ОБЩИ УСЛОВИЯ

Забележка: Сайтът не е електронен магазин!

Първа версия – 09.03.2016 г.; Версия 1.1 (изменена: 27.05.2018); версия 1.2 (изм.: 20.05.2019); версия 2 (изм.: 03.11.2022);

версия 2.1 (изм.:06.11.2022)

 

 I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия обхващат ползването на сайта.

 

Чл. 1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между:

АЛЕГЗАНДЕР ООД, София,  със съдебен адрес: 1680 София, район Красно село, бул. България № 58, ЕИК: 203574430, представлявано от управителя Илин Стоянов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ,  на Интернет сайт https://alegzander.com/  (включително всички негови поддомейни) и всички негови електронни ресурси, наричан по-долу „ГАЛЕРИЯТА“,  служещ за представяне на издателството АЛЕГЗАНДЕР; неговите услуги и продукти; /но не електронен магазин/.

Чл. 1.2. Ползвателите използват единствено начините за контакт с дружеството и издателството, които са изброени на страницата от сайта „Връзка с нас“.

Чл. 1.3. Ръкописи на книги се получават от издателството по специален ред, уговорен предварително с автора и редактор, само след съгласие – от страна на издателството. Моля, не изпращайте ръкописи на електронната ни поща. Ръкописи се получават в специална форма, в нарочна платформа, след изрично уговаряне. 

Чл. 1.4. Ръкописите за разглеждане и одобрение се предават в електронен вид – във формат .doc /или подобен/.

Чл. 1.5. Ръкописът – преди да ни бъде изпратен, – авторът следва да се снабди с нотариална декларация за авторство (нотариална такса около 6 лв.).

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА на сайта

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: АЛЕГЗАНДЕР ООД, София;

 2. Седалище и адрес на управление: 1680 София, р-н Красно село, бул. България № 58;

 3. Адрес за упражняване на дейността: 1680 София, р-н Красно село, бул. България № 58; (дейността се извършва чрез електронните ресурси на дружеството);

 4. Данни за кореспонденция:

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

0898 561824

 1. Вписване в публични регистри: ЕИК 203574430 (АВ, ТР);

 2. КЗЛД – дружеството е администратор на лични данни с идентификационен номер 419816 (до 25.05.2018; нова GDPR);

 3. Ил. Андреева - длъжностно лице по защита на личните данни, е-поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 4. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни: 

Адрес: 1592 София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: (02) 91 53 518 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Уеб сайт: www.cpdp.bg  

(2) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност – ДДС:  BG203574430 

 

ІІI. ИЗДАТЕЛСТВО

 Чл. 2.1. Код на издателството по ISBN: 978-619-90583.

 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГАЛЕРИЯТА

Чл. 3. ГАЛЕРИЯТА e Интернет сайт, достъпен на адрес https://alegzander.com/ , с който Ползвателите имат възможност да се свържат с издателството. 

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАЛЕРИЯТА

Чл. 4. (1) Ползвателите се задължават да не вредят на системите на ГАЛЕРИЯТА.

 

(2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. (2) От съображения за сигурност на личните данни на ползвателите, Доставчикът и Ползвателите ще изпращат данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията или чрез система. (3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.  (4) С електронното писмо за приемането на настоящите условия или чрез бутона „Приемам“, Ползвателите се съгласяват  Доставчикът да обработва личните им данни, а именно: имена, адрес, телефон, адрес на електронната поща, евентуално фирмени данни, предпочитания. (5) Издателството при дейността си по същество, съхранява и издателските договори, имена, адреси, дата на раждане и ЕГН.     

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ГАЛЕРИЯТА, с които има отношения. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателят след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14- дневен срок, че ги отхвърля. (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

Чл. 7. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://alegzander.com/ , заедно с всички допълнения и изменения в тях. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Логото, наименованието и търговската марка ΛLEGZΛNDER на сайта, са запазени за АЛЕГЗАНДЕР ООД, София. Никой няма право да ги копира, използва и разпространява без съгласието на дружеството. Запазена марка!
 • 2. Изображенията на кориците на книгите и посочените текстове от сайта, касаещи конкретните книги, могат да бъдат копирани и разпространяване само с търговска цел, целяща разпространение, рекламиране и продажба на книгата. Те не могат да бъдат отпечатвани без изричното и конкретно писмено съгласие на АЛЕГЗАНДЕР ООД.
 • 3. Настоящите общи условия касаят Ползвателите на ГАЛЕРИЯТА в смисъл на КЛИЕНТИ. Отношенията на ГАЛЕРИЯТА с авторите на произведенията (артикулите / стоките) се уреждат с отделен, индивидуален договор за търговско посредничество, представителство, книгоиздаване, управление на авторски права или посредством друг договор.
 • 4. Дизайнът на кориците и цялостното оформление на книгите са запазени авторски права за издателството.
 • 5. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 06.11.2022  г.    /Първа версия – 09.03.2016 г. с версия и актуализация под № 1/.