GTranslate

azenfifrdeelitplptrorusres

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Версия 1.1 (изм.: 27.05.2018), Версия 1.2 (изм.: 20.05.2019)

 

 I. ПРЕДМЕТ

 Чл. 1. Настоящите общи условия обхващат:

а/ ползването на сайта;

б/ предаване и получаване на ръкописи от издателството;

в/ заявяване на книги;

г/ сваляне / покупка на електронна книга / заглавие;

д/ закупуване на книжни заглавия (книги).

 

Чл. 1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между:

АЛЕГЗАНДЕР ООД, София,  със съдебен адрес: 1680 София, район Красно село, бул. България № 58, ЕИК: 203574430, представлявано от управителя Илин Стоянов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ,  на Интернет сайт http://alegzander.com/  (включително всички негови поддомейни) и всички негови електронни ресурси, наричан по-долу „ГАЛЕРИЯТА“,  служещ за представяне на издателството АЛЕГЗАНДЕР; неговите услуги и продукти; контактна форма, авторови страници, електронен каталог /магазин/, поръчки и закупуване на стоки, услуги и носители на авторско право; сваляне (даунлоуд) на електронни книги; реклама и други.

Чл. 1.2. Ползвателите използват единствено начините за контакт с дружеството и издателството, които са изброени на страницата от сайта „Връзка с нас“ или чрез неговото под меню „Пишете ни“. 

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: АЛЕГЗАНДЕР ООД, София;

 2. Седалище и адрес на управление: 1680 София, р-н Красно село, бул. България № 58;

 3. Адрес за упражняване на дейността: 1680 София, р-н Красно село, бул. България № 58; (дейността се извършва чрез електронните ресурси на дружеството);

 4. Данни за кореспонденция:

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

0898 561824

 1. Вписване в публични регистри: ЕИК 203574430 (АВ, ТР);

 2. КЗЛД – дружеството е администратор на лични данни с идентификационен номер 419816 (до 25.05.2018; нова GDPR);

 3. Ил. Андреева - длъжностно лице по защита на личните данни, е-поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 4. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни: 

Адрес: 1592 София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: (02) 91 53 518 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Уеб сайт: www.cpdp.bg  

(2) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност – ДДС:  BG203574430 

 

ІІ.I. ИЗДАТЕЛСТВО

 Чл. 2.1. Код на издателството по ISBN: 978-619-90583.

Чл. 2.2. Ръкописите за разглеждане и одобрение се предават в напечатан вид. Впоследствие се предават и в електронен вид, във формат .doc /или подобен/.

Чл. 2.3. Ръкописите се предават по електронната поща.

Чл. 2.4. Ръкописът преди да се издаде, трябва да се снабди с нотариална декларация за авторство /цена 6 лв./.

Чл. 2.5. Издателството не връща ръкописи, освен ако не се уговори друго. 

  

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГАЛЕРИЯТА

Чл. 3. ГАЛЕРИЯТА e Интернет сайт, достъпен на адрес http://alegzander.com/ , с помощта, на който Ползвателите имат възможност да се свържат с издателството или да ползват електронните му ресурси; да сключват договори и договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА  носители на авторски права (например книги), включително следното: 1. Да преглеждат Интернет ГАЛЕРИЯТА и получават информация; 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика (ГАЛЕРИЯТА), посредством електронната поща; 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките и услугите, предлагани от ГАЛЕРИЯТА (Доставчика); 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ГАЛЕРИЯТА, съгласно поддържаните от Доставчика начини за разплащане: ПО БАНКОВ ПЪТ: Пощенска банка (Eurobank)  IBAN №  BG53BPBI79421021193501  (в лева / BGN) или ПО ДРУГ ПОСОЧЕН СПОСОБ. 5. Да получават информация за нови книги предлагани от ГАЛЕРИЯТА; 6. Да преглеждат дистанционно (на сайта) книгите (стоките), техните характеристики, цени и условия за даунлоудване или доставка; 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез обявеното на страниците на сайта (ГАЛЕРИЯТА), чрез електронната поща, както и в настоящите условия; 8. Стоките не могат да бъдат преглеждани на място в офис на ГАЛЕРИЯТА. 8.1. Доставчикът не разполага с помещение, където да се преглеждат стоките /книгите/. 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ГАЛЕРИЯТА чрез електронната поща или чрез полето за заявка, потвърден по телефона или ел. поща; или чрез формата (системата за поръчки); или чрез система за сваляне на електронни книги, в зависимост от естеството на артикула.  

Под сключване на договор може да се има предвид размяна на ел. писма съдържащи волеизявления за предложение и приемане. След потвърждение и със съвпадане на волята на страните, договорът се счита за сключен. Съобщенията могат да бъдат и машинно генерирани от функциите на сайта /ГАЛЕРИЯТА/. 

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави на Ползвателя на заявените от него стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ГАЛЕРИЯТА и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ГАЛЕРИЯТА в Интернет, плюс такса за доставка (ако е посочена).

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на ГАЛЕРИЯТА и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, когато е приложима. 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба ще се извършат посредством електронната поща, която е обявена на сайта http://alegzander.com/  

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАЛЕРИЯТА

Чл. 7. (1) Ползвателите се задължават да не вредят на системите на ГАЛЕРИЯТА.

(2) Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни в електронните си изявления, независимо, в кое поле са въведени.     

Чл. 8. (1) Доставчикът информира Ползвателя за извършени промени, чрез електронно писмо,  изпратено на посочения от Ползвателя основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.

 (2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват и електронната поща за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ГАЛЕРИЯТА.

(2) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите приложени общи условия, които са също достъпни на адрес  http://alegzander.com/  и електронните волеизявления разменени чрез електронните пощи. 

(3) Натискането на бутона „Купи“ е свързано със заплащане на суми, посредством системата ПейПал или банкова картова система.  Преди това, се приемат общите условия. Преди крайното потвърждаване на покупката, се определя и начинът на доставка на книжните тела.  За електронните книги се съставят допълнителни общи условия, публикувани на сайта.

(4) Книги от сайта могат за се заявяват и закупуват. При закупуването важат горните правила.

(5)  При заявка на артикул, посредством бутона „Заяви“ и вписване преди това данни за електронна поща и телефонен (мобилен) номер на потребителя, комуникацията се извършва по електронната поща или по телефон. 

(6) Приемането на настоящите условия се счита за изпълнено с потвърждение за това на електронната поща или чрез отбелязване на бутона при формата за поръчка.

 (7)  Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването му от Ползвателя чрез един от горните способи и потвърдителното писмо от страна на Доставчика или по друг комуникационен път.

 (8) За сключването на договора за покупко-продажба на артикул/и, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(10) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

(11) Дружеството не приема заплащане в брой. 

 Чл. 10. (1) При сключване на договора посредством електронната поща или система, Ползвателите предоставят на Доставчика данни за избраните една или повече от предлаганите стоки в ГАЛЕРИЯТА; (2) При сключване на договора посредством електронната поща или система, Ползвателите предоставят на Доставчика данни за извършване на доставката; (3) Ако е налична отстъпка, промоция или ваучер, подробностите трябва да бъдат потвърдени.  (4) Уговарят се  способ и момент за плащане на цената; (5) Уговарят се евентуално присъединяване на външни условия, например, при пазаруване с отстъпка посредством колективни електронни магазини с ваучер; (6) Поръчката се потвърждава. (7) Фактурата придружава стоката или се изпраща на електронната поща, чрез която страните комуникират.

Чл. 10.1. Издателският договор се подписва в издателството.     

 

V.I. ПОРЪЧКА НА КНИГА (НЕЕЛЕКТРОННА)

 Чл. 10.2. (1) Всички евентуални отстъпки на сайта http://alegzander.com/ (и неговите поддомейни) са валидни единствено и само при покупка от сайта.

 

(2)  Всяка книга се публикува с корична цена. Отстъпка се начислява върху нея.

(3)   Електронната галерия предлага няколко схеми на заплащане и получаване: 

 • Наложен платеж 

- Цената на доставката е 3.50 лв., независимо от стойността на поръчката.

 • Банков превод

- Цената на доставката е 3.50 лв., независимо от стойността на поръчката.

 • С дебитна или кредитна карта

- Цената на доставката е 3.50 лв., независимо от стойността на поръчката.

 • Чрез PayPal (+0,80 лв. до 1 лв.)

- Цената на доставката е 3.50 лв., независимо от стойността на поръчката.

(4)  За електронните книги не се заплаща доставка.

(5)  Суми в брой не се приемат. Суми в брой се заплащат на куриера. 

(6)  След като изберете начина на плащане и на доставка, ви се начислява цената за доставка.

(7) Сумата, която заплащате в зависимост от избрания начин на поръчка, е равна на цената на заявените стоки заедно с разходите за доставка. Тази сума представлява авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, за извършването на което трябва да дадете изрично съгласие при попълване на електронната заявка.

(8) Доставката се извършва чрез:

Куриерска фирма "Еконт"

(9)  След обработването на вашата поръчка, вие ще я получите в срок от три работни дни за страната, при стандартна работна седмица. Работното време на куриерите е в зависимост от района за доставка.

(10) Извършваме доставки за чужбина.

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. СРОКОВЕ. ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всеки артикул на сайта на ГАЛЕРИЯТА. (2) Цената на артикулите с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ГАЛЕРИЯТА. (3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ГАЛЕРИЯТА;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

 (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика. (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ГАЛЕРИЯТА, преди сключването на договора за покупко-продажба. (6) Доставчикът посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ГАЛЕРИЯТА. (7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, разходи и цената за доставката, ако е приложима. 

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира и се съгласява да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди доставката им, посредством банкови карти или ПейПал. В противен случай, стоката се заплаща на куриер, при нейното предаване. (3) ГАЛЕРИЯТА има право да начислява допълнителни такси от до 1 лев при плащане с ПейПал.   

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Настоящото правило не важи при електронните книги. Суми за електронни книги не се възстановяват.   

(2) В срока от 7 работни дни, считано от деня на покупката, клиентът има право да върне закупената книга при спазване на следните условия:
1.  Книгата да бъде с ненарушена цялост - без наранявания, одрасквания или външни повреди; да не са налице липсващи страници; 
2.  Транспортните разходи за получаването на поръчката и връщането на книгата до централния ни офис са за сметка на клиента / потребителя / ползвателя. 

 (2.1) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 - за доставка на електронна книга при даунлоуд;

- за доставка на стоки, които поради своето естество има опасност от влошаване на качествените им характеристики. Тук попадат всички антикварни вещи и книги (изрично обозначени като такива);

  (3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 4 и 5 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

 (4.1)  В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от седем дни след получаването на върнатите артикули и проверката им за повреди.

 (5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

 Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя, освен ако стоките са поръчани в една доставка. (2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 3 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика електронната поща на ГАЛЕРИЯТА. (3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 7 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. (4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена, ако Потребителят се съгласи с това. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора. (5) В случай на упражняване на право на ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА за доставки по ал. 4 на чл. 14, разходите по връщането на стоките са за сметка на Потребителя, чрез предплатена куриерска услуга до адреса на Доставчика.  

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите. (2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват предаването на стоката писмено в момента на доставката, чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго, например чрез подпис на куриер. (3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок – 3 работни дни, при стандартна работна седмица.

Чл. 18. (1) Ползвателят се съгласява да получава на електронната си поща новини, оферти и информация за книги, стоки и услуги, предлагани на този сайт.

 (2) Предходната алинея е валидна до момента на изричното уведомяване на Доставчика на електронната му поща от Ползвателя.   

Чл. 19. Ползвателят може да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. 

Чл. 19.1. За предлаганите стоки гаранцията е неприложима, поради тяхното естество.   Доставчикът не предоставя гаранция.  

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. (2) От съображения за сигурност на личните данни на ползвателите, Доставчикът и Ползвателите ще изпращат данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията или чрез системата за поръчки на сайта. (3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.  (4) С електронното писмо за приемането на настоящите условия или чрез бутона „Приемам“, Ползвателите се съгласяват  Доставчикът да обработва личните им данни, а именно: имена, адрес, телефон, адрес на електронната поща, евентуално фирмени данни, предпочитания.

(5) Издателството при дейността си по същество, съхранява и издателските договори и ЕГН.     

Чл. 21. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на сделката обстоятелства и лични данни. 

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ГАЛЕРИЯТА, с които има отношения. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателят след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14- дневен срок, че ги отхвърля. (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

Чл. 23. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://alegzander.com/     , заедно с всички допълнения и изменения в тях. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика относно електронния магазин, се прекратяват в следните случаи:

 •  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 •  едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 •  при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 •  в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. 

(2) Издателски договор се прекратява съгласно условията, които са обективирани в него. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България, като страните първо се обръщат към медиатор.  

Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от медиатор, а след това от Комисията за защита на потребителите или от компетентния съд.  

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Логото, наименованието и търговската марка ΛLEGZΛNDER на сайта, са запазени за АЛЕГЗАНДЕР ООД, София. Никой няма право да ги копира, използва и разпространява без съгласието на дружеството. Запазена марка!
 • 2. Изображенията на кориците на книгите и посочените текстове от сайта, касаещи конкретните книги, могат да бъдат копирани и разпространяване само с търговска цел, целяща разпространение, рекламиране и продажба на книгата. Те не могат да бъдат отпечатвани без изричното и конкретно писмено съгласие на АЛЕГЗАНДЕР ООД.
 • 3. Настоящите общи условия касаят Ползвателите на ГАЛЕРИЯТА в смисъл на КЛИЕНТИ. Отношенията на ГАЛЕРИЯТА с авторите на произведенията (артикулите / стоките) се уреждат с отделен, индивидуален договор за търговско посредничество, представителство, книгоиздаване, управление на авторски права или посредством друг договор.
 • 4. Дизайнът на кориците и цялостното оформление на книгите са запазени авторски права за издателството.
 • 5. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 20.05.2019     /Първа версия - 09.03.2016г. с версия и актуализация под № 1/.

 


AzerbaijaniBulgarianEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianPolishPortugueseRomanianSerbianSpanish

Google Translate