна Братя Каменови - с. Краводер, врачанско

Мелница Никола Ив. Новкриришки и Карло Йосифов - Враца Маслобойна Кръстан Н. Пъднов - Враца

Мелница Петър Матов и Сие - с. Живовци, михайловградско Мелница Александър Воденичаров - с. Живовци, михайловградско Мелница Герасим Константинов - с. Живовци, михайловградско Мелница Александър Ковачев - с. Ново село, михайловградско Мелница Захари Попов - с. Мала Кутловица, михайловградско Мелница Братя Гаврилови - с. Ново село, михайловградско Мелница Борис Генов - с. Громшин, михайловградско

Мелница Георги А. Гелов - с. Лехчево, михайловградско Мелница Иван Стефанов и Сие - Михайловград Мелница Генчо Георгиев - Михайловград

Мелница Йордан Канчев и син - Михайловград Мелница Бр. Конови - с. Баня, михайловградско

Мелница Митю Първанов и Сие С. Иванов - Михайловград Мелница Георги Д. Минкин - с. Белотинци, михайловградско

Мелница Любен Петров и Сие - с. Горно Церовене, михайловградско Мелница Георги Пешев - с. Горно Церовене, михайловградско Мелница Братя х. Петрови - с. Белотинци, михайловградско Мелница Крум Делчев - с. Белотинци, михайловградско

Маслобойна Труд - с. Люта, михайловградско

Маслобойна Никола Ил. Багжията - с. Лехчево, михайловградско Маслобойна Братя Митеви - с. Стубел, михайловградско Маслобойна Христо Ив. Тодоров - с. Долна Риска, михайловградско Мелница Тодор Савов - с. Пали лула, михайловградско

Мелница Милан Пачкин - с. Сумер, михайловградско Мелница Цено Гачев - с. Чипровци, михайловградско Мелница Анастасия Н. Ченкова - с. Василовци, ломско Мелница Георги Н. Тухладжийски - с. Дългошевци, ломско Мелница Братя Филипови - с. Долни Цибър, ломско Мелница Братя Филипови - с. Игантиево, ломско Мелница Богдан Токиев - с. Черни връх, ломско Маслобойна Петър Траянов - с. Дреновец, ломско Маслобойна Дончо Попов - с. Дреновец, ломско Маслобойна Расма - с. Василовци, ломско

Маслобойна Борис П. Пунчев - с. Василовци, ломско Маслобойна Ефтим Панталеев - с. Д. Церовене, ломско Маслобойна Димитър Стоянов - с. Расово, ломско Маслобойна Братя Риджолкинци - с. Върчедръм, ломско Маслобойна Спас М. Чобанов - с. Куле махла, ломско Маслобойна Никола Косев - с. Гулянци, ломско Маслобойна Иван К. Станоев - с. Гулянци, ломско

 

Маслобойна Никола Трифунов - с. Гулянци, ломско Маслобойна Никола Свинарски - с. Гулянци, ломско

Мелница Въло Кръстев Драмански - с. Търнава, белослатинско Мелница Георги Киров - с. Гъбаре, белослатинско

Мелница Цано Георгиев - с. Търнава, белослатинско Мелница Михо Иванчов - с. Габаре, белослатинско Мелница Цочо Милчовски - с. Габаре, белослатинско Мелница Цано Нинов - с. Габаре, белослатинско

Мелница Братя Станоеви и Сие - с. Чомаковци, белослатинско

Маслобойна Върбан Йотов и Сие Цани Станински - с. Борован, белослатинско Маслобойна Никола Пейчев - с. Чомаковци, белослатинско

Маслобойна Цветан Ив. Шавльовски - с. Попица, белослатинско Маслобойна Нино Христов - с. Чомаковци, белослатинско

Мелница Илия и Георги Калканови - с. Бърдарски геран, белослатинско Маслобойна Данев - с. Софрониево, оряховско

Маслобойна Нено Хр. Цонков - с. Долна Гноеница, оряховско

Маслобойна Братя Тончовски и Сие Петър Каменов - с. Малорад, оряховско Маслобойна Пупови и Ив. Кабаиванов - с. Алтимир, оряховско

Маслобойна Пена Д. Гунова - с. Хайредин, оряховско Маслобойна Александър Петков и Сие - с. Остров, оряховско

Маслобойна Марин и Христо Григорови - с. Крушовене, оряховско Маслобойна Йордан П. Геновски - с. Крушовене, оряховско Маслобойна Райна Бончева - с. Букьовци, ораховско

Мелница Флоро Коконов - с. Сланотрън, видинско Мелница Дуков - с. Гомутарци, видинско

Мелница Ангел и Станко Лоаторски - с. Винарово, видинско Мелница Кукомяко - с. Балей, видинско

Мелница Томо Патрушанов - с. Гъмзово, видинско Мелница Петър Ив. П. Цветков - с. Гъмзово, видинско Мелница Владимир Райнов - с. Извор, видинско Маслобойна Братя Петър Христови - Видин Маслобойна Кръстю Л. Ганев - с. Арчар, видинско Маслобойна Петър Хр. Иванов - с. Градец, видинско

Маслобойна Кръстю Кръстев - с. Гурково, видинско                           Маслобойна Валиум В. Сабов - с. Гомутарци (с. Евдокия)

Маслобойна Базиранови - с. Ново село, видинско

Мелница Георги Каменов и Цв. Димитров - с. Бокиловци, берковско Мелница Първан Спасов Георгиев - с. Костенец, берковско Мелница Никола Шишков - с. Комарево, берковско

Мелница Братя Филипови Атанасови - с. Мездрея, берковско Мелница Марица х. Георгиева - Берковица

Мелница Паликарски - с. Боровци, берковско Мелница Борис Попов - с. Боровци, берковско Мелница Клисурски - с. Клисура, берковско Мелница Петър Антонов - с. Лопушна, берковско Мелница Петър С. Пеловски - с. Говежда, берковско Мелница Тодор Попов - с. Вършец, берковско Мелница Милан А. Златков - с. Вършец, берковско

Мелница Никола Каменов и Сие - с. Вършец, берковско Мелница Иван А. Бояджийски - с. Вършец, берковско Мелница Владо Македонски - с. Слатина, берковско Мелница Петър Николов и Сие - с. Раяновци, белоградчишко

 

Мелница Петко Ив. Петков - с. Раяновци, белоградчишко Мелница Иван Д. Влахов - с. Фалковец, белоградчишко Мелница Трифон Николов и Сие - с. Плешевец, белоградчишко Мелница Коста П. Велков - с. Долни Лом, белоградчишко Мелница Димитър Николов и Сие - с. Бело поле, белоградчишко Мелница Иван Димитров - с. Праужда, белоградчишко Мелница Живко Марков - с. Праужда, белоградчишко

Мелница Георги Ив. Моллиначов - с. Праужда, белоградчишко Мелница Филип Кр. Велков - с. Пролезница, белоградчишко Мелница Риза Салия - с. Горен Чифлик, белоградчишко Мелница Мария Н. Николова - с. Горен Чифлик, белоградчишко

Мелница Васил Ив. Веселинов - с. Горен Чифлик, белоградчишко Маслобойна Лозан Ил. Нешев - гара Орешец, белоградчишко Маслабойна Георги Т. Врачански - с. Ружинци, белоградчишко Мелница Петко Ц. Марков и Сие - с. Шишенци, кулско

Мелница Прогрес - с. Бранковци, кулско Мелница Витко Петков - с. Макреш, кулско

Мелница Илия Конов и М. Недялков - с. Старопатица, кулско Мелница Нинко В. Вълчев - с. Ц. Петрово, кулско Маслобойна Кула, акц. д-во - Кула

Маслобойна Кръстю Стоянов и Ц. Тодоров - с. Грамада, кулско Маслобойна Кристал - Кула

Маслобойна Тотю Стойчев и Сие - с. Бойница, кулско Маслобойна Кристал - с. Макреш, кулско

Маслобойна Георги Попов - с. Малка Църква, средецко Маслобойна Михо  Стойков  - с. Бистрец, средецко Маслобойна Иван Сиромахов - с. Камено, средецко Маслобойна Братя Стоянови - с. Рудник, средецко  Маслобойна Господин Г. Лякимов - с. Сунгурларе, карнобатско Маслобойна Братя Безоханови - с. Сунгурларе, карнобатско Маслобойна Петър Бояджиев и Сие - Карнобат

Маслобойна Марин Тодоров - с. Екзарх Антимово, карнобатско Маслобойна Стойчо Т. Грозев и Сие - Сливен

Маслобойна Чумерна акц. д-во (маслобойна) - с. Г. Шивачево, сливенско Маслобойна Никола Тенев - с. Крушаре, сливенско

Маслобойна Ангел Ст. Стайчев - с. Кермен, сливенско Маслобойна Братя Алексиеви Кираджиеви - с. Кермен, сливенско Маслобойна Подем - Елхово

Маслобойна Минчо К. Бояджиев - Елхово Маслобойна Христо Райков и Сие - Елхово

Маслобойна Ангел Досев и Сие - с. Гранитово, елховско Маслобойна Тодор Г. Илиев - с. Бояново, елховско

Маслобойна Братя Найденови Христови - с. Мамарчево, елховско Маслобойна Георги Н. Игнатов - с. Болярово, елховско Маслобойна Братя Гаджеви - Тополовград, елховско

Маслобойна Цоньо Цонев и Сие - с. Устрем, тополовградско Маслобойна Братя Стойкови - Царево

Маслобойна Стефан Дуплев - Ямбол Маслобойна Цариград, акц. д-во - Ямбол Маслобойна Тракиец, съб. д-во - Ямбол Маслобойна Братя Кереметчиеви - Ямбол Маслобойна Христо Стайков - Ямбол

 

Маслобойна Николай Стайков - Ямбол Маслобойна Редилка - с. Стралджа, ямболско

Маслобойна Димитър В. Чобанов - с. Стралджа, ямболско Маслобойна Братя Панайотови и сие - с. Стралджа, ямболско Маслобойна Тома Димитров - с. Скалица, ямболско Маслобойна Атанас Андонов и Сие - с. Стралджа, ямболско Маслобойна Тончо Парушев - с. Стралджа, ямболско Маслобойна Изгерв - с. Недялско, ямболско

Маслобойна Иван Ангелов Иванов - с. Овчи кладенец, ямболско Маслобойна В. Нейчев и Сие Бр. Караджови - с. Зимница, ямболско Маслобойна Ташо Динев и Сие - с. Телец, ямболско

Маслобойна Дончо Христов и Сие - с. Маломир, ямболско Маслобойна Кристал - с. Ген. Инзово, ямболско Маслобойна Йордан Хр. Камбуров и Сие - Котел Маслобойна Петър Господинов - с. Градец, котленско Маслобойна Васил В. Георгиев - с. Тича, котленско Маслобойна Никола Ганчев - Айтос

Маслобойна Рашко В. Инджов - с. Вресово, айтоско Маслобойна Иван Димитров и Сие - с. Българово, айтоско Мелница Димитър Д. Митоков и Сие - с. Изворище, бургазко Мелница Братя Милеви - с. Веселие, бургазко

Мелница Братя Йордан Славеви - с. Ябълчево, айтоско Мелница Братя Спасови-Харизанови - с. Емирово, айтоско Мелница Илия Маринови и Сие - с. Люляково, айтоско Мелница Димо Атанасов - с. Крумово градище, карнобатско Мелница Братя Хр. Никови - с. Хаджийте, карнобатско Мелница Стефан Т.  Джумулиев - с. Тича, котленско Мелница Георги Т. Пармаков и Сие - с. Градец, котленско Мелница Братя Иванови - с. Нейково, котленско

Мелница Братя Радеви - с. Нейково

Мелница Аспарух М. Хайдутов а. д. - с. Мокрен. Мелница Иван Д. Бурилков - гр. Малко Търново Мелница Димо Ив. Берберов и Сие - гр. Малко Търново Мелница Димо Ж. Бурилков - Малко Търново

Мелница Тошка В. Георгиева - с. Стоилово, Малко Търновско Мелница Стоян Цинов - с. К. Ладара, малкотърновско

Мелница Герман Кулаксъзов и Сие - с. Бръшлян, малкотърновско Мелница Георги Николов и Сие - с. Звездец, малкотърновско Мелница Никола Василев - с. Морене, малкотърновско

Мелница Петко Лилов и Сие Калудов - с. Тъмна река, малкотърновско Мелница Димитър Аянов - с. Кошарица, поморийско

Мелница Бр. Найденови - с. Козичино, поморийско Мелница Никола Карачобанов - с. Козичино, поморийско Мелница Михаил Д. Михайлов - с. Хедеатлар, поморийско Мелница Димо М. Чалдаров и Сие - с. Тъгарово, средецко Мелница Ервант Аг. Кръмян - с. Изгрев, елховско Мелница Невена д-р Паскалева - с. Кирилово, елховско Мелница Станчо Хр. Чолаков - с. Болярово, елховско Мелница Ташо Гоцев - с. Мамарчево, елховско

Мелница Димитър Ст. Попов - с. Воден, елховско Мелница Стоян Проданов - с. Воден, елховско Мелница Г. Гюлев - с. Княжево, елховско

 

Мелница Панайот П. Георгиев - с. Лесура, елховско Мелница Апостол Петров - с. Добрич, елховско Мелница Братя Колчеви - с. Мамарчево, елховско Мелница Кирчо Ил. Кирчев - с. М. Монастир, елховско Мелница Никола Маринов и Сие - с. Караджово, елховско Мелница Братя Алексиеви - с. Странджа, елховско Мелница Пенко Петров - Елхово

Мелница Тодор Йорданов - Сливен Мелница Рахни Божилов - Сливен Мелница Бр. х. Василеви - Сливен Мелница Христо Бушев - Сливен

Мелница Попов и Сие Дерменджиев - с. Самуилово, сливенско Мелница Христо Бъчваров - с. Самуилово, сливенско Мелница Наследници Калови - с. Крушаре, сливенско Мелница Ангелов и Сие - с. Драгоданово, сливенско

Мелница "Чумерна" а. д. - с. Голямо Шивачево, сливенско Мелница Георги В. Георгиев - с. Кермен, сливенско Мелница Ангел Стойков - с. Кермен, сливенско

Мелница Георги Хайверов - с. Тополчене, сливенско Мелница Панайот Будуров - с. Сотиря, сливенско Мелница Витомир Саръиванов - Сливен (Мин. бани)

Мелница Атанас П. Йоргов - с. Гол. монастир, тополовградско Мелница Петър С. Пешев - с. Крумово, тополовградско Мелница Карчо Ж. Карчев - с. Бълг. поляна, тополовградско Мелница Желю Георгиев Грозев - с. Орлов дол, тополовградско

Мелница Д-р Тома Константинов - с. Светлина, тополовградско Мелница Петър Папанчев и Сие - Бургаз

Мелница Дико Стамов и Сие - с. Кости, царевско Мелница Никола Янков и Сие - с. Кости, царевско Мелница Петър Желязков и Сие - с. Бродилово, царевско Мелница Йовка Илиева - Ямбол

Мелница Братя Арнаудови - Ямбол Мелница Братя Дуплеви - Ямбол

 

Мелница Борис Б. Бойчев - с. Черган, ямболско Мелница Иван В. Стоянов - с. Зорница, ямболско

Мелница Панайот П. Керметчиев - с. Правдино, ямболско Мелница Георги Ив. Вълков - с. Крумово, ямболско Мелница Братя Матееви - с. Безмер, ямболско

Мелница Руси Дичев Стоянов - с. Първенец, ямболско Мелница Косю Иванов - с. Скалица, ямболско Мелница Любозар Божанов - с. Завой, ямболско

Мелница Панайот Д. Ганчев - с. Голебина, силистренско Маслобойна Цоню Станчев и Сие Г. Колев - с. Вятово, русенско Маслобойна Димитър К. Добрев и Сие - с. Иваново, русенско Маслобойна Братя Русеви - с. Сиво поле, русенско

Маслобойна Йордан В. Дончев - с. Тръстеник, русенско Маслобойна Петър К. Добранов - с. Червена вода, русенско Маслобойна Ганчо Георгиев Дончев и Сие - с. Щръклево, русенско Маслобойна Янтра съб. д-во - Бяла

Маслобойна Христо П. Дянков - с. Баниска, беленско Мелница Димо М. Димов и Сие - с. Г. Монастирица, беленско

 

Маслобойна Величко Генчев и Сие - с. Г. Монастирица, беленско Маслобойна Никола Петров Станев - с. Горно Абланово, беленско Маслобойна Боби Станев и Сие - с. Две могили, беленско Маслобойна Марин Т. Андронов и с-ие - с. Две могили, беленско Маслобойна Янко х. Стоянов - с. Кацелово, беленско

Маслобойна Петър Йорданов Канджев - с. Копривец, беленско Маслобойна Велико К. Ружев и с-ие - с. Ценово, беленско Маслобойна Боню Димитров и Сие - Исперих

Маслобойна Керкови и Сие - с. Дурач, исперихско Маслобойна Колю Ст. Ковачев - с. Завет, исперихско Маслобойна Дона Станчева Христова - с. Завет, исперихско Маслобойна Ахмед Якубов - Разград

Маслобойна Ганчо Г. Дончев - Разград Маслобойна Иван Д. Патриков - Разград Маслобойна Атанас Йорданов - Разград

Маслобойна Белчо Г. Заревски - с. Батемберг, разградско Маслобойна Миню Ботев - гара Самуил, разградско Маслобойна Шишо Ив. Стоянов - с. Острово, разградско Маслобойна Станчо Ст. Николов - с. Побит камък, разградско Маслобойна Недко Б. Колев и Сие - с. Побит камък, разградско Маслобойна Колю Ил. Джагаров и Сие - Сеново, разградско Маслобойна Бр. Ицкови - гара Сеново, разградско

Маслобойна Цоню Димитров Дойчинов - с. Сейдел, разградско Маслобойна Колю Ил. Джагаров - с. Ц. Калоян, разградско Маслобойна Васил Маринов Пондев - с. Ясеновец, разградско Маслобойна "Силистра" – Силистра

Маслобойна Йорго Йоргов Русев - Силистра Маслобойна Жеко Събев Пенчев - Силистра

Маслобойна Михню Д. Ковачев - с. Страцимир, силистренско Маслобойна "Добруджа", съб. д-во - Тутракан

Маслобойна Йордан В. Карайорданов - Тутракан Маслобойна Илия Н. Вълков - с. Ген. Замфирово Маслобойна "Дунав", съб. д-во - с. Главница, тутраканско Маслобойна Бр. Кръстеви и Сие - Кубрат

Маслобойна Бр. Хараламбиеви и Сие - с. Брестовене, кубратско Маслобойна Любен Г.  Иконов - Горна Джумая

Мелница Борис Е. Трендафилов - с. Градево, горноджумайско Маслобойна Димитър М. Благоев - с. Огняново, неврокопско Мелница Иван Шумаров - с. Обидим, неврокопско

Мелница Костадин Шумарев - с. Обидим, неврокопско Мелница Костадин Ат. Спиров - Св. Врач Маслобойна Иван п. Тодоров - гр. Банско

Мелница Иван Тодев - Разлог Маслобойна Иван Ваканов - Разлог

Мелница Венко Пачажиев - с. Баня, разложко Мелница Иван Тодев - тазлог

Мелница Борис Тодев - гр. Банско

Мелница Исмаил Кисьов - с. Якоруда, разложко Мелница Георги М. Гатев - с. Якоруда, разложко Мелница Стефан П. Филипов - с. Якоруда, разложко Мелница Петър В. Парцев - с. Якоруда, разложко Мелница Стоян В. Костинаров и Сие - Петрич

 

Мелница Симеон К. Попов и Сие - с. Кърналово, петричко Мелница Зика Д. Зиков - Петрич

Мелница Димитър Ст. Шаламанов - Петрич Мелница Иван Г. Турнов - Петрич

Мелница Бр. Траянови Васильовски - с. Кономлади, петричко Мелница Благо З. Хаджиев - Кромидово, петричко

Мелница Бр. Стоилови - с. Мендово, петричко Маслобойна Димитър Хараланов - Елена Маслобойна Рашко Ямаков - с. Марен, еленско Мелница Георги Начев - с. Средни колиби, еленско Мелница Димитър Млъзев - Миндя, еленско

Мелница Кръстю и Стефка Дачкови - с. Миндя, еленско Мелница Данаил Т. Минчев - с. Черногорово, пазарджишко Мелница Георги Д. Найденов - с. Величково, пазарджишко Мелница Никола Атанасов Сираков - с. Белица, разложко Мелница Димитър Джоков и Сие - Горна Джумая Мелница Яне Ст. Митрев и Сие - Горна Джумая

Мелница Цветан Ив. Станишев - Горна Джумая Мелница Елена Ангелова - Горна Джумая Мелница Калчо П. Калчев - с. Шишковци, еленско Мелница Никифор Валачев - с. Йововци, еленско

Мелница Илия Нейчев Генчев - с. Кипилово, еленско Мелница Слав Печев Кривулев - с. Бебрево, еленско Мелница Петър В. Енев - с. Златарица, еленско Мелница Юсеин Шабанов - с. Ставрек, еленско Мелница Никола Г. Лазаров - с. Топалово, асеновградско Мелница Кирил Ат. Тодев - с. Козаново, асеновград Мелница Руси Сербезов - с. Загорци, новозагорско Мелница Митю Динев - с. Твърдица, новозагорско Мелница Братя Михови - с. Априлово, новозагорско

Мелница Иван Димов Кирчев - с. Гълъбово, старозагорско Мелница Бр. Панайот Начеви - с. Телец, ямболско

Мелница Кирил Паскалев Сапунджиев - с. Кулата, петричко Мелница Ив. Ат. Шапшалов - с. Кулата, петричко

Мелница Атанас Попов - с. Подвиз, карнобатско Мелница Тодор Г. Пенчев - с. Обзор, поморийско

Мелница Атанас Панайотов - с. Голямо Монаст., тополовградско Мелница Руси Дичев Стоянов - с. Първенец, ямболско

Мелница Братя Найденови - с. Крепост, хасковско Мелница Апостол Хр. Китанчев - Павелско, асеновградско Мелница Васил Бакалов - с. Червен, асеновградско

Мелница Тошо Николов - с. Дриново, поповско Мелница Илия Карастоянов - с. Злата, преславско Мелница Господин Атанасов - с. Иваново, преславско Мелница Вичо Атанасов - с. Върбица, преславско Мелница Стефан Петров - с. Троица, преславско Мелница Яни Ив. Велев - Провадия

 

6.   Кожарски, кожухарски, каучукови и обувни предприятия

Бокс, акц. д-во - София Пейнерджиев, акц. д-во - София Ангел Мавриков, акц. д-во - София Надежда, акц. д-во - София

Р. Ашеров, о. о. д-во - София В. Савов - София

Сириус, акц. д-во - София Напредък - София

Апис - София

Братя Грасияни - София Флора - София

Хаим Н. Луков - София Азиятика, акц. д-во - София Нисим Коен - София Кожизнос, акц. д-во - София

Ангел Сечков, о. о. д-во - София Атлаз - София

Иван Хр. Стефанов - София

Братя Ив. Веселинови - с. Слокошница, кюстендилско Етропол - Етрополе

Братя Диневи - Етрополе

Бизон, о. о. д-во - с. Кривна, новоселско Торос Гюрехян - с. Казичене, новоселско

Владимир Димитров о. о. д-во - с. Искрец, софийско Ангел Мавриков - Самоков

Братя Ненкови - Самоков Илия Хр. Билев - Етрополе Братя Димови - Кюстендил

Иванов и Богданов - с. Багренци, кюстендилско Кожиндустрия, акц. д-во - гара Искър, софийско Попов - Джабарски - София - Княжево

Мелта, о. о. д-во - София - Княжево Илия Кацарски - София

Петър Трънчев - Етрополе

Св. Илия - с. Кривня, новоселско

Петър Славчев - с. Казичене, новоселско Коце Антов - с. Казичене, новоселско Лутър, о. о. д-во - с. Казичене, новоселско Итис, о. о. д-во - с. Казичене, новоселско Ялес - с. Казичене, новоселско

Зебра, о. о. д-во - гара Своге, софийско Великан - Самоков

Перун - София

Слон, о. о. д-во - София Мишвалц - София

Гуми Балкан, акц. д-во - София Чайка, акц. д-во - София Бакиш - София - Военна рампа Пепеде, акц. д-во - София Алхимус - София

Шипка, акц. д-во - София

 

Кавалджиев - София - гара Искър Никола Ковачев - София

Мега - София

Иван Бенчев - София - Кр. село Електроспой - София - Кр. село Гранит - София

Кабел, съб. д-во - София - гара Искър Нар. кабел - с. Д. Баня, ихтиманско Св. Иван Рилски - Перник

Братя Пантеви - с. Мошино, пернишко Зебра - с. Курило, софийско

Производство и пласмент - с. Световрачане, самоковско Щастие - Самоков

Васил Маджаров - Самоков Бълг. Саламандър - София Макмар - София - Надежда

Тодор Х. Христов, съб. д-во - София Руси Касабов - София

Димитър Стоименов - София Ивон, о. о. д-во - София

Бата - Ихтиман Устрем - Пловдив

Леонид Стоянов и Сие Брат - Пловдив Костадин Т. Христев - Асеновград Стефан Христов - Асеновград Стефан Х. Филчев - Асеновград

Тома Мулдавлиев - Асеновград Братя Ботеви - Карлово Братя Алишеви - Карлово Сабри Алишев - Карлово Братя Шевкиеви - Карлово Халим х. Халимов - Карлово Братя Сюлеманови - Карлово Афъз Селимов - Карлово "Сила", акц. д-во - Пазарджик

Георги Ст. Сотиров - Пазарджик "Тигър" - Пазарджик

"Гаранция" - Пазарджик Божил Шопов - Пазарджик

Тома и Ст. Пупекови - Пазарджик "Гранит" - Пазарджик

"Корона" - Пазарджик

Рачо Михайлов (кожухарство) - Варна Рачо Михайлов (кожухарско) - Варна Братя Антонови, акц. д-во - Шумен Мехмед Х. Сеидов - Шумен

Хюсеин Токалиев - Шумен Георги Г.  Балабанов - Попово

Станчо М. Чорбаджийски - Попово Инж. Ат. Сербезов - Попово

Колев - Матев - Добрич "Пантера" - Бракница, поповско

 

"Глиган", съб. д-во - Враца "Бъргарска бата" - Михайловград Васил Дончев и Сие - Михайловград Иван П. Панайотов - Михайловград Братя Пантеви - Михайловград Димитър Д. Петков - Нова Загора Боню К. Фурнаджиев - Стара Загора

Братя К. Фурнаджиеви - Стара Загора

Пейков и Сие Господинов, съб. д-во - Стара Загора Пенчо Самсонов - Стара Загора

Христо Инджов - Стара Загора Братя Д. Янчеви - Харманли Братя Делитоневи - Хасково Васил Динев - Бургаз

"Лъв", съб. д-во - Бургаз

"Марс" - инж. Г. Т. Гайдов - Бургаз Йордан Джурелев - Ямбол Михаил Кьосев - Ямбол

Мишинка - Бургаз

Гено Семерджиев - Котел Панайот Карамболов - Елхово

Панайот Г. Карастоянов и Сие - Елхово Тодор Кенов и Сие - Карнобат  Господин Кънев - Сливен

Рафаил Креспин - Сливен Братя Чирпанлиеви - Сливен Владо Ст. Демирев - Сливен Пенков и Сие Попов - Русе Ст. Павлови и Сие А. Д. - Русе

Исмаил Билял Ахмедов - Силистра Инж. Вълчев и с-ие Чанков - Силистра Петър Боцов - Разград

Александър Минчев - Разград Етернит - Русе

Мария инж. Бъчварова - Русе "Рекорд" - Русе

Кирил Георгиев и Сие - Плевен Прогрес - Плевен

Ботев - Трапезица - Плевен Ботуш съб. д-во - Плевен България, о. о. д-во - Плевен Витоша, съб. д-во - Плевен Балкан, о. о. д-во - Плевен Рила, съб. д-во - Плевен Бокс, о. о. д-во - Плевен Българска Бата - Плевен

Братя Ив. Калпазанов - Габрово Христо В. Марокенджиеви - Габрово Ненчо К. Бонев, а. д. - Габрово Стоян Нанев - с. Бичкиня, габровско Ботю Ив. Пантев - Габрово

Иван Донев, а. д. - Габрово

 

Васил К. Новоселски - Габрово Стефан Христов Гъдев - Габрово България Хр. Хр. Марчев а. д. - Габрово Пенчо Хр. Младенов - Габрово Димитър Русев, а. д. - Габрово

Георги Ст. Плачков - Габрово Димитър Хр. Митев - Габрово Йонко Д. Йонков - Габрово Инж. Панто Цонев - Габрово

Хубанов и с-ие Христов - Габрово Братя Недкови - с. Куката, габровско Братя К. Ботеви - с. Куката, габровско Щастие - Габрово

Рачев и с-ие Радев - Габрово Изгрев а. д. - Габрово Витоша о. о. д-во - Габрово Никола Събев - Габрово Рекорд съб. д-во - Габрово Лалю Г. Балабанов - Габрово Иван Ст. Яръмов - Габрово

Никола Павлов акц. д-во - Търново Царевец акц. д-во - Търново

Труд акц. д-во - Търново

Учков и с-ие Копринков - Търново Шанов и с-ие Йочев - Търново Йордан Петров и Брат - Търново Димитър Маринов - Търново Димитър Ст. Тодоров - Търново

Васил Кожухаров - с. Калтинец, горонооряховско Николов и с-ие Цонев - с. Калтинец, горнооряховско Никола Г. Маринов - с. Калтинец, горнооряховско Св. Никола - Севлиево

Успех - Севлиево

Братя Чонкови - Севлиево Стефан Костакиев - Севлиево Братя Яновски - Севлиево Симеон Нанев - Ловеч

Даню Йоргов и Брат - Ловеч Братя Панамски - Ловеч Изгрев - Ловеч

Яким Лалев - Ловеч

Наследници на Хино Хинов - Ловеч Стою Цанов - Ловеч

Стоян Димитров Христемов - Ловеч Моню Цанков (Златна Корона) - Ловеч Рила - Ловеч

Минчо Хаджийски - Ловеч Хитров-Нанев - Ловеч Иван Колев - Ловеч

Иван Ст. Дончев - Ловеч Братя Недеви - Ловеч Братя Свиревски - Ловеч

 

Сава Доков - Ловеч Младен Попов - Ловеч Рачо Цочев - Ловеч Димитър Хубанов - Ловеч Колю Цачев - Ловеч

Бочо Шишенков - Ловеч Никола Стаевски - Троян Влайков и с-ве - Троян Никола Вълчев - Троян Братя Русинови - Троян Никола Цонковски - Троян Хрибор о. о. д-во - Дряново

Братя Боянови и с-ие Илия Колев - Павликени Илия Назъров - Червен Бряг

Братя Миланови - с. Горник, луковитско Вешо Димитров - с. Горник, луковитско

Милю Маринов Табаков - с. Гложене, тетевенско

Коста и Дим. Божинови - с. Митровци, михайловградско Марко Божинов - с. Митровци, михайловградско

Арсо Ив. Младенов - с. Митровци, михайловградско Младен Ив. Стоянов - с. Митровци, михайловградско Иван и Младен Тодорови - с. Митровци, михайловградско Братя Петрови - с. Митровци, михайловградско

Александър Антов Михайлов - с. Митровци, михайловградско Иван Кузманов Иванов - с. Митровци, михайловградско Георги Ценов и с-ие - Михайловград

В. Петлешков акц. д-во - Брацигово Братя Дякови - Търговище

Никола Тодоров - Добрич Тодор Николов - Добрич Симеон Пепо - Добрич Амед Алишев - Добрич Енвер Аблеким - Добрич Тодор Казаков - Добрич Камила о. о. д-во - Пловдив Йото Аврамов - Ямбол

 

7.   Предприятия за производство на мукава

Здравко Хаджиев - София Книжнина а. д. - София Стоян Доганов - София Книга о. о. д-во - Русе

Димитър Симеонов Иванов - Асеновград Атанас Кожухаров - Карлово

Братя Маринови - Пазарджик

Целулоза о. о. д-во - с. Мирянци, пазарджишко Мукава - София

 

8.   Текстилни педприятия

Памуч. тъкачница Фортуна акц. д-во - София-Военна рампа Памуч. тъкачница Боерица акц. д-во - София

Памуч. тъкачница Розанес - София

Памуч. тъкачница Оливер-Сиромахов - София Памуч. тъкачница Н. Пастраков - София Памуч. тъкачница Тъкан - София

Памуч. тъкачница Т. П. Ф. - София

Памуч. тъкачница Платно акц. д-во - София Памуч. тъкачница Глория акц. д-во - София Памуч. тъкачница Рила акц. д-во - София Памуч. тъкачница Алмус акц. д-во - София Памуч. тъкачница Струма - София

Памуч. тъкачница Слатина - София

Памуч. тъкачница Ив. Цв. - Б. Стефанов - София, гара Искър Памуч. тъкачница Асаел Теплитски - София

Памуч. тъкачница Братя Пиперови - София, Красно село Памуч. тъкачница Дунав (Майгут) - София-Княжево Памуч. тъкачница Асен Костов - София-Красно село Памуч. тъкачница Тачко Димов - София

Памуч. тъкачница Подплата - София Памуч. тъкачница Аврам Ардити - София Памуч. тъкачница Лебед - София

Памуч. тъкачница Любен Милев - София Памуч. тъкачница Закарян - София Памуч. тъкачница Фигурал - София Памуч. тъкачница Йончо Влахов - София

Памуч. тъкачница Ст. Петров - София-Красно село Памуч. тъкачница Балкан - Ихтиман

Памуч. тъкачница Люлин - Ихтиман

Памуч. тъкачница Сталинград - с. Кривина, новоселско

Пам. тъкачница Бр. Влайкови акц. д-во - с. Казичене, новоселско Памуч. тъкачница Никола Бошняков - с. Казичене, новоселско Памуч. тъкачница Слънце - гара Радомир

Памуч. тъкачница Павел Радев - с. Владая, софийско Памуч. тъкачница Цар Асен - с. Владая, софийско Памуч. тъкачница Слатина акц. д-во - Самоков

Пам. тъкачница Тъкачна фабрика акц. д-во - с. Марица, самоковско Памуч. тъкачница Тъкачна фабрика (Чехска) с. Марица, самоковско Памучен трикотаж Никола Рачев - София-Красно село

Памучен трикотаж Славов-Кърначев - София Памучен трикотаж Кабо - София

Памучен трикотаж Обри - София

Памучен трикотаж Текст. инд. Тодор Деков - София Памучен трикотаж В. П. Делибашев - София Памучен трикотаж Братя Назарови - София Памучен трикотаж Трико акц. д-во - София Памучен трикотаж Лондон - София

Памучен трикотаж Дим. Табаков - София Памучен трикотаж Глория акц. д-во - София Памучен трикотаж Егея акц. д-во - София Памучен трикотаж Стреза - София

 

Памучен трикотаж Тончев - София Памучен трикотаж Вида - София

Памучен трикотаж Киркор Аг. Гурбекян - София Памучен трикотаж Ив. Петков - София Памучен трикотаж М. Маринов - София Памучен трикотаж Лиза Фархи - София Памучен трикотаж Бриг - София

Памучен трикотаж Х. Радоев и с-ие М. Изр. Аруети - София Памучен трикотаж Нисим Пинкас - София

Памучен трикотаж Петър Георгиев - София Памучен трикотаж Вл. Илков - София

Памучен трикотаж Кетен, Бр. Титеви - София, гара Искър Памучен трикотаж Освобождение - София

Памучен трикотаж Еско - София Памучен трикотаж Мъжкулева - София

Памучен трикотаж Петър Мъжкулев - София Памучен трикотаж Петър Кърджилов - София Памучен трикотаж Нисим Яков - Лъв - София Памучен трикотаж Кетен, Бр. Титеви - София Памучен трикотаж Цв. Н. Грозданова - Кюстендил Памучен трикотаж П. Гатев - с. Кривина, новоселско Памучен трикотаж П. Гутев - с. Казичене, новоселско

Памучен трикотаж Кърначеви - с. Казичене, новоселско Памучен трикотаж Братя Самарджиеви - Златица, пирдопско Чорапи Кабо акц. д-во - София-Пловдив

Чорапи Мако акц. д-во - София Чорапи Руфо - София

Чорапи Гоце Гулев - София Чорапи Котон о. о. д-во - София Чорапи Вадко - София

Чорапи Христо Попов - София Чорапи Македонка - София Чорапи Слънце - София Чорапи Ерди - София

Чорапи Рила - София, ул. Сливница 176

Чорапи Македонка - София, ул. С. Михайловски 41 Чорапи Принцеса акц. д-во - София

Чорапи Сила - София Чорапи Тигър - София Чорапи Веста - София Чорапи Буралиев - София

Чорапи Маркиза - гара Искър Чорапи Ертекс - гара Искър

Чорапи Фако - Н. Бояджиев - София, Красно село Чорапи Пендов и с-ие Чобанов - София

Чорапи Стоян Попов - Етрополе Пасмантерия Пасм. индустрия - София Пасмантерия Аронов - София Пасмантерия Ема - София Пасмантерия Шипка - София Пасмантерия Лозанчев - София Пасмантерия Рафаел - София

 

Пасмантерия Жакард - София Пасмантерия Ивица - София

Пасмантерия Балкански лъв о. о. д-во - София Вълнен трикотаж Габрово - София

Копринена Българска коприна акц. д-во - София Копринена Елбека - София

Копринена Балканска копринена ф-ка - София Копринена Фея - София

Копринена Трикотекс - София Копринена Адел - София

Копринена Копринена индустрия - София Копринена Жоржет - гара Искър Копринена Труд - София

Копринена О Бон Гу - София, Княжево Копринена Виктория акц. д-во - София Копринена Костадин Янков - София Копринена П. Г. Стоянов - София, Красно село Копринена Методи Петков - София

Копринена Ентреве о. о. д-во - София-Княжево Копринена Борис Кацаров - София-Овча купел Копринена Борис Каракашев и с-ие - София-Княжево Копринена Георги Костов - София

Копринена Шеран - с. Казичене, новоселско Копринена Лъч - Радомир

Пам. тъкачница Братя Мизрахи - Плевен Пам. тъкачница Братя Чолакови - Плевен Пам. тъкачница Марин Батолски - Плевен Пам. тъкачница Кайлъшка долина - Плевен Вълн. трикотаж Братя Ахмакови - Плевен Вълн. трикотаж Св. Никола - Плевен Копринена Аронов и Халфон - Плевен Шапкарска Напредък о. о. д-во - Плевен

Памучна тъкан Косю Цанков и с-ие син - с. Болта, габровско Памучна тъкан Мусина акц. д-во - Габрово

Памучна тъкан Никифор В. Попов - Габрово

Памучна тъкан Памучен текстил акц. д-во - Габрово Памучна тъкан Ангел Радев - Габрово

Памучна тъкан Братя Савчеви о. о. д-во - Габрово Памучна тъкан Борис В. Бончев - Габрово

Пам. тъкачница Георги Цвятков - Габрово

Пам. тъкачница "Платно", Васил Венков - Габрово Пам. тъкачница "Габрово" акц. д-во - Габрово

Пам. тъкачница "Гунчеви" о. о. д-во - Габрово Пам. тъкачница Димитър Илиев Илев - Габрово

Пам. тъкачница Димитър Комитов и с-ие Петров - Габрово Пам. тъкачница "Жакард" о. о. д-во - Габрово

Пам. тъкачница Задруга и с-ие Шерилов-син - Габрово Пам. тъкачница Емануил П. Кашев - Габрово

Пам. тъкачница Илия Ив. Шумков - с. Бичкиня, габровско Пам. тъкачница Иван и Стефан Зиколови - Габрово

Пам. тъкачница Иван Ц. Чубриков Габрово

Пам. тъкачница Иван К. Ахмаков и с-ие П. Врачев - Габрово

 

Пам. тъкачница Иван К. Ахмаков - Габрово Пам. тъкачница Победа акц. д-во - Габрово

Пам. тъкачница България - с. Цонев мост, габровско Пам. тъкачница Методи Гутев Пенчев - Габрово Пам. тъкачница Милко Хр. Охлев - Габрово

Пам. тъкачница Никола Гицов - Габрово

Пам. тъкачница Пирин о. о. д-во - с. Бичкиня, габровско Пам. тъкачница Стефан Хр. Минчев - Габрово

Пам. тъкачница Текстилия - Петко Бояджиев - с. Бичкиня, габровско Пам. тъкачница Устрем Рачо П. Пенчев - Габрово - Велчевци

Пам. тъкачница Христо Хр. Бойновски - Габрово Пам. тъкачница Хемус о. о. д-во - Габрово

Пам. тъкачница Христо Пармаков - Габрово

Пам. тъкачница "Шипка" - Дим. Минчев - Габрово Пам. тъкачница Станчо Ив. Станчев - Габрово Пам. тъкачница - "Узана", съб. д-во - Габрово

Пам. тъкачница Гунчеви о. о. д-во - с. Варчевци, габровско Пам. тъкачница Димитър Русев - с. Бичкиня, габровско

Пам. тъкачница Иван П. Червенаков и с-ие син - Кепър - Габрово Пам. тъкачница Лъч о. о. д-во - Габрово

Пам. тъкачница "Сан Стефано", о. о. д-во - Габрово

Пам. тъкачница Христо Хр. Гъдев - с. х. Ц. мост, габровско Пам. тъкачница Борис Хр. Гайтанджиев - Габрово Пасмантерия Хрикон акц. д-во - Габрово

Пасмантерия Доспат о. о. д-во - Габрово

Вълн. трикотаж Братя Кутеви акц. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Братя Иванови акц. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Братя Балабански съб. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Братя Марчеви - с. Бичкиня, габровско Вълн. трикотаж Васил Георгиев - Габрово

Вълн. трикотаж Пенка Ненова - Габрово

Вълн. трикотаж Гатев - Балников съб. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Гатю Петров - с. Бичкиня, габровско

Вълн. трикотаж Г. Георгиев и Л. Петров съб. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Генчо Цанев и Ив. Костов съб. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Димитър Левтеров - Габрово

Вълн. трикотаж Димитър Ат. Андреев - Габрово Вълн. трикотаж Добри Кречев - Габрово

Вълн. трикотаж Илю Т. Българиев и с-ве акц. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Иван Стоманяков акц. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Иван Семов И с-ие акц. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Ив. Ив. Аврамов акц. д-во - Габрово

Вълн. трикотаж Иван Йосифов - Габрово

Вълн. трикотаж Йонко П. Гатев о. о. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Колю П. Бараков - Габрово

Вълн. трикотаж Ковачев и Ботев съб. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Киселкови о. о. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Руно съб. д-во - К. Минчев, Габрово

Вълн. трикотаж Митю Иванов и с-ве - съб. д-во с. Бичкиня, габровско Вълн. трикотаж Недялко Милчев - Габрово

Вълн. трикотаж Никодимови о. о. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Никола Ив. Савичев - Габрово

 

Вълн. трикотаж Нова прежда о. о. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Пенчо К. Вълков съб. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Петър К. Ряпов - Габрово

Вълн. трикотаж Петко Коларов - Габрово

Вълн. трикотаж Пенчо Шандурков съб. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Плетиво о. о. д-во - Габрово

Вълн. трикотаж Стойчо Новаков - Виктория, Габрово Вълн. трикотаж Стойчо Иванов и сие о. о. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Стефан Хинков - Габрово

Вълн. трикотаж Стефан Големанов - Габрово

Вълн. трикотаж Савчев и бр. Дойнови съб. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Тотю Златев Гъдев - Габрово

Вълн. трикотаж Хр. Хр. Гъдев - Габрово Вълн. трикотаж Христо Хр. Синев - Габрово

Вълн. трикотаж Цвятко и Н. Велчев съб. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Жеглов и Чобанов - Габрово

Вълн. трикотаж "Сибир" - Габрово Вълн. трикотаж "Цар Крум" - Габрово Вълн. трикотаж "Корона" - Габрово

Вълн. трикотаж Илия и Рада Пенчеви съб. д-во - Габрово Вълн. трикотаж Илия Д Раев и син - с. Бичкиня, габровско Вълн. трикотаж "Прогрес" о. о. д-во - Габрово

Вълн. трикотаж Иван Симеонов Бонев сие съб. д-во с. Болта, габровско Вълн. трикотаж Иван К. Недялков - Габрово

Вълн. трикотаж Христо Ц. Чубриков - Габрово Вълн. трикотаж "Тунджа" о. о. д-во - Габрово

Пам. трикотаж Иван Н. Ивяанов акц. д-во – Габрово Пам. трикотаж Тотю Йовчев акц. д-во - Габрово Пам. трикотаж Тотю Пантев акц. д-во - Габрово Пам. трикотаж Андрей Хр. Момерин - Габрово

Пам. трикотаж д-р Хр. п. Генчев - Габрово Пам. трикотаж Илия П. Славчев - Габрово Пам. трикотаж Никола Христов - Габрово Пам. трикотаж "Родина" акц.д-во - Габрово Пам. трикотаж Илия Цв. Чубриков - Габрово

Пам. трикотаж "Тракийски памук" акц. д-во - Габрово Пам. трикотаж Цвятко Хр. Пенчев - Габрово

Пам. трикотаж Андрея Колев Андреев - Габрово Пам. трикотаж Раднев и сие Лазаров - Габрово Пам. трикотаж Пенчо Първов Христов - Габрово Пам. тъкачница "Св. Тройца" акц. д-во - Търново Пам. тъкачница Ламби Владков акц. д-во - Търново Пам. тъкачница "Тигър" акц. д-во - Търново

Пам. тъкачница П. Иванов и сие Р. Колева - Търново Чорапна Братя Молиеви съб. д-во - Търново

Вълн. трикотаж "България" съб. д-во - Търново Вълн. трикотаж Дядо Мраз - Търново

Коприна Филтис акц. д-во - Търново Копринена братя Златеви акц. д-во - Търново

Вълн. трикотаж Димитър Кереков - Горна-Оряховица

Вълн. трикотаж Елена Христова Кондева - Горна-Оряховица Пам. тъкачница Св. св. Кирил и Методи - Севлиево

 

Чорапна Денка Тонева - Севлиево Чорапна Рашко Гълъбов - Севлиево Чорапна Борис Янакиев - Севлиево

Пам. тъкачница Христо Ботев о. о. д-во - Севлиево Пам. тъкачница Балкан - Ловеч

Пам. трикотаж Любен Момчилов - Ловеч

Пам. тъкачница Дойков и Сяров - с. Крушуна, ловешко

Пам. тъкачница Събчо Радойнов съб. д-во - с. Зла река, троянско Пам. тъкачница Цочо Куцаров - Троян

Вълн. трикотаж Георги Вълев - Троян Вата възоб. вълна Солидарност - Троян

Пам. тъкачница "Родина" акц. д-во - бр. Ст. Рибарови - Трявна Пам. тъкачница "Стан" акц. д-во - Трявна

Пам. тъкачница Петър Ив. Райков - Трявна

Пам. тъкачница "Дряновска индустрия" о. о. д-во - Дряново Копринена Кънчо Ст. Кънчев - Трявна

Пам. трикотаж "Лотос" о. о. д-во - Трявна

Пам. трикотаж "Родина" акц. д-во Хр. Дим. Шишков - Трявна Пам. трикотаж "Българка" - Трявна

Вълн. трикотаж "Св. Ана" - Трявна Пам. тъкачница "Вита" - Павликени Пам. трикатаж "Русалка" - Павликени

Пам. тъкачница Иван Дудов и сие о. о. д-во - Павликени Пам. Трикотаж Лебед - Свишов

Пам. тъкачница Успех - Луковит

Пам. Тъкачница Златна Панега - Луковит

Пам. тъкачница и текст. бояд. братя Даракчиеви - Червен бряг Пам. тъкач. и текст. б. Тетевенска акц. д-во - Тетевен

Пам. тъкач. и текст. бояд. Родина - Варна Пам. тъкач. и текст. бояд. Сокол - акц. д-во

Пам. тъкач. и текст. бояд. Добруджански текстил - Добрич Пам. тъкач. и текст. бояд. Док о. о. д-во - Шумен

Конопено ленена Кирил акц. д-во - Варна Пасмантерия Български трикольор акц. д-во - Варна Вълнено тъкачн. П. Гудев - Добрич

Текст. боядж. Матей Недков и сие - Варна Ленено конопена братя Цанкови - Варна Ленено конопена Стефан Кисов - Варна Ленено конопена Лен акц. д-во - Провадия Копринена "Тракия" - Варна

Пам. тъкачница Ковачев и сие Пилосов - Варна Пам. тъкачница "Марица" акц. д-во - Пловдив Пам. тъкачница "Пловдив" акц. д-во - Пловдив Пам. тъкачница "Селянка" - Пловдив

Пам. тъкачница Багра - Пловдив

Пам. тъкачница Европа о. о. д-во - Пловдив Пам. тъкачница Адке о. о. д-во - Пловдив Пам. тъкачница Звезда - Пловдив

Пам. тъкачница Родина - Пловдив Пам. тъкачница Тигър - Пловдив Пам. тъкачница Интекс - Пловдив

Пам. тъкачница България - Тома Хр. Матев - Пловдив

 

Пам. тъкачница Тракия о. о. д-во - Пловдив

Пам. тъкачница братя Чешмеджиеви о. о. д-во - Пловдив Пам. тъкачница Христо Ботев - Пловдив

Пасмантерия Дядо Мраз - Пловдив Пасмантерия Яко Пардо - Пловдив

Пам. Трикотажна България - Йосиф Н. Коен - Пловдив Вълн. трикотаж Възход - Пловдив

Вълн. трикотаж Роза - Пловдив

Вълн. трикотаж Йонко Ц. Мерджанов - Пловдив Конопена ленена Никола Тупарев акц. д-во - Пловдив Конопена ленена Кирил акц. д-во - Пловдив Копринена Коприна акц. д-во - Пловдив

Пам. тъкачница Иван Н. Марков - с. Белозем, пловдивско Пам. тъкачница Тодор Енкин и сие акц. д-во - Карлово Пам. тъкачница Спасение - Карлово

Пам. тъкачница Петко Д. Янев - Карлово Пам. тъкачница Андон Астарджиев - Карлово Пам. тъкачница Иван Астарджиев - Карлово Пам. тъкачница Трифон Белизирев - Сопот Пам. тъкачница братя Клаклови - Сопот Копринена Иван Вълков акц. д-во - Карлово Конопено ленена Тунджа - Калофер

Пам. тъкачница Пещера акц. д-во - Пещера Пам. тъкачница Георги Ст. Генов - Пазарджик Пам. тъкачница Надежда - Пазарджик

Пам. тъкачница Риков и сие Цукев акц. д-во - Пазарджик

Пам. тъкачница Григор Ат. Илинчев - с. Лъджене, пазарджишко Конопено ленена Ст. Котев и М. Немски - Пазарджик Конопено ленена Слон о. о. д-во - Пазарджик

Конопено ленена Андон Македонски - Пазарджик Конопено ленена Ставруда К. Йотова - Пазарджик Копринена Атлаз - Враца

Копринена Андрей Тимов - Враца Копринена Георги Димитров - Враца Конопено ленена братя Савови - Враца Копринена Савка Д. Тошева - Враца

Пам. тъкачница Бахава акц. д-во - гара Мездра Копринена Българска коприна - гара Мездра Пам. тъкачница Нилон акц. д-во - гара Мездра Пам. тъкачница Победа - гара Мездра

Пам. тъкачница братя Бочеви - гара Роман, врачанско Конопено ленена братя Тодеви - с.Моравица, врачанско Пам. трикотажна Цено Антов - с. Ракево, врачанско

Пам. тъкачница Илия Христов Мудров и сие - Михайловград Пам. тъкачница Петрунов и сие - с. Брусарци, ломско

Пам. тъкачница Нора Пизанти - Видин

Пам. тъкачница Тодор Илия Амуджев - Казанлък Пам. тъкачница Подем о. о. д-во - Казанлък

Пам. тъкачница Св. Спас - Казанлък

Пам. тъкачница Иван Баев Мочев - Казанлък Пам. тъкачница Щастие о. о. д-во - Казанлък

Пам. тъкачница Иван Павлов и сие Димитров - Стара-Загора

 

Пам. тъкачница Марица - гара Златидол Пам. тъкачница братя Запрянови - Хасково Пам. тъкачница "Тройка" съб. д-во - Хасково Пам. тъкачница братя Михови - Хасково Пам. тъкачница Михаил П. Тенчев - Чирпан

Пам. тъкачница "Чирпанка" о. о. д-во - Чирпан Конопена ленена Земен - Казанлък

Конопено ленена Ст. Т. Караилиев - Казанлък Копринена Филтис акц. д-во - Казанлък Копринена Буба - Харманли

Копринена Костадин Ив. Попов - Харманли Копринена Сал - Харманли

Копринена "Свила" о. о. д-во - Хасково

Пам. тъкачница Златна Добруджа акц. д-во - Бургаз Пам. тъкачница Надежда о. о. д-во - Бургаз

Пам. тъкачница Тъкан акц. д-во - Бургаз Пам. тъкачница Сполука о. о. д-во - Сливен Чорапна Асеновец акц. д-во - Сливен Чорапна Лукс съб. д-во - Сливен

Чорапна Димитър Червенпеев - Сливен Чорапна Слав Червенпеев - Сливен Чорапна Димитър Апостолов - Сливен Чорапна Борис Б. Комитов - Сливен Чорапна Кале - Сливен

Чорапна "Звезда" - Сливен Чорапна Каре - Сливен

Пам. тъкачница Коста Маринов съб. д-во - Сливен Пам. тъкачница Кале - Сливен

Пам. тъкачница Паспалджиеви - Ямбол Пам. тъкачница "Тунджа" акц. д-во - Ямбол Копринена Цветана Д. Бончева - Сливен Копринена Иван Д. Минков - Сливен Копринена Родопа о. о. д-во - Русе

Пам. тъкачница Постоянство акц. д-во - Русе Пам. тъкачница Гобер Михтарян - Русе

Пам. тъкачница Агоп Налбантян - Силистра Пам. трикотаж Давид Христов и сие - Русе Пам. трикотаж Мария Иванова Ябанозова - Русе Пам. трикотаж Генеа-Михайлов - Русе

Копринена Дунавска текстилна индустрия - Русе Пам. трикотажна Д. Карачоров - Русе

Копринена "Копринена индустрия" о. о. д-во - Русе Копринена "Родина" - Русе

Копринена братя Аведисян - Русе Копринена "Дунав" - Русе Копринена "Рила" - Русе

За шев гор. ризи "Арда" - Русе

Памуко-тъкачна Андон Коцев - Петрич

Ленена Джоржесян и сие Коста Шукеров - с. Доспат, девинско Памуко-тъкачна "Пирин" - Горна-Джумая

Памуко-тъкачна Рекорд, инж. Иванов - с. Калтинец, г.-оряховско Копринена тъкачна Мария п. Антонова - Враца

 

Копринена тъкачна Александър Пърпов - Враца Пам. трикотаж Стеза - София

Копринено тъкачна Тодор Живков - София-Княжево Копринена Оборище - Панагюрско

Пам. трикотаж Кетев - братя Титеви - София

Пам. тъкачна братя Борис и Никола Чолакови - Елена Копринена ленена "Юта" акц. д-во Русе

9.   Дървообработващи, амбалажни и мебелни предприятия

Й. Д. Мартаклиев - София Дъб о. о. д-во - Ботевград Ита - Ботевград

Белмекен акц. д-во гара Костенец, ихтиманско Стефан Райков - Кюстендил

Бук о. о. д-во - с. Негушево, новоселско Струма о. о. д-во - с. Земен, радомирско Казанджиев - София, Военна рампа Саркасян - София

Стол - София

Тройка, събир. д-во - София Йордан Ат. Попов - София Вл. Кост. Михайлов - София М. Д. Китанов - София Сила - София

Ат. Георгиев Паланков - София Вл. В. Младенов - София

Вл. К. Станков - София Народна мебел о. о. д-во - София Универсал - София

Коларов - София Гав. Савов - София

Никола Г. Божилов - София А. Саркисян - София Братя Гърначеви - София Г. Г. Краевски - София

Никола Г. Мартинов - София Братя М. Миладинови - София Милен Н. Милев - София

Труд - София

Цв. Т. Гигов - София Гаврил Ст. Савов - София

Свилен Ив. Младенов - София Хар. Хр. Тодоров - София Симо Димитров - София

Н. П. Кочмаров - София

Трайко Петров и Цеков - София Спас Т. Ранов - София

Крум Ц. Николов - София Пармаков - София

Братя Еленкови - София

Аврам П. Церовски - София, Красно село Кедър - София

Стефан Хр. Кендиков - София

 

Иван Лазаров - София, Красно село Михаил Божков - София

Димитър Иванов - София Асен Ранков - София Грую Янков - София Искър - София

Георги Попов - София Вл. Стоичков - София

Херц Минг о. о. д-во - София Лъв акц. д-во - София Немечек - София

Д-р Хр. Генов - София

Пенка Захариева о. о. д-во - София-Павлово Христо Топалов - София, Красно село Братя Шаранови - Етрополе

Павел Стефанов - Етрополе Хр. Т. Билев - Етрополе Павел Миков - Етрополе

Змияров и сие Ангелов - Самоков Стефан Банков - Плевен

Стефан Хр. Синев - Габрово, х. Ц. мост Стефан П. Мароков - Габрово

Симеон П. Шнайдеров - Габрово Дървоиндустрия о. о. д-во - Габрово, х. Ц. мост Независимост акц. д-во - Габрово, х. Ц. мост Борис Хр. Минчев - Търново

Колдъс акц. д-во Мих. Михайлов - Горна-Оряховица Буковец о. о. д-во Васил Парашкевов

Братя Лазарови - с. Стражица, горноораховско

Илчо Илиеви и сие син - с. Валевци-Стоките, севлиевско Братя Байкови - Севлиево

Стефан Шопов - Севлиево

Кадемли о. о. д-во - Батошево, севлиевско Бори Кръстев - Баташево, севлиевско "Горник" о. о. д-во - с. Угърчин, ловешко Христо Илиев - с. Микре, ловешко

Колю Ганев - с. Микре, ловешко Димитър Вълков - Ловеч

Киро Митев Чолаков - с. Горно Павликени, ловешко Нейко Митев Чолаков - с. Горно Павликени, ловешко Петър Велков Чушков - с. Горно Павликени, ловешко Иван Събчев - с. Василево, ловешко

Минко Кунчев Тодоров - с. Радювене, ловешко "Труд" Илия Неделчев - с. Летница, ловешко Дико Стойков - с. Каленик, ловешко

Стоян Колев Паневски - с. Враца, ловешко П. Петков Владов - с. Угърчин, ловешко Иван К. Попов и сие - с. Угърчин, ловешко Петър Петков - с. Българене, ловешко Хемус съб. д-во - гр. Троян

Дочо Кисьов - гр. Троян Изгрев - гр. Троян

 

Родина о. о. д-во - с. Орешак, троянско Цанко Ив. Таслаков - с. Орешак, троянско Иван М. Славчев - с. Орешак, троянско Намо Ив. Лазаров - с. Орешак, троянско

Бурщайг О. О. д-во - с. Черни Осъм, троянско Иван Хасъмски - с. Черни Осъм, троянско Петко Щърбанов - с. Ново село, троянско Петко Данов - с. Дебнево, троянско

Стефан Пашов - с. Видима, троянско Орион Райковски - с. Борима, троянско "Сила", О.О.д-во - с. Шипково, троянско Амбалаж - с. Шипково, троянско

Братя Калеви Съб. д-во - с. Кнежа, троянско Батън О. О. д-во - с. Старо село, троянско Амбалаж Съб. д-во - Калейца, троянско Беню Тотев и Сие - с. Белчево, троянско Елба, Петко Узунов - Елена

Еленски балкан, о. о. д-во - Елена Борис В. Боляров - Елена

Прогрес - с. Плячковци, дряновско Тома Ал. Камбуров - Трявна

Георги Н. Ванков - с. Гиген, никополско Димитър А. Ванков - с. Гиген, никополско

Георги Н. Бенков и Свраков - с. Брест, никополско Братя Турицови - с. Гулянци, никополско

Тодор П. Пенчев - с. Гулянци, никополско Митко Ц. Плачков - с. Въбел, никополско Радко А. Григоров - с. Муселиево, никополско Братя Шеличеви - с. Милковица, никополско Ангел Шаека - с. Ново село, никополско Лазар Л. Георгиев - Никопол

Георги Тарапанов - Никопол

Максим Г. Първанов - с. Б. Махала, никополско Васил М. Чолаков - с. Б. Махала, никополско Русан Начев - с. Славяново, никополско

Братя Тихолови А. Д. - Тетевен "Тройка" - с. Лесидрен, тетевенско Слънце - с. Лесидрен, тетевенско Балкан - с. Пом. Лешница, тетевенско

Георги Д. Гешев - с. Ябланица, тетевенско Петко Ст. Блъсков - с. Черни Вит, тетевенско Труд, Съб. д-во - Тетевен

Бук, о. о. д-во - Тетевен Братя Ничеви - Тетевен

Александър Цветански - Пловдив Бъчва, о. о. д-во - Пловдив

Бук, Коста Пенов и Сие Ив. Михайлов - Пловдив

Братя Стоилови (дървопреработвателна и сушилня) - Пловдив Георги Теофилов - Пловдив

Стефан Крахков - Пловдив Напредък - Пловдив

Пано Кривчев - Пловдив

 

Успех, Чиликов и Т. Танев - Пловдив Тихол Стойчев О. О. д-во - Пловдив

Атанас Д. Кост. и Сие Петър Дим. А. Д. - с. К. Конаре, пловдивско Филип Сотиров и Сие Панайот Запрянов, Асеновград

Филип Сотиров - Асеновград

Панайот Запрянов и с-ие наследници Гавраил Костантинов - Асеновград Величко Батинков - Асеновград

Димитър Петров - Асеновград Георги Налбантов - Асеновград

Коце Ив. х. Константинов - Асеновград

Филип Ангелов О. О. д-во (столарска) - с. Чепеларе, Асеновгр. Филип Ангелов (дърворезна) - с. Чепеларе, асеновградско Аргир Динчев - с. Михалково, девинско

Борис Г. Златаров - Девин

Лазар Стоянов - с. Столетово, карловско Янко Бояджиев - с. Божидар, карловско Петър Велков и с-ие Мерджанов - Пещера Михаил Бянев - Пещера

Братя Елшишки - гр. Пещера Иван Ташков  - Пещера Братя Чапарови - Пещера Манчо Манев - Пещера Кръстан Лазаров - Пещера Стоян Попов - Брацигово

Братя Траянчинини - Брацигово Братя Божанови - с. Батак, пещерско Тодор Тошков - с. Батак, пещерско Иван Стоименов - с. Батак, пещерско Георги Нещерев - с. Батак, пещерско Св. Константин - Пещера

Братя Т. Божанови - с. Батак, пещерско Иван Тодоров Багрянов - Панагюрище Никола Ив. Шопов - Панагюрище

Петър Маринов Джуджев - Панагюрище Иван Д. Тухчиев - Панагюрище

Стойчо Георгиев Ушев - Панагюрище Петър Деянов Еничерев - Панагюрище Петко Хасанов - Панагюрище

Стефан Хасанов - Панагюрище Иван Длъганеков - Панагюрище Петко Робов - Панагюрище Цветко Чернирадов - Панагюрище

Никола Нойчев Самаржиев и с-ие - Панагюрище

Цв. Рашков, Н. Христов, Н. Найденов, с. Стрелча - панагюрско Балкан - Пазарджик

"Дъб", Съб. д-во - Пазарджик

Победа А. Д. - гара Сараньово, пазарджишко

Братя Ив. Михайлови - гара Сараьово, пазарджишко Васил Мих. Василев - гара Сараньово, пазарджишко Кузо Цветански и С-ве - гара Белово, пазарджишко Христо К. Бошнаков - гара Белово, пазарджишко Братя Мизови, съб. д-во - гара Белово, пазарджишко

 

Коце Г. Кузманов и с-ве - гара Белово, пазарджишко Мишо Мишев - гара Белово, пазарджишко

Иван Бл. Ушев - с. Чепино, пазарджишко Цветко Ив. Ушев - с. Чепино, пазарджишко Василка Я. Христова - с. Чепино, пазарджишко

Никола Минкови и Бр. Ушеви - с. Ракитово, пазарджишко Велчо Сп. Велев - с. Ракитово, пазарджишко

Братя М. Маслареви - с. Лъджене, пазарджишко

Христо Спасов Кундурджийски - с. Лъджене, пазарджишко Стоян Ив. Михайлов - с. Лъджене, пазарджишко

Братя В. Къневи - с. Лъджене, пазарджишко Иван Т. Масларов - с. Лъджене, пазарджишко Ангел Атанасов Иванов - Първомай

Т. и с-ие К. Николов - с. Пчелник, варненско Кръстю Петков А. Д. - с. Пчелник, варненско Йосиф Иванов - с. Пчелник, варненско  Михаил Кръстев - с. Горен-чифлик, варненско Крик - с. Веселиново, шуменско

Мебел - Ж. Калчев - Шумен

Йордан К. Кръстев - с. Ганчево, провадийско Иван Георгиев и Сие Овчаров - Провадия Сини вир - О. О. д-во, с. Ракла, провадийско Стоян Д. Генов - Провадия

Климент Стефанов - с. Върбица, преславско Иван Василев Кънев - с. Опака, поповско Добри Василев Кънев - с. Опака, поповско Колю Софков - гара Каспичан

Тодор Найденов - с. Хърсово, новопазарско Тодор Димов - с. Марково, новопазарско Желю Домсучиев - с. Смедово, шуменско Стоян Д. Попов - с. Н. Козлево, новопазарско Върби Кулчев - Нови пазар

Велико Марчев - с. Красен дол, новопазарско Лъв - Петър Марков Цоков - Враца

Иван Луканов Матов - Враца

Христо Костов - гара Бойчиновци, михайловградско Васил и Борис П. Тодорови - Лом

Димитър Аврамов Василев - с. Дондуково, ломско Петър Ив. Томов - с. Белотинци, ломско

Павел Митов и Сие - с. Алтимир, оряховско Цветко Еленков - Берковица

Петър Димитров - Берковица Луиджи Фалцари - Берковица

Цено Атанасов Ацов - с. Говеджа, берковско Коста Илиев - с. Копиловци, берковско Братя х. Георгиев с. Копиловци, берковско

Петър Димитров (две предприятия) с. Дива Слатина, берковско Рангел Дмитров - с. Дива Слатина, берковско

Минко Ананиев - с. Дълги Дел, берковско

Иван Каменов Кръстев - с. Дълги Дел, берковско Тодор Петков Генчов - с. Горна Бяла Речка, берковско Ганчо Ив. Панов - с. Горно Озирово, берковско

 

Братя Симови - с. Заножене, берковско Братя Дионисиеви - с. Заножене, берковско

Георги Михайлов Тончев - с. Клисура, берковско Иван Динков - с. Клисура, берковско

Радой Кинов Бебевски - с. Клисура, берковско Владо Македонски - с. Клисура, берковско Георги Дамянов и С-ве - с. Клисура, берковско Братя Ананиеви - с. Клисура, берковско Братя Троянски - с. Клисура, берковско

Славчо Георгиев Герасимов - с. Меляне, берковско Стамен Тошков Цвятков - с. Раяновци, белоградчишко Георги В. Кисерков и Сие - с. Чуперене, белоградчишко Владимир Г. Джунински - с. Чупрене, белоградчишко Йордан Антов - с. Салаш, белослатинско

Милко Антов Трифонов - с. Горни Лом, белоградчишко Георги Костов - с. Горни Лом, белоградчишко

Иван Маленови и С-ие - Казанлък Тончо Герданов Стоянов - Казанлък Методи Стефанов Панчев - Казанлък

Братя Бъчварови О. О. д-во - с. Гурково, казанлъшко Илия Ж. Дренчев - с. Гурково, казанлъшко

Райно К. Карачанов - с. Горно Съхране, казанлъшко Димитър Русев Костов - с. Мъглиш, казанлъшко

Бр. Теню и Тодор Рашеви Шоселови - с. Мъглиш, казанлъшко Крум Динев Пяаскалев - гара Твърдица, новозагорско

Георги Минчев Сяров и Сие - гара Твърдица, новозагорско Бр. Георги и Диню Дянкови - гара Твърдица, новозагорско

Митю Денчев и Цоню Йорданов Чалъшев, гара Твърдица, новозагорско Коста Желков Костов - гара Твърдица, новозагорско

Атанас Желев Турлаков - гара Твърдица, новозагорско Цоню Йорданов Чалъшев - с. Сборище, новопазарско "Щайга", Съб. д-во - Ст. Загора

Милю Джаков - с. Марица, харманлийско Стефан Господинов Златинов - гара Харманли Стойнов и Сие Кочев - Айтос

Михаил Димов - с. Топчийско, айтоско Магура А. Д. - с. Мързево, м. търновско "Дъб" А. Д. - Бургас

Павли Митев и Сие - Сливен

Димитър Ж. Начев и Сие, Съб. д-во - Средец

Никола Жеков и Сие Зл. Д. Краев - с. Богданци, средецко Георги Петров - с. Воден, разградско

Съединените столари О. О. д-во - Русе Липа, Съб. д-во - Силистра

Делси Ангел Илиев - Русе Талаш О. О. д-во - Русе

Бобев и Сие Николов - Осторово, разградско Миню Славов и Сие Хр. Генов - Бъзовец, беленско Георги Коев и Сие - с. Каран Върбовка, беленско Костадин Илиев Келев - с. Копривец, беленско Петър Йорданов Канжов - с. Копривец, беленско

Владимир Т. Пиреев и Сие Петрана Гецова - с. Черковно, дуловско

 

Марин Цонев и Сие Къню Йорданов - с. Завет, исперихско Господин Димитров Гайдаров - с. Хърсово, исперихско Гено Марков Иванов - с. Брестовене, кубратско

Петър Минев Цонев и Сие - с. Каменова, кубратско Станчо М. Кезбичев - Разград

Йова Костадинова - Голям извор, разградско Станчо М. Кезбичев - с. Побит камък, разградско Григор Ранков х. Панков - с. Сливо поле, разградско Иван Денев - Русе

Братя Вартанян - Русе Андрей Донев - Русе Денчо Денев - Русе Руси Денев - Русе

Никодим Атанасов Димов - Русе

Петко Георгиев Кожухаров - с. Цар Самуил, тутраканско Стойчо Илиев Манов - Горна Джумая

Борис Николов - Горна Джумая Строител О. О. д-во - Горна Джумая Интеркооп О. О. д-во - Горна Джумая Борис Петров - Горна Джумая

Борис Пендев - Горна Джумая

Григор Стамболийски - с. Градево, горноджумайско Братя Лазови - Горна Джумая

Костадин Марчев Пеев - Неврокоп Георги Георгиев Кочев - Неврокоп Методи Василев - Св. Врач

Никола Маноилов Максимов - Разлог Братя Ушеви - Банско

Тодор Г. Мараценков и Цв. Разсолков - с. Белица, разложко Серафим Г.  Шопов - с. Белица, разложко

Братя Аврамови - Разлог

Коце Михайлов - с. Добринище, разложко Иван Докторов - Банско

Костадин Кушлев - Банско Никола М. Табаков - с. Якоруда Атанас Ан. Малаков - с. Якоруда Никола Г. Табаков - с. Якоруда Братя Клешкови - с. Якоруда Агапи Бучков - с. Якоруда

Нов свят, Съб. д-во - корабостроителница - Бургас Живко Йорданов, корабостроителница - Бургас Тодор Георгиев - Червен бряг

Георги Павлов - Червен бряг

Хр. и К. Пръвчански - Червен бряг Юндола - Съб. д-во - Червен бряг Йото Маринов - Червен бряг

Стоян Ст. Тръшлиев и Сие - с. Костел, еленско Никола Г. Костадинов - с. Костел, еленско Юрдан Пеев - с. Костел, еленско

Петко И. Узунов - с. Костел, еленско Стефан Ив. Петров - с. Марен, еленско Стефан М. Рашев - с. Попици, еленско

 

Иван Ст. Начевски - с. Попици, еленско Братя Михови - с. Буйновци, еленско Братя Ножарови - с. Буйновци, еленско Михаил Стоянов - с. Буйновци, еленско Йордан Хр. Зърков - с. Тодевци, еленско Тодор Бождаров - с. Дрента, еленско Тодор Колев и Сие - с. Дрента, еленско Димитър Раднев - с. Дрента, еленско

Братя Даракчиеви - с. Средни колиби, еленско Сава Арнаудов - с. Тозлауалам, еленско

Иван Д. Четинов и Сие - с. Кипилово, еленско Белите води - О. О. д-во - с. Стрелци, еленско Христо Ст. Попов - с. Кипилово, еленско Райко П. Пецуров и Сие - с. Минде, еленско Димко Колчаков - София - Подуене

Димитър Ил. Илиев - с. Газуринци, габровско Братя Рашкови - с. Твърдица, новозагорско М. и Драган Балабански - Габрово

Кънчо Стефанов - Габрово Костадин Ловчанов - Асеновград Деню Донев - Попово

Петър Пъдев - Попово Илия Бандев - Търговище Абанос - София

Плая А. Д. Иван Панов - берковско Дърводелска кооперация - с. Извор, видинско Корабостр. Братя Филипови - Варна Корабостр. Български кораб А. Д. - Варна Корабостр. Кораловаг, А. Д. - Варна Корабостр. Нептун А. Д. - Варна Корабостр. Боян Берберов - Варна Корабостр. Аргидивидаг. - Варна СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Метална Марица - София - Орландовци Метална Васил Сираков, ком. д-во - София Метална Бр. Георгиеви - с. Церово - Софийско Метална Виктория - София

Метална Иван Тодоров - София

Метална Батерия - София - Военна рампа Метална Херкулес - София - Военна рампа Метална Български свинкс - София Метална Котва, о. о. д-во - София Метална Оливер - София - Военна рампа Метална Глобус, акц. д-во - София Метална Идас - София

Метална Котва - София Метална Божинов - София Метална Рила - София Метална Лъв - София Метална Вествалия - София

Метална Бългр. мет. заводи, акц. д-во - София - Военна рампа Метална Чук - София - Драгалевско шосе

 

Метална Тратро - София - Драгалевско шосе Метална Фемис, о. о. д-во - София

Метална Бълг. жел. индустрия - гара Искър, софийско Метална Титания - София

Метална Тубол - София Метална Рекорд - София Метална Изток - София Метална Венков с-ие - София Метална Емаил - София Метална Борис Тошков - София

Метална Метална ф-ка - ул. Сливница 152 - София Метална Симонавия - София

Метална Текстиллоид - София - Цариградско шосе Метална Триумф - София - Малашевци

Метална Иван Тодоров - София Метална  Урания  -  София Метална Бифон - София - Надежда Метална Ринк - София

Метална Метална индустрия - София Метална Давид М. Давидов - София Метална Комак - София

Метална Инж. Бакърджиев - София Метална Балкан - София

Метална Асен Щилиянов - София Метална Алберт И. Леви - София Метална Илдал - София

Метална М. Селиктар, о. о. д-во - София Метална Пиетро Бертолоти - София Метална Крубор - София

Метална Болт - София Метална Робот - София Метална Център - София Метална Цехарт - София Метална Родно радио - София Метална Изидор Шери - София Метална Бр. Цекови - София Метална Н. Мардиросов - София Метална Рашко Лозанов - София Метална Оксижен - София Метална Бр. Петрови - София

Метална Финна механика - София Метална Изгрев - София Метална Бек - София

Метална Ганчо Дудрев - София Метална Вахрам - София

Метална Нова буква - София - Павлово Метална Христо Николов - Ботевград Метална Мина (Батия) - ботевградско Метална Чугун - Ангел Кашъмов - Самоков

Метална Инж. Бакърджиев - гара Столник - новоселско Ф-ка керамична Каменина - София - гара Илиенци

Ф-ка керамична Бр. Подем - София - Мод. предградие

 

Ф-ка керамична Соф. Каменина - София - Мод. предградие Ф-ка керамична Фаянс - София

Ф-ка керамична Порфаян - София - гара Искър Ф-ка керамична Изида - гара Новоселци

Ф-ка керамична Доцин - Нови хан, новоселско Ф-ка керамична Каменина - Перник

Ф-ка керамична Фаянс - Радомир

Ф-ка керамична Мрамор Гранит - с. Владая, софийско

Ф-ка керамична Огеопорни заводи - с. Симеоново, софийско Хим. ф-ка Колористка - гара Искър, софийско

Хим. ф-ка Дида - София

Хим. ф-ка Гюнтер Вагнер - София Хим. ф-ка Крес - София

Хим. ф-ка Пегас - София

Хим. ф-ка Любомир Колеков - София Хим. ф-ка Колективен труд - София Хим. ф-ка Хелиос, акц. д-во - София Хим. ф-ка Каст и Ехингер - София Хим. ф-ка Туба - София

Хим. ф-ка Шмолпласт - София Хим. ф-ка Оргахим - София Хим. ф-ка Алеко - София

Хим. ф-ка Елена Гайтанджиева - София Хим. ф-ка Раполин - София

Хим. ф-ка Химпоз - София

Хим. ф-ка Александър Ефтимов - София Хим. ф-ка Български универсал - София Хим. ф-ка Любен Кирмедчиев - София Хим. ф-ка Лабофарм - София

Хим. ф-ка Рата, о. о. д-во - София Хим. ф-ка Лист, съб. д-во - София Хим. ф-ка Флора - София

Хим. ф-ка Арома - София Хим. ф-ка Чурилов - София

Хим. ф-ка Делта, акц. д-во - София - Военна рампа Хим. ф-ка Ултрамарин - София

Хим. ф-ка Стеарин о. о. д-во - гара Искър Хим. ф-ка Бохима - София - с. Владая

Хим. ф-ка Младенов - с. Казичене - софийско Хим. ф-ка Асфалт - Радомир

Хим. ф-ка Инж. Генко Ганев - с. Яна, новоселско Хим. ф-ка Христо Баев, акц. д-во - с. Яна, новоселско

Хим. ф-ка Булхима, акц. д-во - гара Костенец, ихтиманско Хим. ф-ка Данубия, о. о. д-во - София - Дървенишко шосе Хим. ф-ка Мак - София

Хим. ф-ка Химза - София

Текст. боядж. Ландау, акц. д-во - с. Княжево - София Текст. боядж. Инж. Леви - София - Подуене

Текст. боядж. Кермеджиян - София - Княжево Текст. боядж. Елбека - гара Искър, софийско Текст. боядж. Нов Аналин - София - Княжево Текст. боядж. Александър Янакиев - София

 

Текст. боядж. Багра, о. о. д-во - София - Дървеница Текст. боядж. Кабо, акц. д-во - София - Павлово Текст. боядж. Ацев - София - Княжево

Текст. боядж. Н. Станоев - София- Княжево Текст. боядж. Баки, о. о. д-во - София - Княжево

Текст. боядж. Тодор Атанасов - София - Малашевци

Текст. боядж. Тодор Атанасов - София - кв. Хаджи Димитър Текст. боядж. Бр. Джаневи - с. Казичене, новоселско Печатница Художник - София

Печатница Идеал - София Печатница Хемус - София Печатница Подем - София Печатница Народен печат - София Печатница Идеал - София Печатница Литозвезда - София

Печатница "Одеон" - Крушев - София Печатница Рила - София

Печатница Книпеграф - София Печатница Трицвет - София

Печатница Целгра - Лито печат - София Печатница Стайков - София

Печатница А. Б. В. - София Печатница Камбана - София Печатница Драгиев - София Печатница Ново изкуство - София Печатница Изгрев - София Печатница Провадалиев - София Печатница Литопечат - София Печатница Полиграфия - София Печатница Линотип - София Печатница Бр. Миладинови - София

Печатница Съединени печатници - София Печатница Родина - София

Печатница Феникс - София Печатница Право - София

Печатница Стопанско развитие - София Печатница Одеон - София

Печатница България - София Печатница Преса - София Печатница Христо Данов - София Печатница Рила - София

Печатница Борис Ст. Петров - София Печатница Това Г. Мижаров - София Печатница Христо Стамболиев - София Печатница Кожухаров - София Печатница Априлов - София

Печатница Фар - София Печатница Елисей Петков - София Печатница А. Д. Костов - София Печатница Прогрес - София

Печатница Николов - Литограф - София Печатница Атанас Апостолов - София

 

Печатница България - София Печатница Балкан - София

Печатница Изкуство - М. Матеев - София - Горубляне Печатница Литография Роза - София

Печатница Трънков - София Печатница Прагер - София Печатница График - София Печатница Староманов - София Печатница Отец Паисий - София Печатница Несторов - София Печатница Синджирлиев - София Печатница Мадара, акц. д-во - София

Печатница Старшимир Икономов - София Печатница Сампатак, акц. д-во - София Печатница Здр. Хаджиев, акц. д-во - София Печатница Стоян Доганов - София Печатница Книжнина, акц. д-во - София Содол. ф-ка Крум Г. Трайков

Содол. ф-ка Борис Икономов - София Содол. ф-ка Нако Иванов Танев - София Содол. ф-ка Георги А. Неделков - София Содол. ф-ка Милан В. Димитров - София Содол. ф-ка Стефан В. Димов - София Содол. ф-ка Атанас М. Банчев - София

Содол. ф-ка Амброзия - Бр. Стаменови - София Содол. ф-ка Златна панега - Б. Ф. П. Българов - София Содол. ф-ка Христина Т. Стефанова - София

Содол. ф-ка Янко Цанев и Кирил Ранчев - София Содол. ф-ка Димитър Младенов - София

Содол. ф-ка Александър Т. Алексиев - София Содол. ф-ка Петър Червенков - София Содол. ф-ка Тодор П. Радев - София

Содол. ф-ка Стефан Ангелов Таков - София Содол. ф-ка Дунав - Никола Ангелов - София

Содол. ф-ка Матей Андреев Матеев - София - Княжево Содол. ф-ка Матей Андреев Матеев - София - Княжево Содол. ф-ка Бр. Влайкови - Ботевград

Содол. ф-ка Атанас Пенков - Ботевград Содол. ф-ка Никола Карчев - Ботевград Содол. ф-ка Никола Живков - Ботевград Содол. ф-ка Първан Г. Паунов - Брезник

Содол. ф-ка Захари Ал. Тенчев - с. Расник, брезнишко Содол. ф-ка Първан Ст. Георгиев - с. Кошарево, брезнишко Содол. ф-ка Бр. Станоеви - Годеч

Содол. ф-ка Стоян Петров - Драгоман - годечко Содол. ф-ка Илия Г. Гърчев - Дупница

Содол. ф-ка Кирил Г. Хаджиспасов - Дупница Содол. ф-ка Георги Ч. Димитревски - Дупница

Содол. ф-ка Васил Льольов, Моис Ч. Леви, Асен Марков - Дупница Содол. ф-ка Славе Ил. Пейчев - с. Бобов дол, дупнишко

Содол. ф-ка Стоилко М. Чимев - с. Кошарево, дупнишко Содол. ф-ка Стоил Коларов - Сапарева баня, дупнишко

 

Содол. ф-ка Петър Ил. Величков - Долистратово, дупнишко Содол. ф-ка Стефан Ал. Воденичаров - с. Рила, дупнишко Содол. ф-ка Никола Л. Сърбински - с. Рила, дупнишко

Содол. ф-ка Михаил Хр. Миловански - с. Рила, дупнишко Содол. ф-ка Стефан Пандурски - с. Стоб, дупнишко Содол. ф-ка Никола Ст. Манов - с. Бобошево, дупнишко

Содол. ф-ка Боян М. Коюбджийски - с. Бобошево, дупнишко Содол. ф-ка Стойко Н. Войнов - с. Флорош, дупнишко Содол. ф-ка Гине Д. Шиников - с. Флорош, дупнишко

Содол. ф-ка Иван Г. Калайджиев - с. Кочериново, дупнишко Содол. ф-ка Стефан Бочев - Ихтиман

Содол. ф-ка Борис Илиев Георгиев - Кюстендил Содол. ф-ка Димитър Топузов - Кюстендил Содол. ф-ка Илия Х. Костадинов - Кюстендил

Содол. ф-ка Димитър Ф. Гайтанджиев - Кюстендил Содол. ф-ка Богдан Хр. Стойков - Перник

Содол. ф-ка Кирил Н. Златков - Перник Содол. ф-ка Славчо Цв. Стоянов - Перник

Содол. ф-ка Велчо Ст. Омайски - с. Църква, пернишко Содол. ф-ка Първан Ст. Гиргинов - с. Батановци, пернишко Содол. ф-ка Марко Андреев - Радомир

Содол. ф-ка Успех - кооп. Радомир

Содол. ф-ка Велин Димитров - с. Кумарица, софийско Содол. ф-ка Павел Сп. Колев - с. Кремиковци, софийско Содол. ф-ка Сакатчиев - с. Костинброд, софийско Содол. ф-ка Павел - с. Банки, софийско

Содол. ф-ка Начо Димитров - с. Сливница, софийско Содол. ф-ка Душко Велков - с. Сливница, софийско  Содол. ф-ка Михаил Д. Михаилов - с. Лакатник, софийско Содол. ф-ка Славе - с. Реброво, софийско

Содол. ф-ка Стойчо Горчиев - Своге, софийско Содол. ф-ка Атанас Паунов - с. Искрец, софийско Содол. ф-ка Гошнаков - с. Бов, софийско

Содол. ф-ка Извор - Самоков

Содол. ф-ка Наслада - Б. Тулев - Самоков Содол. ф-ка Георги Торлаков - Самоков Содол. ф-ка Янко Коджов - Самоков Содол. ф-ка Банко Манов - Трън

Дарак Йордан Гълъбов - София Дарак Димитър Серафимов - София Дарак Бр. Христови - София

Дарак Равенство - София

Дарак Тодор Константинов - София Дарак Борис Котошев - София

 

Дарак Аврам Ш. Машиях - София Дарак Ангел Хр. Дрезгачев - София Дарак Киркор Закарян - София Дарак Петър Н. Шопов - София Дарак Обнова о. о. Д-во - София Дарак Димитър М. Делев - София Дарак Алекс. Ив. Тодоров - София Дарак Алекс. Д. Младенов - София Дарак Огнян Гр. Стоянов - София Дарак Бр. Христови - София Дарак Иван Христов - София

Дарак Иван Ст. Кутупанов - София

Дарак Георги Стоилков, Кирил Петров и Карамфила Петрова - София Дарак Петър Райчинов - Ботевград

Дарак Иван П. Карчев - Ботевград Дарак Атанас Вичев - Ботевград Дарак Христо Колев - Ботевград

Дарак Илия В. Ценов - с. Радотина, ботевградско Дарак Петър Ганев - с. Радотина, ботевградско

Дарак Триф. В. Тричковски - с. Радотина, ботевградско Дарак Бр. Василеви - с. Своде, ботевградско

Дарак Петко Пеев - с. Врачеш, ботевградско

Дарак Бр. Н. и Ат. Грамчеви - с. Скравена, ботевградско Дарак Нако Ц. Илчев - с. Лъджене, ботевградско

Дарак Драган М. Пенчовски - с. Литаково, ботевградско Дарак Васил Райчинов - Етрополе

Дарак Дончо Райчинов - Етрополе Дарак Иван Хр. Билев - Етрополе

Дарак Начо Г. Стамболийски - Етрополе Дарак Иван Алипиев - Етрополе

Дарак Михаил Хр. Димитров - Брезник Дарак Сава Стефанов - Брезник

Дарак Бр. Янкови - с. Бегунци, брезнишко Дарак Бр. Маринови - с. Д. Секирна, брезнишко Дарак Стоил Антов - с. Режанци, брезнишко

Дарак Величко Дойчев - с. Д. Секирна, брезнишко Дарак Георги Ст. Георгиев - Годеч

Дарак Цвятко Ил. Келепирков - Годеч Дарак Симеон Ст. Кирилов - Годеч

Дарак Бр. Станоеви - с. М. Малово, годечко Дарак Любен Кирков - с. Калотина, годечко Дарак Йордан Гълъбов - с. Драгоман, годечко Дарак Бр. Гьошеви - с. Ялботина, годечко Дарак Светлен А. Вучков - с. Бучино, годечко Дарак Александър Витокомгилски - Дупница Дарак Аспарух Т. Аджаров - Дупница

Дарак Константин Ив. Крантов - Дупница Дарак Йордан Таушанов - Дупница

Дарак Георги Николов - с. Червен бряг, дупнишко

Дарак Костадин Гребеничарски - с. Сепар. баня, дупнишко Дарак Станке Т. Николов - с. Рила, дупнишко

Дарак Никола Хр. Ганчев - с. Рила, дупнишко

 

Дарак Бр. С. Калайджийски - с. Драгодан, дупнишко Дарак Георги С. Хаджийски - с. Драгодан, дупнишко Дарак Иван Ал. Иванов - с. Долистратово, дупнишко Дарак Георги Хр. Страшников - с. Бобошево, дупнишко Дарак Александър Тонев - с. Баланово, дупнишко

Дарак Стоян Фетфаджийски - Ихтиман Дарак Иван Цветанов - Ихтиман

Дарак Бр. Пандезови - Ихтиман

Дарак Ангел Ст. Косев - с. Долна баня, ихтиманско Дарак Благо В. Иванов - с. Долна баня, ихтиманско Дарак Георги Л. Странски - с. Долна баня, ихтиманско

Дарак Мара Николова Стоева - с. Долна баня, ихтиманско Дарак Чавдаров и С-ие Алексиев - с. Момина баня, ихтиманско Дарак Георги Н. Илчев - с. Костенец, ихтиманско

Дарак Костадин Ст. Сотиров - с. Вакарел, ихтиманско Дарак Любен Фуклярски - с. Ваксево, кюстендилско Дарак Манол Валявички - с. Ваксево, кюстендилско Дарак Янаки Дойчинов - с. Ваксево, кюстендилско Дарак Борис Н. Радев - Кюстендил

Дарак Стефан Г. Сушички - Кюстендил Дарак Иван Г. Котов - Кюстендил Дарак Буко Ис. Конфорти - Кюстендил

Дарак Алберт Ис. Конфорти - Кюстендил Дарак Кръстю Ст. Бладски - Кюстендил Дарак Тодор Атанас Костов - Кюстендил

Дарак Стоил Георгиве и Ал. Иванов - с. Згледници, новоселско Дарак Стоян Михайлов - с. Г. Раковица, новоселско

Дарак Добри Бошев - с. Робертово, новоселско Дарак Дине Кръстев - Новоселци

Дарак Найден Грозданов - Новоселци

Дарак Георги Т. Генчев - с. Осоица, новоселско Дарак Елена Н. Кръстева - с. Осоица, новоселско

Дарак Константин Г. Терзийски - с. Осоица, новоселско Дарак Асен Ст. Петров - с. Априлово, новоселско Дарак Евлоги Михайлов - Перник

Дарак Щерю Щерев - Перник Дарак Стоил Ил. Аначков - Перник

Дарак Мирчо Ст. Георгиев - с. Батановци, пернишко Дарак Андон Д. Генов - с. Крапец, пернишко

Дарак Велин Н. Гьолски - с. Църква, пернишко Дарак Милан Игов - Перник

Дарак Бр. Манолови - Пирдоп Дарак Трифон Хр. Павлов - Пирдоп

Дарак Стойчо Барзилов - с. Челопеч, пирдопско

Дарак Параскева Ив. Кирякова - с. Мирково, пирдопско Дарак Георги Д. Терзийски - с. Златица, пирдопско Дарак Грозю И. Калцов - с. Петрич, пирдопско

Дарак Асен Н. Манчев - с. Смолско, пирдопско Дарак Георги Ив. Зверинов - с. Буново, пирдопско Дарак Серафим Димитров - Радомир

Дарак Първан Златков - с. Кондофреи, радомирско Дарак Бр. Лазарови - с. Сиришник, радомирско

 

Дарак Лазар Божурин - с. Дивля, радомирско

Дарак Иван Тошков - гара Канджулица, радомирско Дарак Пане Велев - гара Канджулица, радомирско Дарак Миле Николов - с. Земен, радомирско

Дарак Никола Стойнов - с. Житуша, радомирско Дарак Н. Стоянов - с. Обрадовци, софийско Дарак Гьорев - с. Сливница, Софийско

Дарак Поптодоров - с. Алдомировци, софийско Дарак Виден Петров - с. Своге, софийско Дарак Трайчо Д. Попов - с. Своге, софийско Дарак Бр. Ботюви - с. Искрец, софийско

Дарак Бр. Щурикови - с. Лакатник, софийско Дарак Георги Ламбров - с. Лакатник, софийско Дарак Ангел Сименов - с. Заседе, софийско Дарак Пенка Ангелова - с. Оградище, софийско Дарак Антон Георгиев - с. Батулия, софийско Дарак Петър Диков - с. Осеновлак, софийско Дарак Георги Цвятков - с. Своге, софийско Дарак Асен Пешин и брат - Самоков

Дарак Димитър Гривеев и брат - Самоков Дарак Мих. и Ник. Григееви - Самоков Дарак Никола Касабов - Самоков

Дарак Борис Стойнов - Самоков

Дарак Драган Иванов - с. Филиповци, трънско

Дарак Тодор Радованов - с. Забелски ханове, трънско Дарак Асен Костов - с. Долна Мелна, трънско Дарак Стари Тодоров - Трън

Дарак Левчо Петров - с. Забел, трънско Текс. боядж. Слатина-апретура - София Печатница Съгласие - София Печатница Рахвира - София

Печатница Мир - София Литография Щастие - София Дарак Огнян Григоров - София Содол. ф-ка Павел Николов – София ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

Металн. обраб. Прогрес - Бр. Симпадови - Плевен Металн. обраб. Иван Христов Бурджев и брат - Плевен Ф-ка керамика Дунавия, о. о. д-во - Плевен

Печатница Златолира - Плевен Печатница Мутавчиев - Плевен Печатница Изгрев - Плевен Печатница Бр. Игнатови - Плевен

Дарак Нено Вълчев - с. Пордим, плевенско

Дарак Димитър Църлов - с. Оряховица, плевенско Дарак Гено Пенков Тодоров - с. Махлата, плевенско Дарак Бр. Кьосеви - с. Славовица, плевенско

Дарак Игнат Александров - с. Тръстеник, плевенско Дарак Бр. Шишкови - с. Тръстеник, плевенско

Дарак Бр. Михайлови - с. Рибен, плевенско

Дарак Наследници А. Халачев и Ел. Д. Спасова - Плевен Дарак Михаил Йордан Хайтов - Плевен

 

Дарак Петър Илиев и син - Плевен Дарак Страшимир Геров - Плевен

Метална Иван Л. Данков - Габрово - Бичкиня Метална Никола Митев - Габрово - Бичкиня Метална х. Ножаров Митев - Габрово - Н. махала Метална Перо Станков - Габрово

Строит. мат. Иван Д. Генов - Габрово Производ. лед Сила - Габрово Печатница Изкуство - Габрово

Содол. ф-ка Тодор Ц. Бръчков - Габрово Текст. бояд. Стойко Тодоров - Габрово Текст.  бояд. Синкевица - Габрово Текст. бояд. Йонко Минчев - Габрово Печатница Модерно изкуство - Габрово

Печатница Тодор Фортунов - В. Търново Печатница Ролевски-Дамянов - В. Търново Дарак Урания - В. Търново

Дарак Петър Кънев и Сие - В. Търново

Дарак Алекси Моховеев - с. Ресен, великотърнодско

Дарак Пройно Мерджанов - с. Полски тръм., великотърновско Дарак Балкания, о. о. д-во - с. Полски тръмбеш, великотърновско Дарак П. З. Поборников - с. Полски Тръмбеш, великотърновско Содол. ф-ка Илия Пантелеев и Марко Матев - В. Търново

Содол. ф-ка Иван и Неделко Сарънеделкови - В. Търново Содол. ф-ка Атанас Йор. Атанасов - В. Търново

Содол. ф-ка Иван Иванов Витанов - с. Ресен, великотърновско Содол. ф-ка Кооп. Малина - с. Килифарево, великотърновско

Содол. ф-ка Бр. Бошкови съб. д-во - с. Полски Тръмбеш, великотърновско Содол. ф-ки Иван Павлев Гюров - с. Пушево, великотърновско

Содол. ф-ка Кооп. Малина - Горна Оряховица Печатница Димитър Иванов - Горна Оряховица

Печатница Стати Карапетров - с. Стражица, горнооряховско

Дарак Йордан Йорданов Хаджиенев - с. Долна Оряховица, горнооряховско Дарак Атанас Н. Ников - с. Теодосиево, горнооряховско

Дарак Йордана Г. Т. Вачкова - Горна Оряховица Метална Борис Николов - Севлиево

Метална Георги Ив. Цоков - Севлиево

Метална Бр. Атанасови, о. о. д-во (Техника) - Севлиево Метална Петко Щърбанов (Балкан) - Севлиево Метална Бр. Хаджийски о. о. д-во - Севлиево Печатница Косю Сърбинов - Севлиево

Печатница Сава Калименов - Братство - Севлиево Печатница Стефан Стоянов - Графит - Севлиево Дарак Нейчо Томов - Севлиево

Дарак Бошко Абаджиев - Севлиево

Дарак Стойчо Р. Карачков - с. Добромирка, севлиевско Содол. ф-ка Съединение, о. о. д-во - Севлиево

Содол. ф-ка Борис Кантарджиев - Севлиево Содол. Росица - Кооперация - Севлиево

Содол. ф-ка Амброзия - с. Сухиндол, севлиевско Текст. бояд. Калчо и Иван Бояджиеви - Севлиево Метална Успех - Севлиево

 

Печатница Ил. Иванов и Иван Стоянов и др. - Ловеч Дарак Панама, акц. д-во - Ловеч

Дарак Никола Илиев и Сие - Ловеч Дарак Цаньо Панчев и Сие - Ловеч

Дарак Петър Николов, акц. д-во - с. Йоглав, ловешко Дарак Асен Кръстев Газдов - с. Летница, ловешко Дарак Петко Семков - с. Александрово, ловешко Дарак Стоян Лазаров & Сие - Радювене, ловешко Содол. ф-ка Н-ци Марин К. Савов - Ловеч

Содол. ф-ка Лазар Лазаров и син - Ловеч Содол. ф-ка Иван Лазаров - Ловеч Содол. ф-ка Кооп. Баш-бунар - Ловеч Мес. колб. Кооп Освобождение - Ловеч Метална Емфа ф-ка - Троян

Печатница Балкан - Троян Печатница Гутенберг - Троян Печатница Култура - Троян

Дарак Стефан Маревски, съб. д-во - Троян Дарак Димитър Дудевски - Троян

Дарак Марко Чакъров и син - с. Дебнево, троянско Дарак Васил Влановски - Троян

Дарак Марин Калчев - Троян Содол. ф-ка Иван Ив. Вачев - Троян Содол. ф-ка Георги Рачев - Троян

Содол. ф-ка Бр. Дренски - с. Орешак, троянско

Содол. ф-ка Иван Д. Кацаров и брат - с. Дебнево, троянско

Содол. ф-ка Петко Маринов Василев и син - Дълбок дол, троянско Дарак Васил Лалев Семичков - с. Орешак, троянско

Дарак Андрея Бенев Лазаров - с. Черни Осъм, троянско

Дарак Никола Ив. Гръцкин и Н. Моев - с. Г. Желязна, троянско Дарак Братя Дулеви - с. Дебнево, троянско

Дарак Лальо В. Ралчев - с. Калеица, троянско Дарак Велика Найденова - с. Калейца, троянско Содол. ф-ка Симеон Пеев и Сие - Елена

Содол. ф-ка Кооп. "Единство" - Елена Метална Борис Павлов Семков - Трявна Дарак Грозю Вълчев Грозев - Дряново Дарак Иван М. Хайнаджиев - Дряново Дарак Пейчо В. Богданов - Дряново Дарак Иван М. Генчев - Трявна

Дарак Митю Т. Бояджиев - с. Бошковци, тревненско Дарак Братя Маневи - с. Белица, тревненско

Дарак Иван Дамянов - с. Гостиница, тревненско Дарак Калчо Зафиров - Дряново

Содол. ф-ка Тотю Симеонов Коларов - Трявна Содол. ф-ка Пенчо Генчев Тулешков - Дряново Дарак Данчо Тотев Георгиев - Трявна

Дарак "Вретено", ф-ка - Трявна

Метална Креватна ф-ка Дечев - Павликени Дарак Н-ци Марин Базакови - Павликени Дарак Киро Валачев и синове - Павликени Дарак Генчо Венков Тропчев - Павликени

 

Дарак Иван Ванев - Павликени

Дарак Костадин С. Аросов - с. Бяла черква, павликенско Дарак Неделчо Д. Нечев - с. Горско сливово, павликенско Дарак Бр. Илиеви и Попови - с. Долня Липница, павликенско Дарак Йорданка Ю. Вачкова - Павликени

Печатница иван Ванев и брат - Павликени Печатница Братя Венкови - Павликени Печатница Асен Д. Паничков - Свищов Печатница Владимир Янакиев - Свищов Печатница Живка П. Славкова - Свищов

Дарак Поп Ганчев, Бончев - с. Стижерово, свищовско Дарак Илия Г.  Ангелов - с. Морава, свищовско

Дарак Тодор Хр. Стаевски - с. Драгомирово, свищовско Дарак Братя Херман - с. Белене, свищовско

Дарак Злати Ангелов и Сие - с. Хаджи-Димитрово, свищовско Дарак Никола Първанов - с. Козар-Белене, свищовско

Дарак Братя Ст. Божинови - с. Босилковци, свищовско Дарак Тодор Хр. Грудев - с. Павел, свищовско

Дарак Пенчо Тр. Вачков - Свищов

Дарак Цветан Неделчев и Сие - Новград, свищовско Дарак Ефтим А. Генков - с. Българене, свищовско

Дарак Алеко Николов Георгиев - с. Караманово, свищовско Дарак Георги Атанасов Ламбов - с. Царевец, свищовско Дарак Братя П. К. Арнаудови - с. Татаре, свищовско Дарак Рекорд, о. о. д-во - с. Гулянци, никополско

Дарак Борис Първанов - с. Гулянци, никополско Дарак Радул Станчев - с. Гиген, никополско Дарак Никола Палихов - с. Гиген, никополско Дарак Братя Семови - с. Трънчовица, никополско Дарак Н-ци Кодови - с. Ново село, никополско Дарак Сава Г. Петков - с. Жернов, никополско Дарак Георги В. Хинов - с. Брест, никополско Содол. ф-ка Семко Иванов - Никопол

Текст. бояд. Флори Станкулов - с. Гиген, свищовско Текст. бояд. Димитър Ц. Ангелов - с. Гулянци, свищовско Дарак Христо Чорбанов - Луковит

Дарак Васил Георгиев - Червен бряг Дарак Иван Георгиев - Червен бряг

Дарак Лало Пиперов - с. Дерманци, луковитско Печатница Пенчо Влахов - Луковит

Печатница Павел Йорданов Денийски - Луковит Печатница Стефан А. Стамболийски - Червен бряг Печатница Методи Т. Бански - Червен бряг

Дарак Стоян Маринов Димов - Тетевен

Дарак Марин Н. Тепавичаров - с. Рибарица, тетевенско Дарак Дочо Иванов Лозанов - с. Рибарица, тетевенско Дарак Братан Р. Братанов - с. Гложене, тетевенско Дарак Мичо Колев Милев - с. Гложене, тетевенско Дарак Павел Данчев Блъсков - с. Черни Вит, тетевенско Дарак Лалю Дудевски - с. Ябланица, тетевенско

Дарак Марко Лесидренски - с. Лесидрен, тетевенско Дарак Бошко Стоянов - с. Лесидрен, тетевенско

 

Дарак Тодор Драганов - с. Лесидрен, тетевенско Дарак Иван Резанов - с. Български извор, тетевенско Дарак Краьо Н. Краев и сие - с. Гложене, тетевенско

Дарак Христо Колев Тотев - с. Брусенски ханове, тетевенско Дарак Иван Колев Кутевски - Тетевен

Дарак Никола Брайнов - с. Къневци, еленско Содол. ф-ка Братя Бръчкови - Г. Оряховица Содол. ф-ка Вера Чамурова - Г. Оряховица

Содол. ф-ка Бошнаков - Н. Иванов Пиперов - Г. Оряховица Содол. ф-ка Иван Ивачов Вачев - Троян

Содол. ф-ка Георги Рачев - Троян

Содол. ф-ка Минко П. Бойновски - с. Дълбок дол, троянско Содол. ф-ка Дишо Ст. Георгиев - Троян

Содол. ф-ка Свещ. Михаил Недев - с. Голяма желязна, троянско Ръкавичар. "Рила" - Хитров - Ненов - Ловеч

Ръкавичар. Иван Колев - Ловеч Ръкавичар. Миню Цанков - Ловеч Колбасн. Братя Бояджиеви - Елена Печатница Борис Стремски - Тетевен

Текст. бояд. Калчо х. Ганев и Сие - Сливен

Дарак Христо Ив. Калчев - с. Горна Росица, севлиевско Метална "Солидарност" - Севлиево

Метална Васил Киров Писков – Севлиево

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Металообр. Бр. Цанови - Пловдив Металообр. Н-ци Иван Генов - Пловдив Металообр. Бр. Чилови - Пловдив Металообр. Иван Нейков, съб. д-во - Пловдив Металообр. Мадара - Пловдив

Металообр. Интекст - Пловдив Металообр. Херкулес - Пловдив Металообр. Звезда - Пловдив Металообр. Турмус - Пловдив Металообр. Златен лъв - Пловдив Химическа Охра - Пловдив Химическа М. Симеонов - Пловдив

Химическа Петко Вакрилов - Пловдив

Химическа I Българска ф-ка за сода каустик - Пловдив Химическа Бр. Свирачеви - Пловдив

Картонажна Борислав Иванов - Пловдив Картонажна Сиди и Бенбасат - Пловдив Шапкарска Бр. Попови - Пловдив Печатница Иван Георгиев - Пловдив Печатница 11 май - Пловдив

Печатница Отец Паисий - Пловдив Печатница Модерна печатница - Пловдив Печатница Юг - Пловдив

Дарак Тотю Ив. Дудевски - Пловдив Дарак Васил Ст. Милевски - Пловдив Дарак Илия Ив. Кашилски - Пловдив Дарак Сами Леви Иси - Пловдив Дарак Елена Цокова - Пловдив

 

Дарак Кооп. Солидарност - Пловдив

Химическа Медингер, о. о. д-во - гара Кричим, пловдивско Химическа К. Берлинов и Сие, о. о. д-во - гара Кричим, пловдивско Консервна Тодор Тевекелиев - гара Кричим, пловдивско Консервна Дамят, о. о. д-во - гара Кричим, пловдивско

Консервна Троянка, о. о. д-во - гара Кричим, пловдивско Химическа Юзини Ира-Игнат Иванов - гара Кричим, пловдивско Содол. ф-ка Иван Стоилов - с. Кричим, пловдивско

Содол. ф-ка Любен Д. Стоилов - гара Кричим, пловдивско Содол. ф-ка Стоил Д. Стоилов - гара Кричим, пловдивско Дарак Рангел п. Христов - с. Царимир, пловдивско

Дарак Стоян И. Кашилски - с. Голям чардак, пловдивско Дарак Георги В. Маджаров - с. Кричим, пловдивско Дарак Петър Й. Попов - с. Кричим, пловдивско

Дарак Иван Д. Бакалски - с. Калоянов, пловдивско Дарак Тодор Н. Бекиров - с. Калояново, пловдивско Дарак Павел Д. Карабов - с. Житница, пловдивско Дарак Бр. Станджикови - с. Ръжево Конаре, пловдивско Дарак Димитрия А. Филипова - с. Воисил, пловдивско Дарак Вела Р.  Киримова - с. Воисил, пловдивско

Дарак Гено П. Рангелов - Строево, пловдивско Дарак Рангел К. Кънчев - с. Колековец, пловдивско Дарак Михаил И. Запрянов - с. Маноле, пловдивско Дарак Иван Чобанов - с. Маноле, пловдивско Дарак Иван Т. Ряпов - с. Белозем, пловдивско

Дарак Иван Йозов Замярски - с. Секирово, пловдивско Дарак Никола Л. Безергянов - с. Старосел, пловдивско Дарак Георги Н. Пенчев - с. Граф Игнатиево, пловдивско Дарак Бр. Христо и Атанас Коеви - с. Стряма, пловдивско Дарак Бр. Петкови Лесови - с. Стряма, пловдивско

Дарак Бр. Христо и Тодор Коеви - с. Стрелци, пловдивско Дарак Иван Атанасов Садърски - с. Бенковски, пловдивско Дарак Г. М. Сандалски и Ив. Лабовски - с. Брезово, пловдивско Дарак Запрян Ст. Минчев - с. Цалапица, пловдивско

Метална Бр. Христеви - Асеновград Дарак Тодор Аргиров Тодоров - Асеновград Дарак Георги Хр. Гривов - Асеновград

Дарак Иван Георгиев Батаклиев - Асеновград Дарак Михаил Аргиров Червенлиев - Асеновград Дарак Янко Хр. Гривов - Асеновград

Дарак Бр. Милков и Сие - с. Поповец, асеновградско Дарак Стафан Благоев Иванов - с. Садово, асеновградско Дарак Димитър Панайотов - Асеновград

Дарак Георги Ангелов и Сие Радко Овчаров - с. Патр. Ефтимово, асеновградско Дарак Бр. Червенлиеви - Асеновград

Дарак Калайджиев - с. Тополово, асеновградско Дарак Иван Джалатев - с. Катуница, асеновградско Дарак Иван Джалатев - с. Павелско, асеновградско

Дарак Паскал А. Баркалов - с. Чепеларе, асеновградско Содол. ф-ка Славе Попов - с. Катуница, асеновградско

Содол. ф-ка Н-ци Георги Лазаров - с. Наречен бани, асеновградско Содол. ф-ка Атанас Вълков - с. Чепеларе, асеновградско

 

Содол. ф-ка Атанас Талев - Асеновград Содол. ф-ка Георги Ангелов - Асеновград Содол. ф-ка Тодор Чиликов - Асеновград

Содол. ф-ка Кръстю Малинов и А. Пехливанов - Асеновград Содол. ф-ка Христо Паскалев - Асеновград

Содол. ф-ка Бр. Бозови - Асеновград Печатница Васил Дърваров - Асеновград Печатница Мария Кишкилова - Асеновград Химическа Мавродиева и Боеджиев - Смолян Металопр. Христо Тодоров Тачев - Карлово Дарак Кезим Сюлейманов - Карлово

Дарак Бр. Ботеви - Карлово

Дарак Александър Х. Марков - Карлово

Дарак Александър Л. Стойков - с. Баня, карловско Дарак Иван Марков - с. Баня, карловско

Дарак Пенчо Дамянов и Карабайракови - с. Каравелово, карловско Дарак Бр. Алишеви - с. Каравелово, карловско

Дарак Бр. Сюлейман Алишеви - с. Бегово, карловско Дарак Стойко Чакъров - с. Бегомци, каловско

Дарак Никола Хр. Чакъров - с. Горни Домлян, карловско Дарак Тодор Коджейков - Калофер

Дарак Бр. Минкови - с. Ив. Вазов, карловско Дарак Бр. Банкови - с. Дъбене, карловско

Дарак Христо Т. Енчев - с. Черничево, карловско Содол. ф-ка Борис Кишкилов - Карлово

Содол. ф-ка Михаилр Кишкилов - с. Баня, карловско Содол. ф-ка Стефан Бойчев - с. Хисар, карловско

Содол. ф-ка Свещ. Георги Бранков - с. Соколица, карловско Содол. ф-ка Лало Хр. Калин - Карлово

Содол. ф-ка Йото Иванов Йотов - Карлово Содол. ф-ка Иван Николов - Първомай Содол. ф-ка Христо К. Христов - Първомай

Содол. ф-ка Тодор Запрянов Колев - Първомай Содол. ф-ка Ангел П. Галачев - Първомай

Содол. ф-ка Петър Т. Петров - с. Попово, първомайско Содол. ф-ка Иван Г. Манолов - с. Скобелево, първомайско Дарак Батмазиян, съб. д-во - първомайска

Дарак Киркор Матмазиян - Първомай

Дарак Петър Т.  Петров - с. Попово, първомайско

Дарак Манол Павлов и Ил. Хаджиминев - с. Дебър, първомайско Дарак Колю Д. Вълков - с. Дебър, първомайско

Дарак Колю П. Янев и Ив. Цанев С-ие - с. Дебър, първомайско Дарак Милен Тилев - Първомай

Мелн. камъни Делчо и Коста К. Терзиеви - с. Скобелево, първомайско Мелн. камъни Грозю Малчев - с. Скобелево, първомайско

Печатница Бр. К. Ив. Гюлеметови - Пещера Дарак Исак Финци - Пещера

Дарак Демир П. Демирев - Пещера Дарак Атанас Ст. Атанасов - Пещера

Дарак Ангел Г. Янев - с. Батак, пещерско

Дарак Георги Благоев Славов - с. Батак, пещерско Печатница Стефан и Т. Пенов - Панагюрище

 

Дарак Нено Д. Калагларски - Панагюрище Дарак Коста Захариев - Панагюрище Дарак Делчо Р. Чочев - Панагюрище

Дарак Тодор К. Стоев, Ат. Д. Чолаков - с. Долно-левски, панагюрско Дарак Димитър А. Костов - с. Стрелча, панагюрско

Дарак Леко П. Даскалов - с. Баня, панагюрско

Содол. ф-ка Никола А. Гуджев - с. Стрелча, панагюрско Килимар. Стоян и Петко Драготеви - с. Поибрене, панагюрско Килимар. Стойко Сурликов - с. Баня, панагюрско

Килим. р-ца Лука Зампулов - Панагюрище Килим. р-ца Мардирос Дердерян - Панагюрище Килим. р-ца Елиза Богосиян - Панагюрище Килим. р.ца Оник Саркасиян - Панагюрище Килим. р-ца Анна Бекярова - Панагюрище Килим. р-ца Мелик Бедикиян - Панагюрище

Дарак Стоян К. Иливанов - с. Малко Конаре, пазарджишко Дарак Марко И. Бекяров - с. Калугерово, пазарджишко Дарак Стоян Н. Ненов - с. Драгомир, пазарджишко

Дарак Мария Исидорова - с. Лъжене, пазарджишко Дарак Стоянка Г. Исидорова - Пазарджик

Дарак Ангел В. Стамболийски - с. Звъничево, пазарджишко Дарак Владо Хр. Иванов - Пазарджик

Дарак Кръстана П. Илиева - Пазарджик

Дарак Васил П. Тороманов - с. Звъничево, пазарджишко Дарак Тодор И. Куков - с. Черногорово, пазарджишко Дарак Петър Кондов - с. Чепино, пазарджишко

Дарак Благо Ст. Чавдаров - с. Звъничево, пазарджишко Дарак Георги Т. Шопов - с.Ветрен, Пазарджишко Дарак Иван Димов - с. Лесичово, пазарджишко

Дарак Димитър Бараков - с. Славовица, пазарджишко Дарак Цветана Р. Адамска - с. Мененкьово, пазарджишко Дарак Бр. Божилови - с. Мененкьово, пазарджишко

Дарак Бр. Николови Станкови - с. Мененкьово, пазарджишко Дарак Добри Д. Лъджев - с. Драгомир, пазарджишко

Дарак Георги Лазаров - с. Лъджене, пазарджишко Дарак Исидор Д. Колчаков - с. Лъджене, пазарджишко Дарак Марко Ст. Велев - с. Калугерово, пазарджишко Дарак Крум Г. Табаков - с. Саранево, пазарджишко Дарак Георги Лъджев - с. Драгомир, пазарджишко Дарак Ангел Ст. Велев - с. Калугерово, пазарджишко

Дарак Кръстю Гълъбинов - с. Черногорово, пазарджишко Дарак Пене Ст. Сестримски - с. Звъничево, пазарджишко Содол. Ф-ка Стоян Н. Димитров - Пазарджик

Содол. ф-ка Сотир Ст. Тасков - Пазарджик Содол. ф-ка Владимир М. Лазаров - Пазарджик Содол. ф-ка Александър М. Дъбов - Пазарджик Содол. ф-ка Костадин Шаханов - Пазарджик Содол. ф-ка Васил Д. Христов - Пазарджик Содол. ф-ка Хараламби И. Михайлов - Пазарджик

Содол. ф-ка Стоян А. Стоименов - гара Сараньово, пазарджишко Содол. ф-ка Иван Ст. Пепеляков - гара Сараньово, пазарджишко Содол. ф-ка Стоян Г.  Узунов - с. Ветрен, пазарджишко

 

Содол. ф-ка Георги Т. Цветански - гара Белово, пазарджишко Содол. ф-ка Георти А. Михайлов - с. Мом. Клисура, пазарджишко Содол. ф-ка Спас Ив. Жупов - с. Калугерово, пазарджишко Содол. ф-ка Стоян Г.  Кървачев - с. Црънчево, пазарджишко Содол. ф-ка Димитър Н. Димитров - Черногорово, пазарджишко Содол. ф-ка Иван Н. Петров - с. Бошуля, пазарджишко

Содол. ф-ка Борис п. В. Банкин - с. Ветрен, пазарджишко Содол. ф-ка Никола Д. Гърдев - с. Церово, пазарджишко Содол. ф-ка Илия Ж. Димов - с. Динката, пазарджишко Содол. ф-ка Атанас Д. Стоилов - с. Лъджене, пазарджишко

Содол. ф-ка Димитър Ф. Епитропов и Пеев - с. Лъджене, пазарджишко Содол. ф-ка Васил Г. Пеев - с. Чепино, пазарджишо

Содол. ф-ка Костадин Г. Балкаджиев - с. Ракитово, пазарджишко Содол. ф-ка Георги Х. Попов - с. Ракитово, пазарджишко Метална "Електрон - Пловдив

Содол. ф-ка Георги Ат. Гуджев - с. Стрелча, панагюрско Дарак Бр. Костадинови - с. Садово, асеновградско Дарак Иван Благоев - с. Садово, асеновградско ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Металообр. Вулкан, акц. д-во - Варна Металообр. Лорм, акц. д-во - Варна Металообр. Струг, В. Енгибаров - Варна Металообр. Янко Зантопулов - Варна Металообр. Г. Карамфилов и Сие - Шумен Металообр. Силика - Хр. Маринов - Шумен Фин. керам. Китка акц. д-во - Нови Пазар Фин. керам. Напредък акц. д-во - Каспичан

Стр. матер. I Бълг. ф-ка за огнеоп. матер. Михайлов - Жеков - с. Белослав, варненско

Химическа Алекси Гюров - Варна Химическа П. Байнов и Ранчев - Шумен

Химическа Бр. Теневи - с. Река Девня, варненско Химическа Токалом о. о. д-во - Варна

Кон. чукал. Стоьо Димитров - с. Оброчище, балчишко

Кон. чукал. Стоьо Димитров - с. Белоклас - генералтошево Химическа Добринка ф-ка - Варна

Стр. матер. Нова индустрия акц. д-во - с. Божидар, новопазарско Хлебопекар. Ради Бешков - Добрич

Хлебопекар. Ради Бешков - Добрич

Металообр. Пенчо Д. Пенчев и Иван Илиев - Попово Металообр. Димитър Г. Начев и брат - Попово Металообр. Деньо Цанев и С-ие - Попово Печатница Иван Ст. Калчев - Попово

За лед Маслена индустрия О. о. д-во - Провадия Дарак Стефан Димитров - Провадия Печатница Коста Ганчев - Провадия

Печатница Н-ци на Нено Н. Пейнерлиев - Провадия Содол. фабрика Велю Неделков - Провадия

Содол. фабрика Васил Хараланов - Провадия Дарак Марин Атанасов Радев - Варна Дарак Йордан Желев Йорданов - Варна Дарак Коста Ив. Костов - Варна

 

Дарак Парашкева Атанасова Радева - Варна Дарак Марин Георгиев - Варна

Дарак Балкан Д-во - Варна

Хладилник Ф-ка на Параскевов, Генчев, Киряков - Варна Дарак Тодор Димов - с. Ботево, варненско

Дарак Желязко Славов - с. Ботево, варненско

Дарак Никола Драг. Николов - с. Ген. Киселов, варненско Дарак Неньо Н. Арабаджиев и Сие - с. Момино, варненско Дарак Димитър П. Даракчиев - с. Момино, варненско

Дарак Хасан Сюлеиманов - с. Ген. Кантарджиево, варненско Дарак Андон Филчев - с. Ген. Кантарджиево, варненско Дарак Георги Димитров Георгиев - с. Река Девня, варненско Дарак Димитър Рачев Стоев - с. Пясъчник, варненско  Дарак Георги Янакиев Коюмджиев - с. Чернево, варненско Дарак Недко Маринов - с. Садово, варненско

Дарак Бр. Д. и Ст. Георгиеви - с. Водица, варненско Дарак Петър Таков Габаров - с. Голица, варненско Дарак Стойче М. Стойчев - с. Солник, варненско Дарак Никола Стоянов Петров - с. Бояна, варненско Дарак Стоян Маринов Шиков - Търговище

Дарак Генчо Денев Генев - Търговище Дарак Владимир Николов - Търговище Дарак Стефка Дим. Кюлюрова - Търговище

Дарак Никола Петров - с. Макариополско, търговишко Дарак Петър Радев - Търговище

Дарак Васил Бояджиев - Търговище

Содол. ф-ка Георги Дечев и Мария Г. Дечева - Търговище Содол. ф-ка Н-ци Стоян Х. Стойкови - Търговище Содол. ф-ка Желю Бонев - Търговище

Металообр. Симеон х. А. Маринов - Търговище Печатница Иван Краев - Търговище Печатница Борис М. Мингишев - Търговище Содол. ф-ка Велико Цветков - Преслав

Содол. ф-ка Колю Жеков - Преслав

Содол. ф-ка Цветко Екимов - с. Върбица, преславско Дарак Бр. Титови - с. Малоградец, омортагско Печатница Георги Стаматов - Омортаг

Печатница Жечо Тречков - Омортаг Дарак Добри Димитров Добрев - Попово Дарак Руси Петров Русев - Попово Дарак Иван Ст. Станчев- Попово

Дарак Петър Русев Бърнев - Попово Дарак Паню Атанасов Андреев - Попово

Дарак Стамо Статев Вертегоров - с. Светлен, поповско Дарак Добри Великов - с. Опака, поповско

Дарак Дянко Стоянов Станев - с. Горско Абланово, поповско Дарак Съби Дянков Събев - с. Горско Абланово, поповско Дарак Петър Ст. Петров - с. Ломци, поповско

Содол. ф-ка Къно Д. Попов - Попово

Содол. ф-ка Марин Димитров Стойчев - Попово Содол ф-ка Георги Славев Ганев - Попово

Содол. ф-ка Трифон Тодоров Мушков - Попово

 

Содол. Ф-ка Георги Ив. Колев - с. Славяново, поповско Содол. ф-ка Петър Русев Петров - Попово

Петмезч. Пеню Косев и Сава Василев Георгиев - Попово Химическа Бр. Иванови - Попово

Печатница Бр. Ив. Ст. Калчеви - Попово Дарак Димитър Попов - Добрич

Дарак Петър Симеонов - Добрич Дарак Антон Петров - Добрич

Дарак Пеню Пенев Стаматов - Добрич Дарак Петър Шестаков - Добрич Дарак Иван Джандаров - Добрич Печатница Христо Радилов - Добрич Печатница Върбан Радилов - Добрич

Печатница Никола Жечев & с-ие - Добрич Печатница България - Тодор Кръстев - Добрич Печатница Добруджански глас - Добрич

Стр. матер. Ченко Йорданов - Добрич Стр. матер. Ангел Митев Ненов - Добрич Содол. ф-ка "Съгласие" акц. д-во - Добрич Содол. ф-ка Коста А. Пачев - Добрич Содол. ф-ка Кина Енчева Генева - Добрич

Дарак Стойко Илиев Генов - с. Телерик, добришко Дарак Иван Илиев Кулев - с. Телерик, добришко

Дарак Слави Ст. Стоянов - с. Полк. Дяково, добришко Дарак Коста П. Колев - с. Надежда, добришко

Дарак Димитър Ст. Патев - с. Подслон, добришко Дарак Ангел Ив. Бакърджиев - с. Алцек, добришко Дарак Добри С. Добрев - с. Дянково, добришко Дарак Никола Ж. Ненов - с. Карапелит, добришко Дарак Димо М. Иванов - с. Стожер, добришко Дарак Исмаил Караахмедов - с. Овчарове, добришко Дарак Атанас Г. Дамянов - с. Росица, добришко Дарак Атанас Г. Момчев - с. Ломница, добришко Дарак Иван Д. Ингилизов - с. Ломница, добришко Дарак Господин Г. Генчев - с. Камен, добришко Дарак Васил М. Митев - с. Тянево, добришко

Дарак Йордан Н. Йорданов - с. Абрит, добришко Дарак Слава Йорданова Митева - с. Абрит, добришко

Дарак Димитър Й. Димитров - с. Александрия, добришко Дарак Дамян Г. Дамянов - с. Терелик, добришко

Дарак Влади Д. Ковачев - с. Крушари, добришко Дарак Бр. Цене Хаджимаркови - Нови Пазар Дарак Стойно Ив. Колев - Нови Пазар

Дарак Върбан Ив. Колев - Нови Пазар

Дарак Пано Йорданов Карчев - с. Сини вир, новопазарско Дарак Вичка Лазарова Нейкова - с. Марчево, новопазарско Дарак Кольо Хр. Топалов - с. Никола Козлово, новопазарско Дарак Павле Ж. Павлев - с. Марково, новопазарско

Содол. ф-ка Илия Хаджи Марков - Нови Пазар Дарак Лазар Желев - Шумен

Дарак Жечо Киров - Шумен

Дарак Добра М. Камбиларова - Шумен

 

Дарак Димо В. Евтимов - с. Смядово, шуменско Дарак Н-ци Желю Йорданов - с. Смядово, шуменско Дарак Марин Куртев - с. Смядово, шуменско

Дарак Гичо К. Маринов - с. Смядово, шуменско Дарак Павле Павлов - с. Злокучен, шуменско

Дарак Димитър Казанджиев - с. Злокучен, шуменско Дарак Йовка П. Денчева - гара Хитрино, шуменско Металообр. мет. р-ца В. Моллов - Шумен Печатница Спас Попов - Шумен

Печатница Прес. Търновски - Шумен Печетница Пеню Пенев - Шумен Содол. ф-ка Плиска акц. д-во - Шумен

Содол. ф-ка Тунджа - Иван Григоров - Шумен Содол. ф-ка Кооп. Свети Трифон - Шумен Дарак Стоян В. Станчев - Балчик

Дарак Илия Колев Куртев - Балчик Дарак Жеко Великов Събев - Каварна Дарак Тома С. Томов - Каварна

Дарак Никола В. Василев и с-ие - Каварна Содол. ф-ка Веса Балабанова - Балчик Содол. ф-ка Дянко Паскалев - Каварна

Дарак Илия И. Недков - с. Безмер, тервелско

Дарак Костадин Костадинов - с. Безмер, тервелско Дарак Тодор Ц. Тодоров - с. Безмер, тервелско Дарак Велко К. Димитров - с. Коларци, тервелско Дарак Иванка Д. Чернева - с. Коларци, тервелско Дарак Дичо Г. Дичев - с. Сърнец, тервелско

Дарак Милуш П. Милушев - с. Посев, тервелско Дарак Йордан Д. Цонев - с. Алеково, тервелско Дарак Стоян Г. Стоянов - с. Поп Груево, тервелско Дарак Стоян М. Станчев - с. Кочмар, тервелско Дарак Петко Г. Петков - с. Кочмар, тервелско Содол. ф-ка Пеню Динков - Тервел

Содол. ф-ка Колю Атанасов - Тервел

Содол. ф-ка Иван Гецов - с. Безмер, тервелско Содол. ф-ка Страти Ганчев - с. Сърнец, тервелско Содол. ф-ка Коста Йонев - с. Н. Камена, тервелско

Содол. фабрика на Контадин - с. Княжево, тервелско Содол. ф-ка Иван Куртев - с. Алеково, тервелско

Содол. ф-ка Бахмерян и с-ие Станков - картонажна - Варна Печатница Пеликан - Варна

Печатница Изгрев -Варна Печатница Кънчо Николов - Варна Печатница Добри Тодоров - Варна Печатница Черно море - Варна Печатница Народно дело - Варна

Печатница Георги Димитров – Варна

РУСЕНСКА ОБЛАСТ

Металообр. Алекси Замфиров акц. д-во - Русе Металообр. Искович Леви акц. д-во - Русе Металообр. Изкуство акц. д-во - Русе Металообр. Ст. Корабов акц. д-во - Русе

 

Текст. бояд. Електрон - Ст. Барболов - Русе Текст. бояд. Текстил - Багра о. о. д-во - Русе Металообр. Бошков и Маринов - Русе

Фин. керам. Александър Коранов - Разград

Фин. керам. "Искра" събирателно д-во - Разград Химическа Воля - костено масло - Русе Строит. мат. Дунав - с. Симеоново, разградско Дарак Гръм на Кръстю Митев - Русе

Дарак Стефан А. Русев - Русе Дарак Стефан А. Узунов - Русе Дарак Стефан Бояджиев - Русе

Дарак Драма о. о. д-во - Рачо Узунов - Русе Дарак Рафаил Р. Пиперков събир. д-во - Русе Дарак Йордан Пенчев Стоманчев - Русе Дарак Янко Д. Коларов - с. Писанец, русенско Дарак Станчо Ив. Станчев - с. Сваленик Дарак Съби Моцов - с. Костанде

Дарак Мустафа Мех. Ралев - с. Щръклево Дарак Оник Н. Кафеджиян - Силистра

Дарак Нихрам Ованес Кюфеджиян - Силистра Дарак Парашкев Н. Йорданов - Силистра Дарак Васил Н. Андреев - Силистра

Дарак Георги Р. Саваков - с. Попина, силистренско Дарак Любен Хар. Бояджиев - с. Каинарджа

Дарак Йордан Рах. Димитров - Разград Дарак Димитър Рахнев - Разград Дарак Петър Алексиев - Разград Дарак Петър Бояджиев - Разград Дарак Иван Ст. Вачев - Разград

Дарак Мехмед Алишев - Разград Дарак Пею П. Бонев - Разград Дарак Стефан Христов - Разград Дарак Николай Иванов - Разград Дарак Рахни Димитров- Разград

Дарак Ахмет Х. Османов - с. Синя вода, разградско Дарак Бр. Харалампиеви и с-ие - Кубрат

Дарак Бр. Кръстеви & с-ие - Кубрат Дарак Любен Кумчев - Кубрат

Дарак Цоньо Н. Даракчиев - с. Тетово, кубратско Дарак Велико Савов - с. Глоджево, кубратско Дарак Бр. Салакови - с. Бисерци, кубратско

Дарак Иван Йорданов Иванов - с. Юпер, кубратско Дарак Расин К. Вейзулов - с. Две могили, беленско

Дарак Бр. Генчо и Пенчо Манчеви - с. Две могили, беленско Дарак Цани Ев. Митев - с. Екзарх Йосиф, беленско

Дарак Борис П. Кулчев - Тутракан

Дарак Георги Калинов Любенов - Тутракан

Дарак Любен П. Кунчев и Д. М. Кунчев - Тутракан

Дарак Стефан П. Христов - с. Ген. Замфиров, тутраканско Дарак Христо Ч. Кръстев - с. Коларово, тутраканско Дарак Мустафа М. Серемезов - Дулово

Дарак Тодор Р. Тодоров - с. Черковна, Дуловско

 

Дарак Занчо И. Русев - с. Черник, дуловско

Дарак Зюкляр Сали Маджаров - с. Черник, дуловско Дарак Исмаил Ю. Мюроелов - с. Черник, дуловско Дарак Стоян Ст. Неделчев - с. Върбино, дуловско Печатница Славейко П. Свещаров - Русе Печатница Петър П. Камбуров - Русе

Печатница Никола Нецов - Русе Печатница Леон Давид Бениеш - Русе Печатница Желязко Ж. Славов - Русе Печатница Димитър Ст. Роглев - Русе Печатница Димитър П. Георгиев - Русе Печатница Владислав Малджиев - Русе Печатница Аврам Я. Леви - Русе Печатница Васил Йор. Николов - Русе Печатница Кръстьо Казанджиев - Русе Печатница Моше Аврам И. Маер - Русе Печатница Петър Андонов - Разград Печатница Христо Йонков - Разград Печатница Господин Илиев - Силистра Печатница Жеко В. Желязков - Кубрат Печатница Симеон Балтаджиев - Бяла Печатница Ангел и Асен Ив. Пеневи - Бяла

Печатница Петко Ат. Петков - Исперих, Шапкарска индускрия о. о. д-во - Русе Содол. ф-ка Св. Трифон – Русе

ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ

Металообр. Петър и Тодор Орозови - Враца Металообр. Гранит - Враца

Дарак Монастир Св. Иван - с. Граденица, врачанско Дарак Свещ. Стефан Петров - с. Ракево, врачанско Дарак Георги Хр. Попов - с. Долна Кремена, враченско

Дарак Филип Петков и Йор. Кръстев - с. Криводол, врачанско Стр. матер. Сава Николов - с. Ерисейна, врачанско

Дарак Христо Н. Тодоров - с. Голямо Пещене, врачанско Дарак Никола Б. Влашкоселски - с. Вировско, врачанско Печатница Стефан Христов - Мездра, врачанско

Содол. ф-ка Нико Радев Г. Македонски др. - Мездра, врачанско Содол. ф-ка Мито Ив. Пиронков - с. Зверино, врачанско Содол. ф-ка Нанко Г. Панчев - с. Роман, врачанско

Содол. ф-ка Сава Николов - с. Елисейна врачанско Содол. ф-ка Анто Григоров - с. Криводол, врачанско Содол. ф-ка Петър Тодоров - с. Криводол, врачанско Содол. ф-ка Въльо Дичов - с. Баница, врачанско Содол. ф-ка Димитър Дилков -с. Баница, врачанско Содол. ф-ка Туно Цеков - с. Главаци, врачанско

Содол. ф-ка Юлия п. Стефанова - с. Ракево, врачанско Содол. ф-ка Кръстю Пупов - Враца

Дарак Петко Стефанов Милевски - Враца Печатница Иван Ст. Цеков - Враца Печатница Георги П. Денков - Враца Дарак Илия Ананиев - Михайловград Дарак Коста М. Кацарски - Михайловград

Дарак Георги П. Божинов - с. Долна Риска, михайловградско

 

Дарак Вълчо Ц. Донкин - с. Лехчево, михайловградско Дарак Стефан Кръстев - с. Бели мел, михайловградско

Дарак Иван Петков Анев и др. - с. Чипровци, михайловградско Дарак Цветан Ц. Годов - с. Чипровци, михайловградско

Дарак Коцо В. Гацов - с. Славотини, михайловградско Металообр. Стомана о. о. д-во - Михайловград Химическа Даамак съб. д-во - с. Стубел, михайловтрадско Содол. ф-ка Григор Апостолов - Михайловград

Содол. Ф-ка Атанас Д. Йовков - Михайловград Содол. ф-ка Георги Т. Джоков - Михайловград

Содол. ф-ка Йордан П. Митов - с. Мърчево, михайловградско Печатница Коста Иванчев Цонев - Михайловград Печатница Григор Апостолов - Михайловград

Металообр. Стрела - на Милев и Петров - с. Брусарци, ломско Дарак Тодор Здравков - Лом

Дарак Братя Трифон и Кръстю Катранкови - с. Разгр. мах., ломско Дарак Петър Ив. Рашков - с. Расово

Дарак Младен Кръстев - с. Сливовик

Дарак Цветан Цеков - с. Черни връх, ломско

Фина керам. Александър В. Васов - с. Василовци, ломско Печатница Любен Ат. Новоселов - Лом

Печатница Любен Ц. Ценов - Лом

Содол. ф-ка Екатерина П. Върбанова - Лом Содол. ф-ка Тодор Коцев - Лом

Содол. ф-ка Милан и Костадин Коцеви - Лом Дарак Ник. Панов - с. Мокреш, ломско

Дарак Никола Ив. Найденов - с. Долно Церовене, ломско Дарак Хр. Еленков и Найден Вълчев - с. Вълчи-дрън, ломско Дарак Стефан Ив. Пешов - с. Метковец, ломско

Дарак Илия Петков Стоянов - с. Брусарци, лобско

Дарак Бр. Горан и Софрони Гърджови - с. Разгр. махала, ломско Дарак Ганчо Христов и Герго Милов - с. Борован, бялослатинско Дарак Спас Пенов Ботушки - с. Бреница, бялослатинско

Дарак Марин Тодоров Котерски - с. Търнава, бялослатинско Дарак Мико Георгов и Г. Ив. Илиев - с. Бъркачево, бялослатинско Металообр. Никола Василев Ценов - Бяла Слатина

Металообр. Васил Н. Лупенски - Бяла Слатина Шап. раб. Васил Яблански - Бяла Слатина Металообр. Никола Василев Колев - Бяла Слатина Текст. бояд. Бр. Сеченски - Бреница, бялослатинско

Дарак Танчо Ганев Бенински - с. Койнаре, бялослатинско Содол. ф-ка Борис Хр. Софиянски - Бяла Слатина

Содол. ф-ка Симеон В. Малинов - с. Чомаковци, бялослатинскто Дарак Радой Иванов - с. Бутан, оряховско

Дарак Камен Тодоров и К. Чанов - с. Хайредин, оряховско Дарак Стефан М. Дебелчански - с. Долни Луковит, оряховско Дарак Цеко М. Костов - с. Селановци, оряховско

Дарак Найден Д. Луканов - с. Ставерци, оряховско Дарак Симеон И. Иванов - с. Алтимир, оряховско Содол. ф-ка Бр. Манасиеви - с. Оряхово, оряховско Содол. ф-ка Георги Статков - Оряхово

Содол. ф-ка Дилко В. Цанков - Кнежа, оряховско

 

Содол. ф-ка Стефан Михайлов - с. Гложене, оряховско Содол. ф-ка Васил Д. Ганов - с. Ставерци, оряховско Содол. ф-ка Иончо Гелев - с. Гложене, оряховско Печатница Н. Д. Иоцов о. о. д-во - Оряхово

Мелница Христо Стоев - с. Алтимир,оряховско Фина керем. Георги Младенов - Видин Металообр. Металик събир. д-во - Видин Металообр. Кирил Бояджиев - Видин Печатница Синто М. Ахкалел - Видин Печатница Иван В. Еленков - Видин

Печатница Панталей Конев - Видин Печатница Васил Я. Божинов - Видин Содол. ф-ка Борис Николов Велков - Видин Содол. ф-ка Костадин А. Коцев - Видин Стр. матер. Петър Димитров - Берковица Дарак Богомил Ангелов - Берковица

Содол. ф-ка Цветко Стоянов - Берковица Содол. ф-ка Александър Манчев - Берковица

Содол. ф-ка Иван Огринов Златков - с. Вършец, берковско Содол. ф-ка Георги Петков - с. Вършец, берковско

Дарак Стоян Николов & с-ие - с. Ружинци, бялоградчишко Дарак Тодор Миков - с. Алекнасндрово, бялоградчишко Содол. ф-ка Георги Дамянов - с. Ружинци, бялоградчишко

Содол. ф-ка Петър Трифонов - с. Александрово, бялоградчишко Содол. ф-ка Петър Марков - с. Александрово, бялоградчишко Дарак Велко Цолов Цачев - Кула

Дарак П. Вълчев, А. Савов и Д. Трифонов, с. Раковица, кулско Дарак Нино В. Тодоркин и др. - с. Раковица, кулско

Дарак Мита Костова Иванова - с. Макреш, кулско Дарак Вълко Г. Пратенишки - с. Грамада, кулско Дарак Тошо Г. Пратенишки - с. Грамада, кулско Содол. ф-ка Мито П. Николов - Кула

Содол. ф-ка Тодор А. Вълков - Кула Содол. ф-ка Лазар Томов Ников - Кула

Содол. ф-ка Колю Стоянов Койчев - с. Бойница, кулско Содол. ф-ка Цена Мишкова Митова - с. Грамада, кулско Суш. царев. Васил Джунов - Бяла Слатина

Суш. царев. Васил Хр. Стоев - Бяла Слатина

Суш. царев. Коста и Антон Маринови - с. Бреница, бялослатинско Суш. царев. Иван Андреев - с. Бреница, бялослатинско

Суш. царев. Б. Янакиев и Евден Ив. Тодоров, с. Криводол, врачанско Суш. царев. Патрев, Милев и сие В. Чулев - с. Криводол, врачан.

Суш. царев. Тодор Статков и А. Филипов - с. Криводол, врачанско Суш. царев. Костадин Бошняков - Мездра

Суш. царев. Вълчо Петров и с-ие - с. Ракево, врачанско Суш. царев. Атанас Мл. Стоянов - Видин

Суш. царев. Донау, акц. д-во - Видин Суш. царев. Методи Г.  Тачев - Видин

Суш. царев. Методи Г. Тачев - Станчо Ив. Петров - Видин Суш. царев. Методи Г. Тачев - с. Връв, видинско

Суш. царев. Райчо Кехайов д-во - Видин

Суш. царев. Аспарух Ценков и Михаил Дервишов, о. о. д-во - с. Голинци, ломско

 

Суш. царев. Алберт Н. Бераха - Лом Суш. царев. Петър Марков - Лом

Суш. царев. Васил Господинов - с. Сталийска махала, ломско Суш. царев. Арсен Иос. Червеняков - с. Стал. махала, ломско Суш. царев. Аврам Н. Петров - с. Василовци, ломско

Суш. царев. Петър Антонов - с. Василовци, ломско Суш. царев. Иван Г.  Тодоров - с. Брусалци, ломско Суш. царев. Димитър Ст. Попов - с. Медковец, ломско

Суш. царев. Михаил Попов Димитров - с. Медковец, ломско Суш. царев. Пибаф о. о. д-во - с. Медковец, ломско

Суш. церев. Кирил Ст. Попов - с. Медковец, ломско

Суш. царев. Никола Боджиев и с-ие - с. Дол. Церово, ломско Суш. царев. Георги Захариев и с-ие -с. Д. Царево, ломско Суш. царев. Гаврил Ионин - с. Долни Цибър, ломско

Суш. царев. Алберт Н. Бераха - с. Долни Цибър, ломско Суш. царев. Христо К. Манович и К. Бръвков - Оряхово Суш. царев. Михаил Г.  Петров - Оряхово

Суш. царев. Йорданка Г.  Данаилова - Оряхово

Суш. царев. Васил Н. Джунов - с. Букьовци, оряховско Суш. царев. Камен Н. Джунов - с. Букьовци, оряховско Суш. царев. Петко С. Балевски - с. Букьовци, оряховско

Суш. царев. Васил Вутов и Илия Ионов - с. Крушавци, оряховско Суш. царев. Васил Кр. Иванов - с. Остров, оряховско

Суш. царев. Цветан Пиперков - Оряхово Суш. царев. Иван Н. Беленски - Кнежа

Суш. царев. Димитър Н. Джунов - с. Алтимир, оряховско Суш. царев. Христо Кирилов - с. Козлодуй, оряховско Суш. царев. Ангел Д. Пиперков - с. Козлодуй, оряховско Суш. царев. Илия Ц. Цеков - с. Козлодуй, оряхово

Суш. царев. Братя Бойчинови - с. Борил, оряховско

Суш. царев. Братя Христови Стоеви - с. Алтимир, оряховско Суш. царев. Братя Бакърджиеви - с. Букьовци, оряховско

Суш. царев. Златие о. о. д-во - с. Мърчево, михайловградско Суш. царев. Пибаф о. о. д-во – Михайловград СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ

Металообр. Бр. Съби и Рашо Теодосиеви - Казанлък Металообр. "Валкар" събир. д-во - Стара-Загора Металообр. "Надежда" събир. д-во - Стара-Загора Металообр. Солидарност о. о. д-во - Стара-Загора Металообр. Мебел събир. д-во бр. Миронови - Стара-Загора Металообр. Инж. Иван Бакалов - Стара-Загора

Металообр. Петко Димитров - гара Гълъбово, старозагорско Строит. гипс. Д-р Делийски - гара Раднево, старозагорско Строит. гипс. инж. Димитър Фелдшеров - Стара-Загора Строит. гипс Мелнични камани ф-ка - Харманли

Печатница Биньо Кунев - Нова-Загора

Гипс и лак Василев и Димчев събир. д-во - Стара-Загора Печатница Светлина събир. д-во - Стара-Загора Печатница Секретар-бирник събир. д-во - Стара-Загора Печатниа Иван Н. Попов - Чирпан

Печатница Павел Хр. Тулев - Стара-Загора Печатница Атанас Бояджиев - Стара-Загора

 

Конс. хлад. Дениш Икономов - Кърджали Конс. хлад. "Лед" събир. д-во - Стара-Загора Ф-ка совал. Б. Кеин и сие - Казанлък

Текст. бояд. Аналин - с. Енина, казанлъшко

Текст. бояд. Тончо Ст. Леков - с. Златен дол, харманлийско Дарак Компания акц. д-во - Диневи - Нова-Загора

Дарак Станчо Ж. Михов - Нова-Загора Дарак Димитър С. Куртев - Нова-Загора

Дарак Иван Тотев и К. Куюмджиев - Нова-Загора Дарак Бр. Виделови - Свиленград

Дарак Илия Н. Стоилов - Свиленград

Дарак Георги Т. Дадалов и Минчо Ж. Таралежков - Свил. Дарак Яни Димитров Козалиев - Любимец

Дарак Иван Марков синове - Любимец

Дарак Бр. Теневи - гара Гълъбово, старозагорско

Дарак Досю Вълеви & сие - с. Михайлово, старозагорско Дарак Тилю Иванов & сие с. Климентиново, старозагорско Дарак Бр. Даракчиеви - с. Сърнево, старозагорско

Дарак Бр. Марко и М. Христови - с. Хрищени, старозагорско Дарак Бр. Иван Въл. Даракчиеви - с. Г. Ботево, старозагорско Дарак Вълю Даракчиев - с. Венец, старозагорско

Дарак Господин Даракчиев - гара Раднево, старозагорско Дарак Бр. Даракчиеви - гара Раднево, старозагорско Дарак Марко Димитров - с. Св. Кирилово, старозагорско

Дарак Иван Ж. Сивов и А. Вълчев - с. Александрово, ст.-загорско Дарак Леко Тончев и Киро Вълчев, с. Бели извор, старозагорско Дарак Бр. Пеневи - с. Земен, старозагорско

Дарак Васил Ч. Шиваров, с. Оряховица, старозагорско Дарак Бр. Желеви Курджиеви - с. Разделна, старозагорско Дарак Енчо Ж. Неделков - с. Св. Кирилово, старозагорско Дарак Христо П. Ангелов - с. Ц. Аспарухово, старозагорско Дарак Родой Н. Ножаров - Стара Загора

Дарак Продан Стоянов - Стара Загора

Дарак Гено А. Шопов и Сие - с. Марица, харманлийско Дарак Пеньо Ж. Прахов и син - с. Марица, харманлийско Дарак Хаджи Димов Хаджи Господинов - Харманлий Дарак Въльо Бонев - с. Фердинандово, харманлийско Дарак Руси К. Русев и Сие - с. Българин, харманлийско Дарак Васил Ж. Грънчев - Хасково

Дарак Делчо Каналиев и Митко Аленков - Хасково Дарак Васил Каналиев - Хасково

Дарак Стойчо Марчев - Хасково Дарак Андел Андонов - Хасково Дарак Никола Георгиев - Хасково Дарак Арнауди Грънчаров - Хасково

Дарак Делчо Ванчов и Сие - с. Жълти бряг, хасковско Дарак Геньо Генчев и Сие - с. Долно Ботево, хасковско Дарак Бр. Атанас и Димитър Попови - с. Конуш, хасковско Дарак Георги Атанасов и Сие - с. Гарваново, хасковско Дарак Александър Рахов - Хасково

Дарак Бр. Колеви Хубенови - с. Странско, чирпанско Дарак Делчо А. Ковачев - с. Странско, чирпанско

 

Дарак Данчо К. Бакалов - с. Черноконево, чирпанско Дарак Минчо П. Ставраков - с. Меричлери, чирпанско Дарак Бр. Петко и Иван Узунови - Чирпан

Дарак Георги Н. Шибелев . Чирпан Дарак Тодор Н. Кованозов - Чирпан

Дарак Иван Д. Христов - с. Сърневец, чирпанско Дарак Байко Т. Байков и Сие - с. Войниците, чирпанско Дарак Стефан М. Попов - с. Верен, чирпанско

Дарак Таню М. Делев н-ци - с. Гранит, чирпанско Дарак Велика Илиева Байкова - с. Гранит, чирпанско Дарак Белчо Н. Белчев - с. Дунавци, казанлъшко

Дарак Мария Стефанова Чавдарова и Сие - с. Голямо село, казанлъшко Дарак Петър и Никола Д. Николови и зет - Казанлък

Дарак Недка Д. Манова Франгева - Казанлък

Дарак Димитър Рашков и Сие - с. Мъглиж, казанлъшко

Дарак Минчо Иван и Лило Т. Малешкови - с. Мъглиж, казанлъшко Содол. ф-ка Димитър Костадинов и Сие - с. Раднево, старозагорско Содол. ф-ка Руси П. Сираков - Харманли

Содол. ф-ка Делчо В. Делчев - Харманли Содол. ф-ка Наслада О. О. д-во - Хасково Мебелна Устрем - Казанлък Металообр. Розова Долина - Казанлък Содол. ф-ка Бузлуджа - Казанлък Консервна Пиперка - Стара Загора

Печатница Отец Пайсий на Петко А. Тенев - Казанлък Печатница "Чикаго", съб. д-во - Хасково

Печатница Димитър Владимиров Дамянов - Хасково Консервна Рупен А. Д. - Казанлък

Дарак Атанас Стефанов Дженов - с. Габарево, казанлъшко Дарак Петър П. Гергинов - Стара Загора

Дарак Вълчан Христозов Вълчанов - Димитровград, хасковско Дарак Димитър Колев и Минчо К. - Димитровград, хасковско Дарак Стойчо Г. Мостанов и др. - Димитровград, хасковско Раб. м. кам. Стефан Гъдев - Стара Загора

Содол. фабрика Караколев и Донков - Нова Загора

Содол. ф-ка Наслада, Киро Н. Тангъров и Ив. Вас. - Ст. Загора Содол. фабрика Кооп. Свети Трифон - Стара Загора

Содол. фабрика Иван Ив. Денев и Нено Попов - Раднево, старозагорско Содол. фабрлика Стоян Ст. Пашоолу - с. Гълъбово, старозагорско Содол. фабрика Желязко Г. Пенев - с. Трънково, старозагорско

Содол. фабрика Иван Хр. Иванов - с. Михайлово, старозагорско Содол. фабрика Деньо Дечев - с. Аспарухово, старозагорско Содол. фабрика Вълко Костов Вълков - с. Коларово, старозагор. Содол. фабрика Дени Йорданов Икономив - Кърджали

Содол. фабрика Бр. Мишонови - Чирпан Содол. фабрика Иван Т. Боричев - Чирпан

Содол. фабрика Кольо Йорданов - с. Меричлери, чирпанско Содол. фабрика Елена В. Христова - гр. Момчилград

Гипс. фабрика Борис Николов Попов - Стара Загора

Содол. фабрика Мина Андонова Гочева - Марица, харманлийско Содол. ф-ка Йовчо Делев Белев - гр. Марица, харманрийско Печатница Гутемберг печ. - Казанлък

 

Мед. памук Д-р Вълев, медиц. памук - гара Раднево, старозагорско

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Металообр. Иван Златарев и Тодор Славов - Ямбол Металообр. Инж. Кирил Михайлов - Ямбол Металообр. Давид Хаим Романо събир. д-во - Бургас Химическа Сорен Саркис Шароян - Бургас Химическа Девеко А. Д. - Бургас

Химическа Инж. Патев - Бургас Химическа "Хинак", Съб. д-во - Бургас Консервна Пеньо Г. Узунов - Поморие Текст. бояд. Никола Бояджиев - Котел Кауч. муш. Петър Тенев и Сие - Бургас За из. жица "Жица", О. О. д-во - Бургас

За из. жица Светозар Пренеров, Съб. д-во - Бургас

За из. жица Братя Маркови-Елгема, Съб. д-во - Бургас За из. жица Инж. Антон Ковачев Бургас

Дарак Илия Георгиев - Айтос Дарак Теню Русинов - Айтос Дарак Леон Коен - Бургас Дарак Станчо Крумов - Бургас Дарак Израел Арио - Бургас

Дарак Димитър Александров - Бургас Дарак Александров Шопов и Сие - Бургас

Дарак Георги Паскалев и Г. Шишков - Елхово Дарак Георги Радев - Елхово

Дарак Янко Г.  Янков - Елхово

Дарак Жечо п. Даръкчиев Г. Н. Георгиев - с. Мамарчево, елхов. Дарак Димо Т. Фандъков - с. Подбис, карнобатско

Дарак Стоян Стойков - с. Сунгурларе, карнобатско Дарак Милчо К. Милков - Карнобат

Дарак Бр. Димитрови и Сие - Карнобат Дарак Хаймов и Сие - Карнобат

Дарак Хаймов Сие - Карнобат

Дарак Желязко Бедров и Сие - М. Търново

Дарак Христо Ангелов Сие - с. Бата, поморийско Дарак Теню Колев Боров и синове - Сливен  Дарак Васил Иванов Парушев - Сливен

Дарак Димитър Д. Авджиев - Сливен Дарак Стефан Колев Динев - Сливен Далак Господин Ал. Ставрев - Сливен Дарак Георги Стеф. Айранов - Сливен

Дарак Стоян Д. Будуров - с. Крушаре, сливенско Дарак Коста П. Граматиков - с. Бинкос, сливенско Дарак Андон Иванов - с. Кермен, сливенско

Дарак Руси Ив. Илчев - с. Кермен, сливенско Дарак Никола Проданов - с. Кермен, сливенско Дарак Георги К. Тотев - с. Средец, сливенско Дарак Петър Жеков - с. Средец, сливенско

Дарак Станко В. Покроев - с. Момина Църква, средецко Дарак Иван Тотев Чирликчиев - Средец

Дарак Минчо Ив. Турлаков - Тополовград Дарак Бр. Стойкови - Царево

 

Дарак Ив. Вълчев и Ст. Генчев, Съб. д-во - с. Крумово, ямболско Дарак Кера п. Петрова - с. Войника, ямболско

Дарак Стоян В. Седларски - с. Стралджа, ямболско Дарак Бр. Даракчиеви - с. Стражица, ямболско Дарак Бр. Керемидчиеви - Ямбол

Дарак Панайот х. Стефан Гъдев - Ямбол Дарак Петър Колев Панев - Ямбол Дарак Панайот Димитров - Ямбол Дарак Георги Йорданов Юруков - Ямбол Дарак Филип Тайчев - Ямбол

Дарак Никола Богдев - Ямбол

Дарак Янка Тенева Сюрюмахова - Ямбол

Дарак Стойчо Димитров - с. Овчи кладенец, ямболско Дарак Тома Димитров & С-ие - с. Скалица, ямболско Дарак Тома Димитрав & С-ие - с. Скалица, ямболско Дарак Даню Велев Данев - с. Скалица, ямболско

Дарак Бр. Недеви - с. Недялско, ямболско

Дарак Петър Ив. Демиров - с. Маломир, ямболско

Дарак Васил Нейчев и бр. Караджови - с. Зимница, ямболско Дарак Димитър П. Стоянов - с. Зорница, ямболско Печатница Котва Г. П. Иванов и С-ие - Бургас

Печатница Зора - Иван Хрусанов - Бургас Печатница "Рила", О. О. д-во - Велчев, Бургас Печатница Мара Колева Манева - Карнобат Металобр. Михо Колев Манев - Карнобат Металобр. Димитър Рачев Даскалов - Карнобат

Металобр. Набор Бохач Папазян Артин Н. Киркорян - Сливен Металобл. Илия Г. Стефанов - Сливен

Дарак Михаил Стойков Райков - гр. Царево Дарак Вичо Станлев Стоев - с. Камено, бургаско Содол. фабрика "Черно море" - Бургас

Содол. фабрика Иван Н. Попов - Бургас Содол. фабрика Ангел Ив. Яръмов - Бургас

Содол. фабрика Щерион Н. Бургуджиев - гр. Поморие Содол. фабрика "Кооп. Солидарност" - Сливен Содол. фабрика Иван Панайотов Белчев - Сливен

СОЛОДОБИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СЛЕДНИТЕ ФИРМИ

Солници Българско Поморие А. Д. - А. Атанасов - Несебър Солници Кооп. Сдр. Анхиалски солници - Поморие, поморийско Солници Андон Хр. Лефтеров - Поморие

Солници Анастасия Н. Атанасова - Поморие Солници Атанас К. Гюров - Поморие Силници Ана Т. Сариева - Поморие

Солници Бр. Маркулиеви - Поморие Солници Бр. Н. и В. Петрови - Поморие Солници Георги Маймунков - Поморие Солници Георги Попов - Поморие

Солници Димитър Н. Манджаров - Поморие Солници Димитър Д. Керимидчиев - Поморие Солници Ефигения Ст. Милтиядова - Поморие Солници Елизавета д-р Иван Танев - Поморие Солници Елена д-р Карагьозова - Поморие

 

Солници Зафира Маркова - Поморие Солници Зоопи Евр. Амира - Поморие Солници Константин П. Хрису - Поморие Солници Манол К. Гюров - Поморие Солници Бр. Матеви - Поморие

Солници Н-ци Д-р Кобарелов и Сие - Поморие Солници Н-ци Яни Т. Х. Захариев - Поморие Солници Н-ци К. Сапатуп - Поморие  Солници Н-ци Димитър Я. Карипи - Поморие Солници Н-ци Евр. Амира - Поморие

Солници Надежда Р. Георгиева - Поморие Солници Н-ци Петър С. Родев - Поморие Солници Н-ци Станчо Трухчев - Поморие Солници Н-ци Панайот Хрису - Поморие Солници Н-ци Анегности Кокинос - Поморие Солници Н-ци Отон Н. Маджаров - Поморие Солници Телемах А. Сариев - Поморие Солници Фердинанд Н. Маджаров - Поморие

Солници Христо Ангелов П. Цветков - Поморие Солници Х. Манол Партени - Поморие

Солници Янко Пндели Гераки - Поморие Солници Яни Щ. Папарула – Поморие ГОРНОДЖУМАЙСКА ОБЛАСТ

Печатница Стефан Николов - Горна Джумая Дарак Петър Зърков - Горна Джумая

Дарак Евтим Тепавичарски - с. Симитли, горноджумайско Дарак Стефан Хр. Воденичарски - с. Брежане, горноджумайско Дарак Георги Стоянов Мудев  - с. Огняново, неврокопско Дарак Благой П. Тодоров - Неврокоп

Дарак Васил Николов Карабожков - Неврокоп Дарак Яне П. Андонов - Св. Врач

Дарак Стоил Пандев - с. Ковачево, светиврачко Дарак Лазар К. Въчков - Разлог

Дарак Манол Дункин - Разлог Дарак Данаил Грънчаров - Разлог

Дарак Яне П. Андонов и Сие А. Прокопов - Петрич Дарак Георги Максимов - Разлок

Содол. ф-ка Елена Ив. Калинкова - Неврокоп Содол. ф-ка Костадин В. Калинков - Неврокоп Содол. ф-ка Костадин П. Димитров - Неврокоп

Содол. ф-ка Георги Киров и П. Серафимов - Св. Врач Содол. ф-ка Борис Бордин и Ас. Гърменов - Св. Врач Содол. ф-ка Костадин Ив. Керемиджиев - Св. Врач Содол. ф-ка Илия Лазаров Граматиков - Св. Врач Содол. ф-ка Яне Андреев Николов - Св. Врач

Содол ф-ка Братя Паневи - Св. Врач Содол. ф-ка Андрей Николов - Св. Врач Содол. ф-ка Тодор Стоянов - Петрич Содол. ф-ка Велика Стоянова - Петрич Содол. ф-ка Коста х. Иванов - Петрич

Содол. ф-ка Георги Г. Зърков - Горна Джумая Содол. ф-ка Петър М. Ковачев - Горна Джумая

 

Содол. ф-ка Никола Ч. Демиревски - Горна Джумая Содол. ф-ка Иван Вълков Стоянов - Горна Джумая Содол. ф-ка Михаил Манов Янев - Горна Джумая Содол. Ф-ка Симеон Г. Пенев - Горна Джумая Содол. ф-ка Иван Ст. Янакиев - Горна Джумая

Содол. ф-ка Велю Ангелов Айков - с. Симитли, горноджумайско Содол. ф-ка Благо Ангелов Айков - с. Симитли, горнодумайско Содол. ф-ка Иван М. Григоров - Неврокоп

Содол ф-ка Александър Котиров - с. Банско, разложко Пълн. бира Асен Ив. Динев - Горна Джумая

Пълн. бира Вяра Кирова Паламарова - Горна Джумая Терп. инст. Теофил Бучков - с. Якоруда, разложко Терп. инст. Георги Грашкин - с. Якоруда, разложко Терп. инст. Никола Самарджиев - с. Белица, разложко Терп. инст. Георги Метов - с. Бабек, разложко

Терп. инст. В. Голомоев - Разлог Терп. инст. Тодор Макреев – Разлог МИНИ

Лъв - с. Станчев хан, дряновско Извор - с. Селци, казанлъшко Твърдица - с. Бяла, сливенско Качулка - с. Бяла, сливенско Брусия - с. Бяла, сливенско

Българка - гара Твърдица, новозагорско Свинска глава - с. Боров дол, сливенско Бор - с. Селци, казанлъшко

Боровец - Елена

Христо Ил. Мутавчиев - Белоградчик Кръстец - с. Нейковци, дряновско

Кара баир - с. Горно Шивачево, сливенско Връшка чука - с. Киряево, кулско

Струма - с. Брежане, горноджумайско Пирин - с. Брежане, горноджумайско Хаджи Димитър - с. Боров дол, сливенско Васил Томов - с. Палат, светиврачко Вулкан - с. Черноконево, чирпанско

Вяра - с. Меричлери, чирпанско Надежда - с. Марино, хасковско Чукурово - с. Габра, ихтиманско "Лигнит" - с. Курило, софийско "Бели бряг" - с. Габра, годечко

"Св. Стефан" - с. Годеш, царибродско "Алдомировци" - с. Алдомировци, софийско "Канина" - с. Балдево, неврокопско

"Плам" - с. Храбърско, софийско "Меричлери" - с. Меличлери, чирпанско "Габровица" - с. Габровица, пазарджишко "Въглен" I, II, III, - с. Своге, софийско "България" - с. Своге, софийско "Антрацит" - с. Чибаовци, софийско "Церацел" - с. Царацел, софийско "Борислав" - с. Своге, софийско

 

"Слава" - с. Чобаовци, софийско "Нафта"- с. Красава, брезнишко "Радка" - с. Дорно Левски, панагюрско

"Красина" I - с. Бъта и Поповици, панагюрско "Елешница" - с. Елешница, панагюрско

"Св. Мина" - с. Дупни връх, врачанско "Св. Ив. Рилски" - с. Осиково, врачанско "Плиска" - с. Горна бялоречка, врачанско Ватия - с. Стъргел, пирдопско

Народно стопанство - с. Бусинци, трънско Злата - с. Ерул, трънско

Кн. Симеон - с. Глоговица, трънско Тодор - с. Милковци, трънско Мария - Бургаз

Нова индустрия - с. Божидар, новопазарско Елка - с. Сеново, разградско

Златен дол - с. Сеново, разградско Маргарита - с. Божидар, новопазарско

Бъдаще и Принц Борис, акц. д-во - гара Плачковци Страшимир - с. Боево, златоградско

Благовест - с. Крумово, ямболско Кардиф - гара Твърдица, новозагорско